Nazwa przedmiotu:
Retoryka
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_R
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 15h Praca własna studenta w tym: - przygotowanie do zajęć 10h -czytanie wskazanej literatury 5h - napisanie referatu/eseju 20h Ogółem 50h = 2p. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Związki korelacyjne: Przedmiot rozwija umiejętności, takie jak zdolność do systematycznego i uporządkowanego myślenia, wyciągania wniosków, analizy sytuacji, planowania i zdolności argumentowania i dyskusji (w mowie i piśmie). Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia. Wymagane są podstawowe wiadomości z logiki prawniczej i logiki formalnej.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Głównym celem jest przedstawienie podstawowych zagadnień i zasad dotyczących nowej retoryki traktowanej jako element teorii argumentacji, których znajomość jest przydatna w działalności zawodowej humanistów ze szczególnym uwzględnieniem prawników, przedstawicieli administracji, polityków oraz przydatnych dla każdego obywatela w Polsce demokratycznej. W związku z realizacją celu głównego, należy poznać podstawowe informacje dotyczące m.in.: różnicy pomiędzy logiką a retoryką, zasad sztuki skutecznego argumentowania, roli teorii argumentacji w sądownictwie, racjonalnym podejmowaniu decyzji administracyjnych i w dyskursie politycznym.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy oraz zagadnienia) 1. Wstęp do retoryki I. Retoryka a logika. Perswazja a manipulacja. Erystyka i logiki pytań. 2. Wstęp do retoryki II. Retoryka starożytna, retoryka klasyczna i nowa retoryka. Zasady retoryki klasycznej (inventio. dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio). Heurystyka. Retoryka jako teoria argumentacji. Z dziejów retoryki. (Informacje o tym temacie będą podawane też sukcesywnie przy omawianiu poszczególnych zagadnień w czasie wykładów: Arystoteles, Platon, Isokrates, Demostenes, Ajschynes, Cycero, Kwintylian, itd.). Figury i tropy. 3. Podstawy nowej retoryki. Retoryka i argumentacja. Zasady i techniki nowej retoryki I (kontakt z audytorium, odziaływanie na “całego człowieka”, zdefiniowanie audytorium). 4. Zasady i techniki nowej retoryki II (dopasowanie się do audytorium). 5. Zasady i techniki nowej retoryki III (wartości w argumentacji, interpretacja, rodzaje i zastosowanie argumentów). Wartości i filozoficzne problemy z wartościami. Wartości etyczne i hierarchie wartości. 6. Zasady nowej retoryki IV. Wartości etyczne a argumentacja, (ciąg dalszy). Z dziejów filozoficznego użycia wartości etycznych w dyskusjach filozoficznych – dzieje etyki. Porządek prawny a wartości. Etyka a prawo stanowione.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych oceny z zadanej pracy zaliczeniowej lub kolokwium oraz aktywność na wykładach. Wykłady kończą się kolokwium lub pracą zaliczeniową, które obejmują wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Wszystkie prace zaliczeniowe sprawdzane są przez system antyplagiatowy. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności i błędów we wskazywaniu źródeł i cytatów konieczne jest zaliczenie kolokwium w sesji poprawkowej. Każde pytanie na kolokwium (razem 4) oceniane jest punktowo od 0 do 5 punktów. Czas pisania kolokwium – 35 minut. Ocena końcowa będzie określona na podstawie wyników kolokwium lub ocenie z zadanej pracy (fakultatywnie) oraz ocenie aktywności na zajęciach. Studenci wykazujący się aktywnością mogą być zwolnieni z kolokwium zaliczeniowego. (Studenci zwolnieni z kolokwium traktowani są jak osoby posiadające ocenę wyjściową 3,5.) Warunki: aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach lub pozytywna ocena pracy zaliczeniowej. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. W przypadku drobnych błędów formalnych w pracy zaliczeniowej, prowadzący zajęcia podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do poprawy. Kolokwia – tematy według podanej w czasie zajęć lub elektronicznie listy zagadnień i w terminach zgodnych z harmonogramem sesji. Na prośbę studentów, prowadzący zajęcia może podjąć decyzję o dodatkowych terminach kolokwiów. Czas pisania kolokwium – 35 minut. Prowadzący może podjąć decyzję o zaliczaniu przedmiotu tylko na podstawie kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura i pomoce naukowe Literatura podstawowa: 1. Chaim Perelman „Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Literatura uzupełniająca: 1. Chaim Perelman: Logika prawnicza. Nowa retoryka. Warszawa: PWN, 1984.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_M01
Zna podstawową terminologię w zakresie nowej retoryki
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK
Charakterystyka W_M02
Zna zasady nowej retoryki
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_M03
Zna zasady racjonalnej dyskusji
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W08, K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_M04
Zna wybrane zagadnienia i postacie istotne w dziejach retoryki
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK
Charakterystyka W_M05
Zna podstawowe zasady retoryki starożytnej i klasycznej
Weryfikacja: kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_M01
Umie posługiwać się zasadami nowej retoryki oraz potrafi wykorzystać poznane teorie i konstrukcje w praktyce argumentacyjnej i do analizy podstawowych problemów.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie dyskusji na zajęciach, kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06, K_U10, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UO, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_M02
Umie przygotować się do wystąpienia publicznego
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie dyskusji na zajęciach, kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_M03
Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
Weryfikacja: Rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie dyskusji na zajęciach, kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_M01
Ma świadomość konieczności zachowywania szeroko pojętej logiki i reguł w działalności społecznej, politycznej, administracyjnej, naukowej i antykryzysowej.
Weryfikacja: rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie zajęć lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_M02
Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie, projektuje i wykonuje zadania w zakresie pracy zawodowej.
Weryfikacja: rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie zajęć lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_M03
Ma świadomość konieczności zachowania spójności logicznej aktów prawnych i reguł społecznych wraz ze świadomością użyteczności zachowywania konsekwencji w myśleniu i postępowaniu.
Weryfikacja: rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie zajęć lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_M04
Ma świadomość użyteczności zachowywania reguł metodologicznych w myśleniu i postępowaniu.
Weryfikacja: rozwiązywanie problemów i prezentacja uzasadnienia wyników w czasie zajęć lub realizacja zadanej pracy problemowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO