Nazwa przedmiotu:
Grafika komputerowa 2
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, Mgr inż. Paweł Aszklar
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INCAD-MSP-0122
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 60 h; w tym a. obecność na wykładach – 30 h b. obecność na laboratoriach – 30 h 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 50 h 3. zapoznanie się z literaturą – 10 h 4. konsultacje – 5 h 5. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15 h Razem nakład pracy studenta 140 h = 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30 h 2. obecność na laboratoriach – 30 h 3. konsultacje – 5 h Razem: 65 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratoriach – 30 h 2. przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 50 h Razem: 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Grafika komputerowa 1, Algorytmy i struktury danych, Programowanie
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami grafiki komputerowej, w szczególności z zaawansowanymi zagadnieniami przetwarzania i wizualizacji trójwymiarowych scen na potrzeby rzeczywistości wirtualnej (m.in. gier, symulacji komputerowych, systemów CAD/CAM). W ramach przedmiotu studenci poznają algorytmy renderowania obiektów, dobierają metody wizualizacji do specyfiki problemu oraz implementują je z wykorzystaniem API bibliotek graficznych i możliwości najnowszych kart graficznych.
Treści kształcenia:
Wyświetlanie realistycznych scen trójwymiarowych: Modele oświetlenia lokalnego i globalnego. Cieniowanie modeli wielościanowych. Teksturowanie powierzchni. Cienie. Półprzezroczystość. Odbicia. Animacja i symulacja. Przetwarzanie geometrii: Triangulacja obciętych powierzchni krzywoliniowych. Triangulacja zbioru punktów. Metody optymalnego wyświetlania terenu i scen zamkniętych. Sprzętowe wspomaganie wyświetlania.
Metody oceny:
Student może maksymalnie otrzymać 100 punktów (70 pkt. za zadania laboratoryjne i 30 pkt. za egzamin). Zajęcia laboratoryjne składają się z zadań rozwiązywanych indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Studenci dostają również dodatkowe zadania do implementacji w ramach prac domowych. Zaliczenie laboratorium następuje po uzyskaniu 35 pkt. Egzamin obejmuje materiał przedstawiany na wykładzie. Ocena końcowa zależy od sumy zdobytych punktów i wystawiana jest zgodnie z następującymi zasadami: 0–50 punktów – brak zaliczenia, 51–60 – 3,0, 61–70 – 3,5,71–80 – 4,0, 81–90 – 4,5, 91–100 – 5,0.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, 1990. 2. Publikacje konferencji ACM SIGGRAPH. 3. M. Pharr, R. Fernando (eds), GPU Gems Series, Pearson Education, 2004-2007. 4. M. Deloura, D. Treglia (eds), Game Programming Gems Series, Charles River Media, 2000-2002. 5. G. Sellerts, R. S. Wright, N. Haemel, OpenGL Superbible, Waite Group Press, 1999. 6. F. D. Luna, Introduction to 3D Game Programming with DirectX 11, Wordware Publishing, Inc., 2012.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna zaawansowane algorytmy i struktury danych do realistycznego i efektywnego przetwarzania i wyświetlania trójwymiarowych scen
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W02, I2CC_W02, I2CC_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o
Charakterystyka W02
Zna technologie inżynierskie w zakresie grafiki komputerowej, architektury i programowania kart graficznych
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2CC_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posiada umiejętność selekcji i krytycznej interpretacji informacji technicznej oraz potrafi ją wykorzystać do rozwiązania problemów związanych z wydajnym przetwarzaniem i wizualizacją scen 3D
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U03, I2_U05, I2CC_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi przeanalizować wymagania w przedsięwzięciach związanych z wizualizacją komputerową
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U02, I2CC_U01, I2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi zaprojektować i zaimplementować efektywne algorytmy wyświetlenia przy użyciu bibliotek graficznych i możliwości najnowszych kart graficznych
Weryfikacja: ocena wykonanych projektów na laboratorium i prac domowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U02, I2_U03, I2_U04, I2_U05, I2CC_U06, I2CC_U02, I2CC_U03, I2CC_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację w zakresie zagadnień grafiki komputerowej
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U05
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści
Weryfikacja: egzamin, dyskusja przykładowych programów i wykonanych zadań
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Jest świadomy roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów i rozumie potrzebę zasięgania opinii ekspertów
Weryfikacja: ocena wykonanych projektów na laboratorium i prac domowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: