Nazwa przedmiotu:
Polityka społeczna
Koordynator przedmiotu:
dr K. Górniak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_PS
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 22 godz., w tym: obecność na wykładach - 15 godz. obecność na egzaminie - 2 godz. konsultacje - 5 godz. 2. praca własna studenta - 53 godz. w tym: czytanie literatury, analiza aktów prawnych, danych statystycznych - 23 godz. przygotowanie się do egzaminu - 30 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0.9 pkt. ECTS co odpowiada 22 godz. kontaktowym
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
nie dotyczy
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
nie dotyczy
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zróżnicowanych sposobów realizacji polityki społecznej oraz stosowanych w jej ramach narzędzi i instrumentów. Głównym celem wykładu jest omówienie istoty polityki społecznej zarówno jako nauki, jak i działalności praktycznej. Oprócz tego, w ramach zajęć prezentowane będę podmioty polityki społecznej. W trakcie wykładu dokonana zostanie analiza podstawowych procesów i zjawisk społecznych wpływających na kształt polityki społecznej.
Treści kształcenia:
1. Polityka społeczna – przedmiot, zakres, cele i zadania 2. Polityka społeczna – rys historyczny 3. Uwarunkowania polityki społecznej 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy polityki społecznej 5. Modele polityki społecznej oraz ideologie w polityce społecznej – nauka społeczna kościoła i feminizm 6. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie/mierzenie 7. Wskaźniki i normy w polityce społecznej – HDI, minimum egzystencji i socjalne, płaca minimalna 8. Problemy polityki społecznej (nierówności, bezrobocie, bieda, starzenie się społeczeństwa, demografia… ) 9. Realizacja polityki społecznej: instrumenty, organizacja, poziomy, organizacje pozarządowe 10. Aktywna polityka społeczna
Metody oceny:
Końcowa weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się: • Termin tzw. „zerowy”: egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze opisowym/problemowym. • Terminy w sesji zimowej (dwa terminy) i jesiennej (jeden termin): forma ustna Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie liczby uzyskanych punktów: 3.0 – student uzyskał co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach egzaminu pisemnego/ustnego. 3.5 – student uzyskał co najmniej 55% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach egzaminu pisemnego/ ustnego. 4.0 student uzyskał co najmniej 65% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach egzaminu pisemnego/ ustnego. 4.5 – student uzyskał co najmniej 75% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach egzaminu pisemnego/ ustnego. 5.0 – student uzyskał co najmniej 85% maksymalnej łącznej liczby punktów w ramach egzaminu pisemnego/ ustnego
Egzamin:
tak
Literatura:
• Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, J. Mecina, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 • Grzywna P i in., Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017 • Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006 • Auleytner L., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu społecznego, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2002 • www.stat.gov.pl; • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznejhttps://www.gov.pl/web/rodzina
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Zajęcia zostały przygotowane i będę prowadzone z wykorzystaniem umiejętności nabytych w ramach kursu "Efektywne wykorzystanie MS Word w przygotowaniu materiałów wspomagających proces kształcenia na poziomie zaawansowanym"

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą teorii i koncepcji opisujących powstawanie, rozwój i miejsce w porządku prawnym polityki społecznej.
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W09, K_W01, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_02
Ma wiedzę dotyczącą wyników badań w zakresie funkcjonowania polityki społecznej w Polsce.
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Zna terminologię w zakresie pojęć i definicji dotyczących polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych obowiązujących w polityce społecznej
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W06, K_W08, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Ma pogłębioną wiedzę na temat praktycznych aspektów polityki społecznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich podstaw prawnych i obowiązujących aktów prawnych
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W08, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WG, II.T.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk społecznych w odniesieniu do funkcjonowania polityki społecznej w Polsce.
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U10, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UO, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Posiada umiejętności badawcze pozwalające dostrzec istniejąc problem w zakresie polityki społecznej i go rozwiązać tak, by mogło powstać rozwiązanie o charakterze prawnym
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U05, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UK, I.P7S_UU
Charakterystyka U_03
Potrafi zastosować teoretyczną wiedzę z zakresu działania polityki społecznej do praktycznych rozwiązań i podejmowania decyzji jako pracownik administracji publicznej.
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U08, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, I.P7S_UU

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_02
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na temat funkcjonowania polityki społecznej w Polsce.
Weryfikacja: Egzamin pisemny składający się z dwóch części: 1. pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań otwartych o charakterze lub egzamin ustny.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK, I.P7S_KO