Nazwa przedmiotu:
Metodologia nauk
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. Andrzej Biłat
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_MN
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 20 Przygotowanie do zajęć 40 Czytanie wskazanej literatury 15 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 p . ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
--
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z logiki
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę ogólnej metodologii nauk oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych związanych z jej rozumieniem.
Treści kształcenia:
1. Czym jest nauka? 2. Początki nauki i pierwsze tradycje naukowe 3. Poznanie, prawda i znaczenie 4. Wiarygodność poznania, wiedza i krytyczne myślenie 5. O jasności myśli i ich sformułowań 6. O metodzie naukowej 7. Jakie pytania są dobrze postawione? 8. Ogólny schemat procesu badawczego. Kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia 9. Wiedza naukowa i funkcje nauki 10. Typy badań i klasyfikacje dyscyplin naukowych
Metody oceny:
Egzamin pisemny
Egzamin:
tak
Literatura:
Lektura podstawowa: Biłat A., Wykłady z metodologii nauk (preskrypt przekazywany uczestnikom zajęć w formie elektronicznej) Lektura uzupełniająca (wybrane fragmenty): 1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, ALETHEIA 2003. 2. Chalmers A., Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 1993 3. Grobler A., Metodologia nauk, Aureus-Znak, Kraków 2006 4. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, RW KUL, Lublin 2001. 5. Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1991 6. Stępień A.B., Wstęp do filozofii, RW KUL 7. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Witryna www przedmiotu:
--
Uwagi:
--

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_MN01
Zna podstawową terminologię w zakresie metodologii nauk (F)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_MN02
Zna specyfikę metodologiczną nauk społecznych, w tym nauk o polityce i administracji (A)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MN03
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie typologii nauk oraz miejsca nauk o polityce i administracji w strukturze nauki (A)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MN04
Zna podstawowe koncepcje z zakresu ogólnej metodologii nauk i metodologii nauk społecznych, w tym nauk o polityce i administracji, a także potrafi je zastosować w praktyce (A)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MN05
Zna podstawowe koncepcje z zakresu metodologii nauk społecznych, prawoznawstwa i nauk o administracji (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_MN06
Wie czym się różni nauka od innych rodzajów wiedzy (F)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_MN01
Umie posługiwać się regułami ogólnej metodologii nauk i metodologii nauk społecznych, w tym metodologii nauk o polityce i administracji (A)
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie dyskusji na zajęciach, egzamin pisemny z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_MN02
Potrafi wykorzystać poznane koncepcje do analizy podstawowych problemów, w tym problemów z zakresu nauk o polityce i administracji (A)
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie dyskusji na zajęciach, egzamin pisemny z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_MN03
Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu, w szczególności działań w polityce i administracji (A)
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie dyskusji na zajęciach, egzamin pisemny z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_MN01
Ma świadomość konieczności zachowywania szeroko pojętej logiki i metodologii w działalności społecznej, politycznej, administracyjnej, naukowej i antykryzysowej (F)
Weryfikacja: rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie zajęć lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_MN02
Ma świadomość użyteczności zachowywania reguł metodologicznych w myśleniu i postępowaniu (F)
Weryfikacja: rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie zajęć lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK