Nazwa przedmiotu:
Transmisja danych
Koordynator przedmiotu:
Mgr inż. Marcin Pilarski, Mgr inż. Magdalena Jasionowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-IN000-ISP-0237
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 15 h c) konsultacje 5h 2. dodatkowo student musi poświęcić 40 h na następujące formy pracy a) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15 h b) zapoznanie się z literaturą 10 h c) przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 15 h Razem 90 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30 h 2. obecność na laboratorium – 15 h 3. konsultacje 5h, Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratoriach – 15 h 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15 h Razem 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy elektroniki
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez słuchacza wiadomości z zakresu transmisji sygnałów cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych oraz doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich za pomocą pakietów obliczeniowych.
Treści kształcenia:
Podstawy transmisji sygnałów cyfrowych w kanałach telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych. Opis działania podstawowych technik stosowanych w systemach telekomunikacyjnych tj. stosowanych modulacji i metod wielodostępu, organizacja strumieni przesyłania danych binarnych w sieciach telekomunikacyjnych. Systemy dostępowe w sieciach teleinformatycznych: transmisja analogowa, ISDN, xDSL, WLAN. Transmisja w systemach światłowodowych aktywnych i pasywnych. Sieci agregacyjne, ich zasada działania oraz metody projektowania. Sieci operatorskie: systemy ethernetu operatorskiego, sieci rdzeniowe oraz sieci międzynarodowe – metody skalowania oraz projektowania. Przegląd systemów komunikacji ruchomej od drugiej do czwartej generacji: GSM (2G), GPRS, EDGE (2.5G), UMTS (3G), HSDPA (3.5G) i HSUPA (3.5G), WiMAX, LTE (4G) oraz zastosowanie w nich techniki transmisji danych.
Metody oceny:
Laboratorium: ocena zadań wykonywanych w laboratorium; z laboratoriów można uzyskać do 20 punktów. Wykład: kolokwium zaliczeniowe; z kolokwium można uzyskać do 80 punktów. Oceny: 0-50 ocena 2; 51-60 ocena 3; 61-70 ocena 3,5; 71-80 ocena 4; 81-90 ocena 4,5; 91-100 ocena 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 2002 2. L. Peterson, B. Davie Morgan Kaufmann Publishers, Computer Networks A System Approach, New York 2003 – selected items 3. K. Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003 4. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003 5. S. Kula, Systemy i sieci dostępowe xDSL, WKŁ Wydawnictwo Komuni-kacji i Łączności 6. Abdul Kasim, Delivering carrier Ethernet – extending Ethernet beyond the LAN, The McGraw-Hill, New York 7. A. Zalewski, R. Cegiełka, Matlab – Obliczenia numeryczne i ich zasto-sowania, Mikom 8. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab – Uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych. PLJ Warszawa 1996
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Posiada wiedzę z podstaw transmisji sygnałów cyfrowych w kanałach telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W02
Posiada wiedzę z działania podstawowych technik stosowanych w systemach telekomunikacyjnych tj. stosowanych modulacji, metod wielodostępu, organizacja strumieni przesyłania danych binarnych w sieciach telekomunikacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe, ocena z zadań wykonywanych podczas laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka W03
Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań systemów telekomunikacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_W13, DS_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi opisać architekturę co najmniej dwóch systemów dostępowych w sieciach teleinformatycznych.
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U02
Potrafi opisać architekturę co najmniej jednego systemu sieci rdzeniowych w sieciach teleinformatycznych.
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U24
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka U03
Ma umiejętność pisania prostych skryptów oraz posługiwania się systemem do obliczeń matematycznych na poziomie API.
Weryfikacja: ocena zadań wykonywanych podczas laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Rozumie cykl życia urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, a w tym ich efekt jaki wywierają na współczesne społeczeństwo.
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka K02
Rozumie społeczne i ekonomiczne uwarunkowania budowy i eksploatacji systemów telekomunikacyjnych.
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR
Charakterystyka K03
Potrafi samodzielnie wykonać mały projekt informatyczny związany z programowaniem na poziomie API pakietu matematycznego
Weryfikacja: ocena zadań wykonywanych podczas laboratorium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: DS_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR