Nazwa przedmiotu:
Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_FRST
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
100 godz., w tym: 30 godz. wykładu, 15 godzin studiowania aktów prawnych, 20 godzin studiowania literatury, 15 godzin szukanie i analizowanie informacji dotyczącej finansów w samorządzie terytorialnym, 20 godzin przygotowanie się do egzaminu.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Związki korelacyjne: Przedmiot rozwija poszerza wiedze i umiejętności z zakresu gospodarowania finansami JST , głównie od strony regulacji prawnych i teorii menedżerskich . Zawiera też elementy praktyczne dotyczące z analizą danych , która stanowi podstawę do wyciągania wniosków i planowania. Przedmiot powinien być poprzedzony wiedzą i umiejętnościami nabytymi z zakresu: prawa administracyjnego, finansów publicznych i podstaw rachunkowości.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Zaznajomienie się studentów z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej w JST. Analiza norm prawnych regulujących finanse samorządowe - ustawy i rozporządzenia, a także metod zarządzania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej. Poznanie zasad i funkcji budżetu oraz racjonalnej gospodarki budżetowej . Ukształtowanie umiejętności samodzielnego posługiwania się źródłami prawa w zakresie analizy budżetu i planów finansowych podmiotów sektora samorządowego. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów z zakresu finansów samorządowych, zasad rachunkowości budżetowej, podstawowych księgowań i analizy kondycji majątkowej oraz finansowej JST.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy oraz zagadnienia); Liczba godzin: 1. Decentralizacja finansów publicznych i podstawy prawne finansów jst. Zakres zadań samorządu terytorialnego. Zasada domniemania kompetencji i zasada adekwatności środków do zadań. Samodzielność finansowa jst. Jawność i przejrzystość gospodarki finansowej. Modele i style zarządzania finansami jst. Zarządzanie strategiczne. Budżet, jego istota i funkcje. Zasady budżetowe. 2h 2. Procedura budżetowa. Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa jako podstawowe narzędzia polityki finansowej JST. Budżet liniowy a budżet zadaniowy oraz efektywność działań JST. Planowanie strategiczne a roczne plany finansowe w JST. 2h 3. Źródła dochodów budżetów JST w świetle ustaw - podatki lokalne i udziały w podatkach centralnych. Dochody budżetów JST o charakterze zewnętrznym - transferowym. Subwencja ogólna i jej podział według obowiązujących regulacji prawnych. Źródła i zasady pozyskiwania dotacji. Jednostki organizacyjne sektora samorządowego i ich system powiązań z budżetem. 4h 4. Zewnętrzne źródła finansowania - przychody JST. Kredyty, pożyczki, obligacje komunalne - ogólne i przychodowe, publiczne i niepubliczne. Zasady i warunki emisji obligacji komunalnych. Konsekwencje społeczno – gospodarcze zadłużenia JST. Rola RIO w kontrolowaniu poziomu zadłużenia JST. 2h 5. Finansowanie projektów inwestycyjnych w JST. Montaż finansowy. Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP). 2h 6. Wydatki budżetu JST. Istota i klasyfikacja wydatków. Zasady dokonywania wydatków. Budżet zadaniowy jako narzędzie realizacji wydatków. Przykłądy budżetów zadaniowych. 2h 7. Plan finansowy w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budzetowych. Stopnień wykonania planu, metody analizy wykonania planu. Dyscyplina budżetowa - regulacje prawne, zasady, konsekwencje naruszenia dyscypliny budżetowej. 2h 8. Rachunkowość budżetowa a rachunkowość finansowa. Klasyfikacja budżetowa. Zasada kasowa i zasada memoriałowa w podmiotach samorządowych. Wynik finansowy w jednostkach samorządowych. Podstawowe operacje księgowe w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym - schematy księgowe. 2h 9, 10. Księgowanie dochodów i wydatków w jednostce budżetowej i w zakładzie budżetowym - przykłady. 4h 11. Analiza finansowa w procesie zarządzania finansami JST. Wykorzystanie analizy finansowej do oceny realizacji zadań JST. 2h 12. Sprawozdawczość jako instrument oceny systemu rachunkowości budżetowej. Uregulowania prawne, zasady funkcjonowania, obowiązki. Elektroniczny system sprawozdawczości budżetowej. 2h 13. Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego. Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych. Organy zewnętrzne kontrolujące gospodarkę finansową JST - zakres i kryteria kontroli oraz jej formy. 2h 15. Analizy przypadków - finanse samorządów terytorialnych w Polsce. 2h
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin w formie pisemnej obejmuje całość programu tj. treści wykładu i problemów rozważanych w literaturze przedmiotu. Forma pisemna – test zamknięty i 3 pytania problemowe do wyboru z czterech. Ocena za przedmiot Ocena: Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie / umie / potrafi: 3.0 Student w 50% opanował terminologię i rozumie podstawowe regulacje prawne z zakresu finansów samorządowych i rachunkowości budżetowej. 3.5 Student w 63% posiada wiedzę i umiejętności przewidziane w efektach kształcenia - potrafi operować wiedzą o większym zakresie szczegółowości. 4.0 Student w 75% posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane w efektach kształcenia - wie, umie i posiada kompetencje w zakresie oceny gospodarki samorządowej ( finansowej) i podmiotów tego sektora . 4.5 student w 83% posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane w efektach kształcenia - potrafi analizować dane dotyczące sektora samorządowego i na tej podstawie formułować wnioski dotyczące przyszłości finansów JST. 5.0 student w 90% posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane w efektach kształcenia - potrafi analizować dane dotyczące sektora samorządowego i na tej podstawie formułować wnioski dotyczące przyszłości finansów JST. Aktywnie uczestniczył w wykładzie – zadawał pytania, inspirował dyskusję.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Wyd. Prawnicze PWN,Warszawa 2011 Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEXa Wolters Kluwer bisiness, Warszawa 2012 Kornberger – Sokołowska E. , Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis Nexis 2012. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010 Salachna J.M. (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego- od projektu do sprawozdania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010 Świderek I.M., Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, sp. z o.o., Warszawa 2011 Walczak P. (red.), Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 Zalcewicz A. (red.), Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016 Literatura uzupełniająca: Borowiec L. Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Kraków 2007 Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego , PWE, W-wa 2008; Zarządzanie gospodarka i finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, red. H. Sochacka- Krysiak SGH, W-wa 2008 Kotowska E., Organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Zarządzanie . Teoria i praktyka, Nr 1(5)/2012.
Witryna www przedmiotu:
brak witryny
Uwagi:
brak uwag

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_FST_01
Potrafi dokonać obserwacji oraz interpretacji procesów i zjawisk z zakresu finansów samorządowych
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_FST_02
Zna źródła prawa z zakresu finansów samorządowych
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_FST_03
Zna źródła finansowania zadań JST i potrafi określić kierunki wydatków.
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_FST_04
Zna specyfikę elektronicznych sprawozdań budżetowych, ich zabezpieczenia i podmioty, które są ich adresatami.
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_FST_05
Ma wiedzę o podstawowych instytucjach i podmiotach, świadczących usługi lokalne.
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_FST_01
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk z zakresu finansów samorządowych
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_FST_02
Umie posługiwać się źródłami prawa z zakresu finansów samorządowych
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1
Charakterystyka U_FST_03
Potrafi odnaleźć informacje o stanie finansów samorządowych w systemie teleinformatycznym, obliczyć wybrane wskaźniki z zakresu gospodarki finansowej JST oraz je zinterpretować.
Weryfikacja: Egzamin pisemny, test zamknięty, pytania problemowe i zadanie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U09, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_FST_04
Potrafi ze zrozumieniem czytać sprawozdania budżetowe i na tej podstawie formułować wnioski nt kondycji finansowej i majątkowej JST .
Weryfikacja: Egzamin pisemny; test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_FST_05
Potrafi dokonywać analizy własnych działań z zakresu ekonomii i finansów i wskazywać na konieczność dalszego doskonalenia swoich umiejętności
Weryfikacja: Egzamin pisemny, test zamknięty, pytania problemowe i zadanie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, I.P7S_UO, II.S.P7S_UW.1, I.P7S_UW

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_FST_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów samorządu terytorialnego, rozumie konieczność dalszego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego
Weryfikacja: Praca własna związana z analizą literatury, aktów prawnych i danych statystycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR
Charakterystyka K_FST_02
Ma świadomość roli i znaczenia gospodarki finansowej JST w zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnych
Weryfikacja: Praca własna związana z analizą literatury, aktów prawnych i danych statystycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_FST_03
Ma przekonanie o sensie, wartościach i potrzebie upowszechniania wiedzy na temat finansów lokalnych w społeczeństwie
Weryfikacja: Praca własna związana z analizą literatury, aktów prawnych i danych statystycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_FST_04
Ma przekonanie o potrzebie zachowania się w sposób profesjonalny, stosując odpowiednio dobrane metody i narzędzia z obszaru finansów publicznych.
Weryfikacja: Praca własna związana z analizą literatury, aktów prawnych i danych statystycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR
Charakterystyka K_FST_05
Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia funkcji menedżera w sektorze publicznym - samorządowym
Weryfikacja: Praca własna związana z analizą literatury, aktów prawnych i danych statystycznych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KK