Nazwa przedmiotu:
Współczesne koncepcje ustrojowo-administracyjne
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Marek Jakubiak - prof. uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_WKUA
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ze względu na formę przedmiotu (wykład) praca Studenta w zakresie uzyskiwania efektów kształcenia jest podzielona na dwie części. Pierwsza jest realizowana poprzez sumienne i aktywne uczestnictwo w zajęciach- 30 godzin w semestrze. Druga część pracy Studenta związana z osiągnięciem wymiernych efektów kształcenia polega na samodzielnej lekturze pozycji bibliograficznych wskazanych przez prowadzącego. Ta część zajmuje 70 godzin. Egzamin zajmuje 5 godzin, przygotowanie przez Studenta do zaliczenia końcowego wymaga 15 godzin pracy własnej oraz 5 godzin konsultacji prowadzącym. W związku z powyższym łączna liczba godzin pracy Studenta konieczna do uzyskania przedmiotowych efektów kształcenia wynosi 125 godzin w semestrze.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z poszczególnymi koncepcjami ustrojowo-administracyjnymi ukształtowanymi w okresie XIX i XX wieku, które wywarły znaczący wpływ na status państwa jako podmiotu prawnego oraz na jego pozycję w polityce międzynarodowej
Treści kształcenia:
1.Liberalizm współczesny jako podstawa funkcjonowania i rozwoju państw demokratycznych. Koncepcje Johna S. Milla, Alexisa de Tocqueville, Leonarda Hobhause. 2. Herbert Spencer i jego ujęcie państwa, systemu prawnego i społeczeństwa. 3.Czynniki sprzyjające powstawaniu państw jako podmiotów prawnych i ich znaczenie dla prawidłowych relacji państwo-społeczeństwo wg. Ludwika Gumplowicza. 4. Założenia ustrojowo-administracyjne socjaldemokracji zachodniej i definicja jej rodzajów. 5. Lassalizm i rewizjonizm jako koncepcje socjaldemokratyczne - podobieństwa i różnice w kwestiach społecznych i ustrojowo-administracyjnych. 6. Centryzm Karla Kautsky'ego jako próba łączenia socjalizmu z parlamentaryzmem 7/8. Solidaryzm Emila Durkheima i jego wpływ na rozwój prawa państwowego i organów administracyjnych w życiu polityczno-społecznym. Leon Dugit i solidarystyczna interpretacja pojęcia norma społeczna. 9. Druga Rzeczypospolita jako przykład państwa realizującego założenia solidaryzmu. Leopold Caro jako prekursor tego kierunku w Polsce Odrodzonej 10. Funkcjonalizm prawniczy i jego znaczenie dla funkcjonowania organów państwowych i kształtowania zakresu ich decyzyjności administracyjnej. 11.Karl Llewelwyn jako twórca głównych nurtów realizmu prawniczego. 12. Konsekwencje dla obywatela modelu prawoznawstwa w ujęciu realizmu prawniczego. 13. Roscoe Pound jako pionier administracji sądowej przełomu XIX i XX wieku. 14. Normatywizm prawniczy Hansa Kelsena. Pojęcie normy prawnej i jej znaczenia dla rozwoju systemu legislacyjnego w XIX wieku 15. Definicja państwa wg. Hansa Kelsena. Podsumowanie najważniejszych koncepcji ustrojowo-administracyjnych przełomu XIX i XX wieku.
Metody oceny:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu przedmiotowego wynosi 20 pkt. Kryteria są następujące: poniżej 11 pkt - ocena ndst (2.0) 11-12 pkt.- ocena dst (3,0). 13-14 pkt. - ocena dst+ (3,5). 15-16 pkt. - ocena db (4,0). 17-18 pkt. - ocena db+ (4,5). 19-20 pkt. - ocena bdb (5,0).
Egzamin:
tak
Literatura:
Tadeusz Maciejewski ., Historia administracji i myśli administracyjnej (czasy nowożytne i najnowsze XVII- XX w), Warszawa 2013. Andrzej Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Lexis Nexis Warszawa 2015. Lech Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Lexis Nexis 2012. Hubert Izdebski Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawową terminologię w zakresie nauk prawnych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Zna metody analizy w zakresie nauk prawnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Zna podstawowe teorie i koncepcje w zakresie nauk prawnych i społecznych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Zna historię rozwoju form ustrojowych i administracyjnych w XIX i XX wieku.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu nauk prawnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Umie krytycznie analizować koncepcje ustrojowe, administracyjne i polityczno-prawne.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_03
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii rozwoju form ustrojowych i administracyjnych w XIX i XX wieku.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Umie prowadzić analizę porównawczą doktryn prawnych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_05
Posiada umiejętność wdrażania w praktyce nauk prawnych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Posiada nawyk stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Posiada ugruntowane przekonanie o wykorzystaniu w praktyce nauk prawnych
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_03
Posiada utrwalony nawyk samokształcenia oraz aktualizowania wiedzy.
Weryfikacja: Egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK