Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej)
Koordynator przedmiotu:
Opiekun pracy dyplomowej
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Informatyka i Systemy Informacyjne
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
16
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej magisterskiej
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Celem jest opieka nad prawidłowym przebiegiem realizacji pracy dyplomowej przez studentów. Celem procesu dyplomowania jest: - synteza zdobytej wiedzy w obszarze kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w obrębie wybranej specjalności; - pogłębienie znajomości wiedzy teoretycznej, związanej z wybranym tematem pracy; - zapoznanie studenta z metodyką pracy naukowej (wybór i formułowanie celu pracy, analiza aktualnego stanu wiedzy, opracowanie metodyki badań, weryfikacja i krytyczna dyskusja otrzymanych wyników badań); - zapoznanie studenta z zasadami pisania naukowych tekstów technicznych oraz informatycznymi zasobami literatury naukowej; - zapoznanie studenta z zasadami przygotowania prezentacji uzyskanych wyników; - nabycie umiejętności rozwiązywania problemów (również inżynierskich) i przestrzegania zasad etyki przy realizacji pracy.
Treści kształcenia:
Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich na dany rok akademicki jest zatwierdzana przez Komisję Programową kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne. Student wykonujący dyplomową pracę magisterską ma wykazać się pogłębioną znajomością podstawowej wiedzy teoretycznej w dziedzinie informatyki oraz umiejętnością rozwiązywania problemów, wymagających stosowania nowoczesnych metod z zakresu analiz teoretycznych, badawczych, obliczeniowych i eksperymentalnych. Praca dyplomowa magisterska składa się z części praktycznej, w ramach której student rozwiązuje od strony technicznej postawiony w pracy problem oraz z części teoretycznej, która stanowi opis prac/badań przeprowadzonych przez studenta podczas realizacji pracy. W przypadku prac o charakterze badawczym dopuszczalne jest wykonanie pracy dyplomowej magisterskiej składającej się jedynie z części teoretycznej (opisowej).
Metody oceny:
Pracę dyplomową magisterską wykonuje się indywidualnie lub, jeśli temat pracy tego wymaga, w zespole dwuosobowym, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony. Ocena formująca: Monitorowanie i ocena postępów w realizacji pracy magisterskiej dokonywana przez opiekuna; założenia oraz postępy w realizacji pracy dyplomowej dyplomant przedstawia również na seminarium dyplomowym, którego zaliczenie jest niezbędne do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Ocena końcowa: Promotor oraz recenzent opracowują opinie o pracy dyplomowej, zgodnie z ustalonymi wzorami i proponują jej ocenę. W przypadku pracy dyplomowej realizowanej przez zespół studentów, opiekun i recenzent proponują ocenę indywidualną dla każdego z członków zespołu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Informacje dla dyplomantów i promotorów na stronie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. 2. Uchwała Rady Wydziału MiNI nr 142/VI/2019 z dnia 17.01.2019 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka oraz Informatyka i Systemy Informacyjne w języku polskim i w języku angielskim. 3. Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: §29, §30, §31 i §32. 4. Poradnik pisania pracy dyplomowej. Materiał Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, pod red. M. Ziółkowskiej. Samorząd Studentów PW, Warszawa 2009, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1524. 5. Wyszukiwanie literatury – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wyszukiwanie-literatury/. 6. Przypisy i bibliografia – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/przypisy-i-bibliografia/. 7. Zarządzenie nr 43/2016 Rektora PW z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 8. Zarządzenie nr 57/2016 Rektora PW z dnia 15.12.2016 zmieniające zarządzenie nr 43/2016 z dnia 8.08.2016 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych. 9. Archiwum prac dyplomowych: https://apd.usos.pw.edu.pl/. 10. Literatura i źródła danych dobrane indywidualnie przez promotora zależnie od tematyki wykonywanej pracy dyplomowej.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01
Ma pogłębioną wiedzę z informatyki i kierunków pokrewnych w zakresie tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W02, I2_W07**, I2SI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, P7U_W, III.P7S_WG
Charakterystyka W02
Zna zasady etyczne związane z wykonywaniem zawodu informatyka i rozumie konieczność rozważania społecznych skutków technologii informacyjnych
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK
Charakterystyka W03
Zna metody, techniki, narzędzia IT i technologie inżynierskie w zakresie studiowanej specjalności i tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_W02, I2_W03, I2_W06**, I2_W07**
Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, III.P7S_WG, III.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w tym anglojęzycznych, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U06, I2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U02
Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania badawczego oraz potrafi przygotować opracowanie zawierające prezentację i omówienie tych wyników raz poprowadzić dyskusję na ten temat
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U01, I2_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U03
Potrafi integrować wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U04
Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań informatycznych w ramach realizowanego zadania w pracy dyplomowej
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U05, I2_U15**, I2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U05
Potrafi ocenić i dobrać odpowiednie technologie informatyczne i metody do wykonania zadania związanego z tematem pracy
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U07, I2_U16**
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U06
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści
Weryfikacja: weryfikacja pracy przez promotora, recenzje pracy, ocena obrony pracy dyplomowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K02
Jest świadomy roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów i rozumie potrzebę zasięgania opinii ekspertów
Weryfikacja: obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K03
Jest przygotowany do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Weryfikacja: obserwacja pracy dyplomanta przez opiekuna, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I2_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: