Nazwa przedmiotu:
Metody komputerowe w modelowaniu geometrycznym
Koordynator przedmiotu:
Mgr inż. Piotr Pełka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INCAD-MSP-0123
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Algorytmy i struktury danych, Grafika komputerowa, Metody numeryczne
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami modelowania geometrycznego w praktyce, w szczególności z zaawansowanymi zagadnieniami modelowania krzywych i powierzchni dla potrzeb projektowania systemów CAD/CAM. W ramach przedmiotu studenci implementują wybrane funkcjonalności systemów projektowania modeli w środowisku wirtualnym.
Treści kształcenia:
Transformacje przestrzeni 3D, stereoskopia. Funkcje kawałkami wielomianowe i sklejane. Projektowanie krzywych i powierzchni. Algorytmy operacji Boole’owskich na bryłach zwartych.
Metody oceny:
Zajęcia laboratoryjne składają się z zadań rozwiązywanych indywidualnie; zaliczenie przedmiotu na podstawie punktów przyznawanych za oddawane projekty; należy wykonać wszystkie zadania. W trakcie oddawania programów przeprowadzana jest obowiązkowa dyskusja zaimplementowanych rozwiązań. Oceniana jest również jakość i niezawodność kodu. Ocena końcowa zależy od sumy zdobytych punktów i wystawiana jest zgodnie z następującymi zasadami: 0–50 punktów – brak zaliczenia, 51–60 – 3,0, 61–70 – 3,5, 71–80 – 4,0, 81–90 – 4,5, 91–100 – 5,0.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Materiały Modelowania geometrycznego 1 rozszerzone o pozycje internetowe. 2. G. Farin, H. Hagen, H. Noltemeier (eds.), Geometric Modelling, 1991. 3. P. Kiciak, Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, 2005.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna zaawansowane algorytmy i struktury danych do projektowania geometrycznych baz danych dla trójwymiarowych modeli części maszyn i urządzeń
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W02, I2CC_W02, I2CC_W03, I2CC_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Posiada umiejętność selekcji i krytycznej interpretacji oraz praktycznego wykorzystania informacji technicznej dotyczącej geometrycznych baz danych
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U02, I2_U03, I2_U10, I2CC_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi przeanalizować wymagania w przedsięwzięciach związanych z projektowaniem geometrycznych baz danych CAD
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U02, I2CC_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi zaprojektować i zaimplementować efektywne algorytmy stosowane w bazach danych do projektowania części maszyn przy użyciu bibliotek numerycznych i możliwości najnowszych kart graficznych
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U02, I2_U03, I2_U04, I2_U11, I2_U13, I2CC_U01, I2CC_U06, I2CC_U02, I2CC_U03, I2CC_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację w zakresie zagadnień modelowania geometrycznego
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Jest świadomy roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów i rozumie potrzebę zasięgania opinii ekspertów
Weryfikacja: ocena wykonanych programów wraz z ich dyskusją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: