Nazwa przedmiotu:
Fizyka
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. Renata Świrkowicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1050-INMSI-MSP-0004
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy fizyki
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z elementami mechaniki kwantowej stanowiącej bazę fizyki współczesnej. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i aparat matematyczny mechaniki kwantowej oraz wywodzący się stąd opis budowy atomu, cząsteczki i właściwości ciała stałego. Duży nacisk położony będzie też na najnowsze trendy w fizyce ciała stałego w tym nanotechnologię, nanostruktury, transport elektronowy w strukturach kwantowych, spintronikę.
Treści kształcenia:
Celem przedmiotu jest zapoznanie się z elementami mechaniki kwantowej stanowiącej bazę fizyki współczesnej. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia i aparat matematyczny mechaniki kwantowej oraz wywodzący się stąd opis budowy atomu, cząsteczki i właściwości ciała stałego. Duży nacisk położony będzie też na najnowsze trendy w fizyce ciała stałego w tym nanotechnologię, nanostruktury, transport elektronowy w strukturach kwantowych, spintronikę.
Metody oceny:
Wygłoszenie referatu (opartego na artykułach naukowych) i egzamin. Uczestnictwo w zajęciach (minimum 10 obecności). Możliwość poprawienia oceny przez wygłoszenie dodatkowego referatu.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa 2. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego 3. K.W. Szalimowa, Fizyka półprzewodników 4. J. Petykiewicz, Podstawy fizyczne optyki scalonej
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma wiedzę na temat koncepcji dotyczących natury światła i materii
Weryfikacja: ocena prezentacji referatu i egzaminu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki kwantowej
Weryfikacja: ocena prezentacji referatu i egzaminu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W03
Orientuje się w aktualnych trendach w fizyce i zna podstawową terminologię
Weryfikacja: ocena prezentacji referatu i egzaminu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Opanował podstawową terminologię wykorzystywaną w fizyce współczesnej i technice i potrafi jej ze zrozumieniem używać
Weryfikacja: ocena prezentacji referatu i egzaminu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi ze zrozumieniem czytać artykuły popularno-naukowe
Weryfikacja: ocena prezentacji i przeprowadzonej dyskusji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: