Nazwa przedmiotu:
Ekonomia behawioralna
Koordynator przedmiotu:
dr Agnieszka Tomczak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_EB
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
75 godz. w tym: 30 godz. praca na zajęciach, 20 godz. studiowanie literatury, 10 godz. przygotowanie do testu zaliczeniowego, 10 godz. przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną, 5 godz. poszukiwanie informacji i konsultacje.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
30 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Nie przewidziano zajęć praktycznych.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje osiągnięte na przedmiotach "Ekonomia rynkowa", "Mikro - i makroekonomia".
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Rozszerzenie wiedzy studentów w zakresie ekonomii o nurt behawioralny, w szczególności o podstawy: - teorii gier i teorii agencji, - anomalii zachowań ekonomicznych w świetle badań psychologicznych, - anomalii zachowań inwestorów na rynkach finansowych, - nieracjonalności zachowań w zakresie konsumpcji i oszczędzania oraz płacenia podatków i wykupowania ubezpieczeń, - teorii aukcji i negocjacji jako form ustalania cen rynkowych, - teorii podziału, - podejścia do ryzyka, - teorii perspektywy, - wyboru międzyokresowego, - rozwoju ekonomicznego od strony postaw i preferencji.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe założenia nurtu ekonomii behawioralnej jako efektu połączenia osiągnięć nauk społecznych i przyrodniczych. 2. Problemy nagradzania pracowników w świetle teorii mikroekonomii i wybranych teorii psychologicznych (rankingi, premie, benchmarki i kultura bonusów). 3. Asymetria informacji na rynku finansowym. Problem gapowicza, problem wraków, problem agencji. Rola nadzoru państwowego w zwiększaniu efektywności ekonomicznej. 4. Teoria finansów: przejawy nieefektywności rynku i ich behawioralne wyjaśnienia. 5. Percepcja i przetwarzanie informacji o charakterze finansowym (szkoła Tversky’ego, Kahnemana i Gigerenzera). 6. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. 7. Analiza anomalii w zachowaniach ekonomicznych: krótkowzroczna awersja do strat, efekt dyspozycji, efekt utopionych kosztów, kadrowanie. 8. Wpływ czasu na podejmowanie decyzji ekonomicznych – wybór międzyokresowy i adaptacja. 9. Nadmierne zadłużenie i hazard jako nieracjonalne zachowania ekonomiczne. 10. Nakładanie podatków i koncesjonowanie jako metody poprawy efektywności gospodarki zasobami. 11. Gry ewolucyjne („dylemat więźnia”, „gołębie i jastrzębie” i inne). Gry jednokrotne i wielokrotne. 12. Rodzaje i przebieg aukcji jako gry gospodarczej. 13. Negocjacje jako forma gry ekonomicznej. Wybór strategii: kooperacja czy nielojalność. 14. Podział dóbr jako gra ekonomiczna. Zasada sprawiedliwego podziału. 15. Behawioralne przyczyny różnic w poziomie bogactwa. Polaryzacja bogactwa jako źródło problemów gospodarczych i społecznych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w zajęciach, w tym prezentacja przygotowanych materiałów uzyskanych z literatury i innych źródeł, udział w dyskusjach, analizowanie przypadków, udział w pracach zespołowych. Zaliczenie sprawdzianu pisemnego z przedstawianych teorii przynajmniej na 50%. Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie / umie / potrafi: 3.0 Uzyskał co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu pisemnego, umie posługiwać się terminologią z zakresu ekonomii behawioralnej, wykazuje się umiejętnością wyszukiwania i zaprezentowania informacji na zadany temat oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji na zajęciach. 3.5 Uzyskał co najmniej 60% punktów ze sprawdzianu pisemnego, potrafi to co na 3.0 a ponadto umie przedstawić przykłady działania wybranych teorii w praktyce 4.0 Uzyskał co najmniej 70% punktów ze sprawdzianu pisemnego, potrafi to co na 3.5 a ponadto umie odnaleźć i zinterpretować bardziej szczegółowe informacje dotyczące teorii ekonomii behawioralnej 4.5 Uzyskał co najmniej 80% punktów ze sprawdzianu pisemnego, potrafi i umie to co na 4.0 a ponadto wykazuje się znajomością wybranych pozycji literatury uzupełniającej 5.0 Uzyskał co najmniej 90% punktów ze sprawdzianu pisemnego, potrafi i umie opracować zagadnienie z zakresu ekonomii behawioralnej (referat lub studium przypadku).
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. D. Kahneman Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012 2. A.Cieślak Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 165, Warszawa 2003 3. E. Drabik Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu, wyd. SGGW, Warszawa 2005 4. T. Zaleśkiewicz Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 5. R. Thaler Zachowania niepoprawne, wyd. Media Rodzina, Poznań 2018. Literatura uzupełniająca: 1. D. S. Landes Bogactwo i nędza narodów, wyd. Muza SA, Warszawa 2000 2. M. Shermer Rynkowy umysł, wyd. CIS, Warszawa 2009 3. G. Soros Nowy paradygmat rynków finansowych, wyd. MT Biznes, Warszawa 2009, Vernon L. Smith Racjonalność w ekonomii, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2013.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię w zakresie ekonomii behawioralnej, rozumie jej źródła i zastosowania w procesach decyzyjnych.
Weryfikacja: Test, udział w dyskusji na zajęciach, analiza studiów przypadków.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.3
Charakterystyka W_02
Ma wiedzę na temat możliwej nieracjonalności ekonomicznej ludzkich zachowań i ich konsekwencjach dla prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej.
Weryfikacja: Test, udział w dyskusji, analizy studiów przypadków.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Posługuje się poznanymi teoriami w działaniu, w szczególności rozumie potrzebę oddziaływania przepisów prawa oraz procedur na zachowanie racjonalności przy podejmowaniu decyzji.
Weryfikacja: Udział w dyskusji, studia przypadków.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U05, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UO
Charakterystyka U_02
Potrafi wskazać zastosowanie rozwiązań technicznych, ułatwiających uniknięcie nieracjonalności w procesie decyzyjnym.
Weryfikacja: Potrafi wskazać zastosowanie rozwiązań technicznych, ułatwiających uniknięcie nieracjonalności w procesie decyzyjnym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.T.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma nawyk profesjonalnej refleksji odnośnie zachowania racjonalności ekonomicznej w obszarach ekonomii i finansów, jak oszczędzanie, podatki, ubezpieczenia, przebieg aukcji czy przetargów
Weryfikacja: Wygłoszenie referatu, studia przypadków, test zaliczeniowy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K05, K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR, I.P7S_KK