Nazwa przedmiotu:
Zasady ustroju politycznego państwa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. J. Janowski, prof. uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_ZUPP
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
100h, w tym 30h wykład i 70h praca własna
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Przedstawienie zasad ustrojowych i reguł funkcjonowania władzy oraz konstytucyjnego statusu jednostki w państwie. Przedmiot ma umożliwić słuchaczom zrozumienie znaczenia konstytucji we współczesnym państwie demokratycznym na przykładzie Polski.
Treści kształcenia:
Pojęcie konstytucji i jej cechy. 2. Pojęcie i przegląd podstawowych zasad ustroju. 3. Ustrój polityczny państwa. Konstytucja a prawa człowieka. Granice władzy ustawodawczej. 4. Współczesna koncepcja konstytucji. Rodzaje i moc prawna konstytucji oraz jej zmiana. 5. Kształtowanie się obowiązującej konstytucji RP. Prace Komisji Nadzwyczajnej nad Konstytucją z 1997 r. 6. Gwarancje konstytucji. Trybunał Konstytucyjny i jego rola ustrojowa. Przykłady orzeczeń TK. 7. Główne zasady współczesnego ustroju państwowego. Podział władzy. Pluralizm polityczny i państwo prawa. 8. Obywatel w państwie prawa. Gwarancje praw i wolności obywatelskich. 9. Konstytucyjny system Źródeł prawa. Ustawy, umowy międzynarodowe. 10. Zasady prawa wyborczego. Proporcjonalny i większościowy system wyborczy. Metody liczenia głosów. 11. Władza ustawodawcza. Struktura parlamentu oraz tryb jego funkcjonowania. 12. Władza wykonawcza w Polsce. Rząd i jego funkcje, prezydent RP. 13. Władza sądownicza, Trybunał Stanu, pozycja prokuratury. 14. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. NIK oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. 15. Samorząd terytorialny i jego rola w państwie. Nadzór nad działalnością samorządu 16. Stany nadzwyczajne: wojenny, wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. 17. Polska w Unii Europejskiej. Parlament a funkcjonowanie UE. Sądownictwo a prawo europejskie.
Metody oceny:
Zaliczenie na ocenę. Forma zaliczenia: przygotowanie dwóch prezentacji oraz ich prezentacja, zaliczenie końcowy w formie testu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: • Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2008 • Bogusław Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, C.H. Beck, Warszawa 2007 • Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007; • Krystian Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007; • Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. Paweł Sarnecki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997; Literatura uzupełniająca: • Spór o suwerenność, red. Waldemar J.Wołpiuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001; • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, red. Kazimierz Działocha, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005; • Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, red. Sławomira Wronkowska, Warszawa 2006; • Elżbieta Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa TK, TNOiK, Toruń 2003 • Bogusław Banaszak, Komentarz do Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2009 r.; • Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. Marek Zubik, C.H. Beck, Warszawa 2008. • Konstytucja RP. Komentarz, tomy I-V, red. Lech Garlicki Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998-2007. Akty prawne • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz wcześniejsze polskie konstytucje; • wybrane konstytucje państw obcych; • wybrane ustawodawstwo; • wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, obcych sądów konstytucyjnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna kryteria klasyfikacji ustrojów politycznych i potrafi klasyfikować ustroje polityczne
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Zna płaszczyzny, typy analizy ustroju demokratycznego i potrafi je stosować
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Poznaje instytucje i procedury ważne dla ustroju demokratycznego wraz z ich zakotwiczeniem w prawie
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Rozróżnia podstawowe podziały ustrojowo-polityczne we współczesnym świecie
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_02
Rozróżnia podstawowe podziały ustrojowo-polityczne we współczesnym świecie
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_03
Rozróżnia różne typy podejść/ ujęć do ustroju demokratycznego (proceduralne, substancjalne, partycypacyjne)
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Potrafi interpretować teksty i przepisy prawne.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Potrafi identyfikować kontekst polityczny funkcjonowania administracji publicznej
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Potrafi uwzględniać w pracy administracji publicznej publiczne prawa podmiotowe obywateli-petentów i wynikające z nich obowiązki administracji
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK