Nazwa przedmiotu:
Projekt interdyscyplinarny
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Marcin Luckner
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-DS000-ISP-0353
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 60 h; w tym a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15 h c) obecność na zajęciach projektowych – 30 h 2. praca własna studenta – 60 h; w tym a) realizacja projektu (poza laboratorium) – 45 h b) przygotowanie dokumentacji, raportu końcowego – 15 h Razem 120 h, co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 15 h 2. obecność na zajęciach projektowych – 45 h Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na zajęciach laboratoryjnych – 15 h 2. obecność na zajęciach projektowych – 30 h 3. realizacja projektu, w tym implementacja i testy – 45 h 4. przygotowanie dokumentacji, raportu końcowego – 15 h Razem 105 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Programowanie obiektowe, statystyka matematyczna
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie innowacyjnych projektów informatycznych przez interdyscyplinarne zespoły studenckie.
Treści kształcenia:
Wykład: - metody budowy zespołów - metody oceny koncepcji projektów informatycznych z uwzględnieniem ich odniesienia do konkurencyjnych produktów obecnych na rynku - założenia metodyk wykorzystywanych w przygotowaniu i/lub realizacji innowacyjnych projektów np. Problem Base Learning, Design Thinking Laboratorium: -prezentacja i weryfikacja wyników prac -konsultowanie problemów implementacyjnych z prowadzącym zajęcia -integracja wyników prac Projekt: - budowa zespołów grupujących studentów kierunków informatycznych i studentów innych wydziałów i potencjalnie uczelni, którzy zapewnią kompetencje z obszaru marketingu i zarządzania, jak również wiedzę dziedzinową pozwalającą na definiowanie wymagań dla projektów - przygotowanie projektów z zamiarem komercjalizacji wyników - współpraca z jednostkami centralnymi uczelni i/lub zewnętrznymi inwestorami w celu przygotowania ścieżki komercjalizacji wyników poszczególnych projektów
Metody oceny:
Studenci realizują innowacyjny projekt informatyczny oraz przygotowują raport z jego wykonania w harmonogramie zgodnym z kamieniami milowymi ustalonymi z prowadzącymi. Zaliczenie bazuje na sumie uzyskanych punktów z tytułu poszczególnych kamieni milowych. Ocena końcowa wynika z łącznej zdobytej liczby punktów tj. 0-50 pkt: ocena dwa, 51-60: ocena trzy, 61-70: ocena trzy i pół, 71-80 ocena cztery, 81-90: ocena cztery i pół, powyżej 91pkt: ocena pięć.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. B.R. Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Wydawnictwo Helion 2015 2. D.E. Allen, R.S. Donham, S.A. Bernhardt, W. Buskist, J.E. Groccia, Prob-lem‐based learning, New Directions for Teaching and Learning, 2011, Vol.2011(128), pp.21-29, John Wiley & Sons, Inc., 2011
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych
Weryfikacja: Raport
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Ma umiejętność projektowania prostych systemów informatycznych
Weryfikacja: Raport
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U23
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO
Charakterystyka U02
Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Weryfikacja: Raport
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U28
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U03
Potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych
Weryfikacja: Raport
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U04
Potrafi planować rozwój i rozwijać kompetencje zawodowe
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U29
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Weryfikacja: ocena pracy na zajęciach oraz raportu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR