Nazwa przedmiotu:
Język obcy
Koordynator przedmiotu:
Lektorzy zatrudnieni w Studium Języków Obcych
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia60h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły dostępne na stronie http://www.sjo.pw.edu.pl/
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Rozwój znajomości języka na wybranym poziomie zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego, z uwzględnieniem podstawowego języka specjalistycznego.
Treści kształcenia:
Szczegóły dla poszczególnych języków dostępne na stronie http://www.sjo.pw.edu.pl/lektoraty/karty/
Metody oceny:
Szczegóły dla poszczególnych języków dostępne na stronie http://www.sjo.pw.edu.pl/lektoraty/regulaminy/
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły dla poszczególnych języków dostępne na stronie http://www.sjo.pw.edu.pl/lektoraty/regulaminy/
Witryna www przedmiotu:
http://www.sjo.pw.edu.pl/
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posługuje się językiem obcym w stopniu pozwalającym na porozumienie się, przeczytanie ze zrozumieniem tekstów i opisów programowych oraz przedstawienie prezentacji problemu z zakresu studiowanego kierunku studiów
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: