Nazwa przedmiotu:
Systemy ekspertowe
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-INMSI-MSP-0124
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny programowania w logice oraz nabycie przez nich umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu modelowania problemów w logice I-go rzędu oraz tworzenia systemów ekspertowych. Po ukończeniu kursu studenci powinni znać podstawowy języków do programowania w logice (na podstawie języka PROLOG) oraz posiadać umiejętność: - zapisu problemów logicznych przy pomocy klauzul, - programowania w Prologu problemów logicznych, w tym rekurencji, - wnioskowania w Prologu przy użyciu baz danych, - skonstruowania systemu ekspertowego, - modelowania problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów przybliżonych i wnioskowania, - modelowania problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów rozmytych i wnioskowania w logice rozmytej.
Treści kształcenia:
Wykład: Programowanie w prologu problemów logicznych, w tym rekurencji. Wnioskowanie w Prologu przy użyciu baz danych. Skonstruowanie systemu ekspertowego. Modelowanie problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów przybliżonych i wnioskowania. Modelowanie problemów z niepełną informacją przy pomocy zbiorów rozmytych i wnioskowania w logice rozmytej. Projekt: Przygotowanie aplikacji realizującej zaawansowany system ekspertowy.
Metody oceny:
40% ocena za projekt, 60% ocena z kolokwium pisemnego
Egzamin:
nie
Literatura:
Materiały przygotowane przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Zna podstawowe systemy logiczne stosowane w sztucznej inteligencji oraz podstawowe metody reprezentacji wiedzy w tych systemach
Weryfikacja: ocena z kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W02
Zna język Prolog i sposoby jego użycia w systemach ekspertowych
Weryfikacja: ocena z kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi stosować metody automatycznego wnioskowania i zasadę rezolucji
Weryfikacja: ocena projektu i jego testów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi przeanalizować system ekspertowy, zaproponować jego usprawnienia, szczególnie pod kątem precyzyjnej i zrozumiałej komunikacji z użytkownikiem
Weryfikacja: ocena projektu i jego testów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U05, I2SI_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do zbudowania systemu ekspertowego
Weryfikacja: ocena projektu i jego testów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2SI_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej
Weryfikacja: ocena sposobu przeprowadzenia i dokumentacji eksperymentów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: