Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie projektami
Koordynator przedmiotu:
dr Kinga Pawłowska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A21_ZP
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 35 godz., w tym: obecność na ćwiczeniach - 30 godz., konsultacje - 5 godz. 2. praca własna studenta - 40 godz. w tym: przygotowanie do ćwiczeń (czytanie literatury, analiza aktów prawnych, danych statystycznych, obserwacja) - 10 godz., przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz., Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,6
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia, ale mile widziana jest wiedza z zakresu socjologii organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Cel: Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych pojęciach związanych z zarządzaniem projektami. Zaznajomienie z najważniejszymi koncepcjami oraz metodykami poświęconymi problematyce zarządzania projektami. Wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy sytuacji i reagowania podczas pracy w projekcie. Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie się z najważniejszymi i koncepcjami z zakresu zarządzania projektami. Są też okazją do zaprezentowania studentom konkretnych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami. Podstawowe pojęcia: projekt, zarządzanie projektami, program, portfel, parametry projektów, rodzaje projektów. 2. Modele zarządzania projektami. 3. Środowisko projektowe – analiza i planowanie działań. 4. Model procesowy w zarządzaniu projektami. Grupy procesów w ramach zarządzania projektami. Cykl życia projektu. Wsparcie projektów. Cykl zarządzania projektem. 5. Przygotowanie projektu. Definiowanie oraz inicjowanie projektu. Podstawowe działania i użyteczne techniki /m.in. matryca logiczna/. 6. Zespół projektowy – jego organizacja, role, zakres obowiązków, kluczowe kompetencje. 7. Kierowanie zespołem projektowym – funkcje kierownika, rodzaje struktur zespołu projektowego. 8. Planowanie w projekcie. 9. Zarządzanie wykonaniem projektu. 10. Zamknięcie projektu. 11. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. 12. Metodyki zarządzania projektami – podstawowe informacje, przykład metodyki Prince2. 13. Struktura najważniejszych dokumentów przydatnych w procesach zarządzania projektami.
Metody oceny:
Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące elementy: • aktywne uczestnictwo w zajęciach (elementach warsztatowych, dyskusjach), • uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego z pytaniami opisowymi lub testowymi. Ocena za przedmiot Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie / umie / potrafi: 3.0 Uzyskał 7 punktów na 15 możliwych punktów na kolokwium 3.5 Uzyskał 8-9 punktów na 15 możliwych punktów na kolokwium 4.0 Uzyskał 10-11 punktów na 15 możliwych punktów na kolokwium 4.5 Uzyskał 12-13 punktów na15 możliwych punktów na kolokwium 5.0 Uzyskał 14-15 punktów na 15 możliwych punktów na kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Metodyki i standardy zarządzania projektami, (red. nauk.) Michał Trocki, Warszawa: PWE, 2017. 2. Nowoczesne zarządzanie projektami, (red. nauk.) Michał Trocki, Warszawa: PWE, 2012. Literatura uzupełniająca: 1. Efektywne zarządzanie projektami: tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Robert K. Wysocki, 2013. 2. Prince 2- skuteczne zarządzanie projektami (najnowsze wydanie). 3. Metodyki zarządzania projektami, Michał Trocki, 2011.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresie czynników prawnych odnoszących się do zarządzania projektami.
Weryfikacja: Kolokwium pod koniec zajęć. Udział w dyskusjach i ćwiczeniach w trakcie zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi scharakteryzować strukturę wybranych dokumentów/narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, również w zarządzaniu projektami w administracji publicznej.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe. Udział w ćwiczeniach i dyskusjach podczas zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_02
Potrafi kierować zespołem oraz współpracować w zespole projektowym.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe. Udział w ćwiczeniach i dyskusjach podczas zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UK
Charakterystyka U_03
Potrafi rozpoznać i przeanalizować wpływ otoczenia na projekt oraz wpływ realizowanego projektu na otoczenie. Zna podstawowe narzędzia stosowane do analizy środowiska projektu
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe. Udział w ćwiczeniach i dyskusjach podczas zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U04, K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Weryfikacja: Kolokwium zaliczeniowe. Udział w ćwiczeniach i dyskusjach podczas zajęć.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK