Nazwa przedmiotu:
Ekonomia rynkowa
Koordynator przedmiotu:
dr M. Orechwo
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_ER
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 47 godzin, w tym: a. wykład - 30 godzin, b. ćwiczenia - 15 godzin, c. konsultacje - 2 godziny. 2. Praca własna studenta (czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianu końcowego) - 28 godzin. 3. Łączny nakład pracy studenta - 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,9 pkt ECTS - bezpośredni udział nauczyciela dotyczy 47 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
wykłady - Przyswojenie wiedzy z wybranych zagadnień ekonomii pozwalające poznać i zrozumieć prawa i mechanizmy ekonomiczne występujące we współczesnej gospodarce rynkowej oraz opanować odpowiedzialność władz publicznych (wraz z instrumentami, jakimi władza może się posługiwać )- za kształtowanie rozwoju gospodarczego; Celem wykładu jest opanowanie umiejętności rozumienia i analizy skutków poszczególnych instrumentów ekonomicznych w gospodarce rynkowej oraz nabycie kompetencji do samodzielnego myślenia w kategoriach ekonomii rynku i krytyki nieodpowiedzialnych posunięć każdej władzy publicznej. ćwiczenia - Umiejętność wykorzystania zdobytej na wykładzie wiedzy z wybranych zagadnień ekonomii poprzez rozwiązywanie problemów i zadań ekonomiczno-matematycznych, analiz funkcjonowania poszczególnych instrumentów, co pozwala kreować racjonalne postawy wobec zachodzących zdarzeń w gospodarce rynkowej.
Treści kształcenia:
Wykłady (zagadnienia) 1. Kontekst współczesnego rozwoju gospodarczego w krajach o gospodarce rynkowej – prawa ekonomii rynkowej i ich skutki 2. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego – inwestycyjne i bezinwestycyjne; wzrost roli czynników niematerialnych, w tym – własności intelektualnej 3. Rynek, jego istota i prawa -działanie mechanizmu rynkowego; czynniki kształtujące podaż i popyt; typowe i nietypowe reakcje popytu na zmiany cen ; 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej – przyczyny wzrostu tej roli; władza publiczna jako decydent w kwestiach wzrostu i rozwoju 5. Zadania rządu w gospodarce rynkowej – funkcje rządu, teoria wyboru publicznego 6. Polityka fiskalna – narzędzia, rozstrzygnięcia administracyjne (UE);definicja i struktura budżetu państwa; deficyt budżetowy i dług publiczny 7. Narzędzia ekspansywnej i restrykcyjnej polityki budżetowej i ich skutki; efektywność polityki fiskalnej 8. Podatki a popyt globalny; wydatki rządowe w różnych okresach koniunktury, transfery społeczne i regulacje – jako narzędzia polityki fiskalnej 9. Polityka pieniężna – rola Banku Centralnego; narzędzia polityki pieniężnej 10. Narzędzia polityki pieniężnej; ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna; kreacja pieniądza papierowego przez banki – efektywność polityki pieniężnej w różnych okresach koniunktury gospodarczej 11. Pieniądz – definicja, funkcje i rodzaje pieniądza, historia pieniądza 12. Rodzaje popytu na pieniądz; podaż pieniądza 13. Inflacja – definicja, przyczyny i rodzaje inflacji; mierzenie skutki inflacji 14. Bezrobocie jako zjawisko ekonomiczne – rodzaje bezrobocia, przyczyny i skutki bezrobocia, mierzenie bezrobocia, sposoby walki z bezrobociem Ćwiczenia (zagadnienia) 1. Elastyczność cenowa i elastyczność dochodowa popytu. 2. Produkt krajowy brutto jako miara społecznego dobrobytu. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Bank centralny i polityka pieniężna. 5. Inflacja. 6. Bezrobocie
Metody oceny:
Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Egzamin:
nie
Literatura:
P. A. Samuelson, W. D. Northaus, Ekonomia, wyd. IV, Rebis, Poznań 2019 Uzupełniająca: N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Makroekonomia, wyd. III, PWE, Warszawa 2022 N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, wyd. III, PWE, warszawa 2022
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student zna regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania ekonomii rynkowej i ma wiedzę na temat konsekwencji ich wprowadzania.
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_02
Student ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć i definicji stosowanych w ekonomii rynkowej.
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Student zna podstawowe teorie i zależności z obszaru współczesnej ekonomii rynkowej.
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student umie obliczać i poprawnie interpretować wskaźniki z zakresu ekonomii rynkowej, takie jak: elastyczność cenowa i elastyczność dochodowa popytu, inflacja, bezrobocie, deficyt budżetowy.
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Student poprawnie interpretuje mierniki statystyczne dotyczące stanu gospodarki.
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student ma nawyk sięgania do danych o gospodarce (rozumiejąc ich znaczenie) a także śledzenia decyzji naczelnych organów władzy i administracji państwa oraz banku centralnego wpływających na stan gospodarki
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Student ma świadomość znaczenia aktywnego kształtowania rzeczywistości ekonomicznej oraz ma nawyk aktualizowania swojej wiedzy w zakresie ekonomii społecznej.
Weryfikacja: Pisemne prace sprawdzające zawierające zadania, testy jednokrotnego wyboru i pytania otwarte. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK