Nazwa przedmiotu:
Sieci komputerowe (blok obieralny 1)
Koordynator przedmiotu:
.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego. Razem 100 – 120 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Przedmioty oferowane w ramach bloku obieralnego zawierają przynajmniej 45 godzin zajęć, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (nie włączając konsultacji). Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego. Razem: przynajmniej 45 h, co odpowiada przynajmniej 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Przedmioty oferowane w ramach bloku obieralnego zawierają przynajmniej 15 godzin zajęć o charakterze praktycznym (laboratorium, projekt) i wymagają przynajmniej 30 godzin przygotowania się do nich. Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego. Razem: przynajmniej 45 h, co odpowiada przynajmniej 2 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem bloku obieralnego „Sieci komputerowe” jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami komunikacji w sieciach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niezbędnych administratorom serwerów usług sieciowych lub projektowania współczesnych sieci komputerowych. Student jest zobowiązany wybrać jeden przedmiot z bloku: 1. Budowa i organizacja sieci komputerowych 2. Sieci komputerowe 3. Wprowadzenie do sieci TCP/IP
Treści kształcenia:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Metody oceny:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W02
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sieci komputerowych i technologii sieciowych
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U02
Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U24, DS_U27, DS_U28
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U03
Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane przed nieuprawnionym odczytem
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW