Nazwa przedmiotu:
Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny)
Koordynator przedmiotu:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
2
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem bloku obieralnego "Zaawansowane zagadnienia matematyki" jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie matematyki, przydatnej do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu informatyki. Student jest zobowiązany wybrać jeden przedmiot z bloku.
Treści kształcenia:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Metody oceny:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szczegóły w opisach przedmiotów oferowanych w ramach bloku obieralnego.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu informatyki
Weryfikacja: .
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o