Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej
Koordynator przedmiotu:
mgr Michał Staniszewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_PPUE
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Liczba godzin kontaktowych: 25 w tym: Udział w wykładach 25 Praca własna: przygotowanie do zajęć 5 czytanie wskazanej literatury 5 realizacja zadań projektowych 10 przygotowanie do egzaminu 5 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 h* Punkty ECTS za przedmiot 2
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 pkt ECTS co odpowiada 25 godzinom kontaktowym
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie poszukiwania informacji o możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, a także pisania wniosków o dotację i konstruowania projektów. Ponadto przedstawione zostaną praktyczne techniki i narzędzia związane z planowaniem, organizowaniem, kierowaniem oraz kontrolowaniem realizacji projektów.
Treści kształcenia:
Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej. Polityka regionalna i polityka Spójności Unii Europejskiej (cele, zasady). Cele polityki regionalnej na lata 2007-2013 i 2014-2020. Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki) oraz Fundusz Spójności. Ramy prawne i administracyjne aplikowania o środki unijne (rozporządzenia UE, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wytyczne). Koordynacja realizacji programów operacyjnych. System instytucjonalny. Definicja projektu. Rodzaje projektów w prawie UE oraz prawie polskim. Cel projektu. Specyfika dużych projektów, projektów infrastrukturalnych oraz projektów generujących dochód. Realizacja projektów w partnerstwie. Wybór projektów. Tryby uzyskiwania dofinansowania: projekty konkursowe, projekty pozakonkursowe. Cykl życia projektu. Metody zarządzania projektem. Zespół projektowy. Dokumentacja projektowa. Biznesplan. Studium wykonalności. Harmonogram rzeczowo-finansowy. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Ocena formalna i merytoryczna wniosku. Wskaźniki projektu. Realizacja projektu. Finanse projektu. Promocja projektu.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego oraz aktywność na wykładach. Zaliczenie pisemne obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Ponadprzeciętna aktywność studentów na zajęciach pozwoli im zdobyć dodatkowe punkty, które pomniejszą liczbę punktów konieczną do uzyskania z testu końcowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska: Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017 E. Weiss, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011. M. Krasuska, Fundusze Unijne w Nowej Perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014. M. Gwizda, M. Kosewska-Kwaśny, Sz. Żółciński, Fundusze UE 2014-2020 Warszawa 2014. J. Olbrycht, Ramy prawne europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 w opiniach ekspertów, Gliwice 2012,
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone przy wykorzystaniu innowacyjnych metodyk kształcenia pozyskanych w ramach kursu pn. "Tworzenie profesjonalnej prezentacji w MS PowerPoint", realizowanego w ramach zad. 44 „Kompetentny wykładowca” projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca”.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
zna i rozumie zagadnienia dotyczące podstaw prawnych przygotowania projektów do UE
Weryfikacja: Zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
rozumie uwarunkowania związane z planowaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków UE
Weryfikacja: Zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
posiada wiedzę na temat zasad wdrażania projektów europejskich i wie, jakie działania są niezbędne przy organizacji projektów europejskich
Weryfikacja: Zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W08, K_W10, K_W12 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_04
zna najważniejsze zasady prawidłowego rozliczania projektu europejskiego
Weryfikacja: Zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W12 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_05
zna efektywne sposoby organizacji pracy zespołu realizującego projekt europejski
Weryfikacja: zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK
Charakterystyka W_06
posiada wiedzę na temat systemów informatycznych wspierających zarządzanie projektami europejskimi. Wie, jak wypełnić formularz w elektronicznym generatorze wniosków
Weryfikacja: Zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W08, K_W12 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
zna specjalistyczne pojęcia związane z zarządzaniem funduszami europejskimi
Weryfikacja: zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK
Charakterystyka U_02
posiada umiejętność przeprowadzania analiz w oparciu o wiedzę teoretyczną i potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej
Weryfikacja: zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04, K_U05, K_U14 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.T.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność kontynuacji kształcenia
Weryfikacja: zaliczenie na ocenę
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04, K_K08 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK