Nazwa przedmiotu:
Socjologia organizacji
Koordynator przedmiotu:
wykład dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz, ćwiczenia: dr H. Bulińska-Stangrecka, dr K. Pawłowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_SO
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 20 Udział w ćwiczeniach 15 Praca własna: przygotowanie do zajęć 45 czytanie wskazanej literatury 45 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 p ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Socjologia ogólna
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Cel: Przekazanie studentom wiedzy o procesach społecznych i zjawiskach zachodzących w organizacjach. Zaznajomienie z najważniejszymi koncepcjami i pojęciami socjologii organizacji.. Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy form funkcjonowania różnych organizacji i instytucji życia publicznego. Wykłady służą zapoznaniu studentów z najważniejszymi pojęciami, zjawiskami i problemami dotyczącymi socjologii organizacji Ćwiczenia/seminaria kształtują praktyczne umiejętności studentów dotyczące funkcjonowania organizacji i radzenia sobie z problemami tam występującym, stanowią okazję do ugruntowania wiedzy przekazywanej na wykładach oraz przedyskutowania niektórych zagadnień.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Podstawowe pojęcia – przedmiot badań socjologii organizacji, socjologiczna definicja organizacji, cele, funkcje i właściwości organizacji. Charakterystyka nowoczesnych organizacji. 2. Podstawy zachowania jednostki w organizacji. Dominujące wartości współczesnych pracowników, wartości w różnych kulturach. Czynniki wpływające na percepcję i proces uczenia się w organizacji. 3. Zgodność pomiędzy osobowością a wykonywanym zawodem, wykorzystanie emocji w zachowaniach w organizacji. 4 4. Przywództwo i władza w organizacji. Style kierowania organizacją. Źródła władzy i wpływu w organizacji 5 5. Struktura i otoczenie organizacji. Główne składniki struktury organizacyjnej. Najbardziej znane schematy organizacyjne (biurokracja, struktura prosta, struktura macierzowa). 6. Zespoły robocze jako zasadniczy element działalności organizacji. Typy zespołów roboczych. Tworzenie zespołów o dużej efektywności. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji. 7. Kultura organizacji. Definicja, kształtowanie i funkcje kultury organizacyjnej. Funkcjonalne i dysfunkcjonalne skutki oddziaływania kultury organizacji na jej członków. 8. Organizacja ucząca się. Definicja, tworzenie i cechy organizacji uczącej się. Przemiany i rozwój w organizacjach. 9. Patologie w organizacji. Siły scalające i rozbijające organizację, rodzaje patologii organizacji. Mobbinng jako rodzaj patologii przywództwa w organizacji. 10. Egzamin. Ćwiczenia (tematy oraz zagadnienia) 1. Przedstawienie podstawowych założeń zajęć prowadzonych metoda warsztatową. Analiza struktury nieformalnej grupy – opis i przeprowadzenie badania socjometrycznego. 2. Funkcjonowanie grup w organizacji i praca zespołowa. Techniki podejmowania decyzji grupowych. Grupy i zespoły a efektywność pracy organizacji. Gra decyzyjna porównująca efektywność podejmowania decyzji grupowych i indywidualnych. 3. Charakterystyka różnych ról w zespołach roboczych. Wypełnianie przez studentów kwestionariusza ról zespołowych. Ćwiczenia dotyczące budowania zespołu i umiejętności pracy w zespole. 4. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji. Test umożliwiający określenie stylu rozwiązywania konfliktów przez studentów. 5. Kierowanie zmianą w organizacji. Omówienie czynników wywołujących zmianę, kierowania zmianą planową, rodzajów oporu wobec zmiany. 6. Kierowania zmianą w organizacji c.d. - ćwiczenia praktyczne – skąd czerpać wiedzę na temat warunków wprowadzania zmian, jak radzić sobie z oporem wobec zmian w organizacji, co robić, by zmiana była trwała. 7. Dyskusja na temat różnorodności kulturowych organizacji na podstawie wybranych organizacji w różnych krajach.
Metody oceny:
Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach Student, który zaliczył przedmiot 3.0 Uzyskał średnią z ćwiczeń i egzaminu 55% 3.5 65% 4.0 75% 4.5 85% 5.0 Powyżej 95%
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2011. 2. Robbins S.P.: Zasady zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012 3. Kożuch B.: Nauka o organizacji, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: 1. Morgan G.: Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2005. 2. Kostera M.: Antropologia organizacji, Warszawa 2005.
Witryna www przedmiotu:
--
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna terminologię z zakresu socjologii organizacji.
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_02
Ma wiedzę z zakresu socjologii umożliwiającą analizę procesów społecznych zachodzących w różnych strukturach organizacyjnych.
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_03
Ma uporządkowana wiedzę na temat podstaw zachowań jednostki w organizacji oraz podstaw struktury organizacyjnej.
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Ma uporządkowana wiedzę na temat zachowań grupowych w organizacji
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi scharakteryzować różne rodzaje struktury organizacyjnej.
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UO
Charakterystyka U_02
Potrafi odróżnić zespoły od grup roboczych i wyjaśnić jak zespoły mogą kształtować graczy zespołowych.
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UU, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Potrafi zdefiniować władzę w organizacji i omówić jej pięć filarów, wyjaśnić powstawanie zależności w stosunkach władzy
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Docenia znaczenie socjologii organizacji dla wyjaśniania i przewidywania zachowań w organizacji oraz wykorzystania pracy zespołowej.
Weryfikacja: Wykład: egzamin pisemny z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ćwiczenia: sprawdzian na końcu semestru, udział w grach decyzyjnych i ćwiczeniach praktycznych, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO