Nazwa przedmiotu:
Teoria i filozofia państwa i prawa
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_TFPP
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 30 h Przygotowanie do zajęć 30 h Czytanie wskazanej literatury 15 h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p.ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
nie dotyczy
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z elementami teorii i filozofii państwa i prawa oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych związanych z rozumieniem relacji zachodzących między jednostką ludzką, społeczeństwem, władzą państwową i prawem.
Treści kształcenia:
1. Nauki o polityce i administracji, nauki prawne, filozofia państwa i prawa 2. Starożytne koncepcje państwa i prawa 3. Średniowieczne koncepcje państwa i prawa 4. Koncepcje państwa i prawa w Odrodzeniu i w XVII w. 5. Koncepcje państwa i prawa w Oświeceniu 6. XIX i XX-wieczne koncepcje państwa i prawa 7. Współczesne koncepcje państwa i prawa 8. Główne pojęcia „państwa” i cechy państwa 9. Funkcje i formy państwa 10. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego 11. Prawo stanowione a inne systemy norm społecznych. Spór o istotę prawa 12. Norma prawna, przepis prawny i stosunek prawny 13. Źródła prawa systemy prawa 14. Wykładnia i stosowanie prawa 15. Praworządność
Metody oceny:
Egzamin pisemny
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: Biłat A., Wykłady z teorii i filozofii państwa i prawa (niepublikowany preskrypt udostępniany uczestnikom zajęć drogą elektroniczną) Seidler G.L, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin: Wyd. UMCS, 2010 (wybrane fragmenty) Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty): Chauvin T., T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa: C.H. Beck, 2012 Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań: Zysk i S-ka, 2001 (rozdział 16) Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie, Warszawa: 2009 Nowakowski A., Historia ustrojów państw w zarysie, Białystok: Oficyna Prawnicza „Iustitia”, 1993 Lukes S., Niezwykłe oświecenie profesora Caritata. Komedia idei, Warszawa: Warszawskie Wyd. Literackie Muza, 2003 Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2005 Reale G., Historia filozofii starożytnej. II Platon i Arystoteles, Lublin: Wyd KUL, 2008 (sekcja czwarta części pierwszej, sekcja trzecia części drugiej) Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa: LexisNexis, 2009 (wyd. 10) Strauss L., J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa: 2010 Swift A., Wprowadzenie do filozofii politycznej, Kraków: Wyd. WAM, 2010 (rozdziały I, V) Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis, 2006 Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2008 (rozdziały XI, XVII) Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012 (rozdziały 2–4) Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wyd. Znak, 2009 (rozdziały 11, 16) Teichman J., K.C. Evans, Filozofia. Przewodnik dla początkujących, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1994 (część III) Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011 Żmigrodzki M., B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2007 (rozdziały 1, 2)
Witryna www przedmiotu:
--
Uwagi:
--

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_TFPP01
zna główne koncepcje państwa (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_TFPP02
zna główne koncepcje prawa (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_TFPP03
posiada ogólną wiedzę o państwie, władzy, polityce, prawie i administracji w Polsce oraz we współczesnym świecie (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_TFPP04
rozumie aksjologiczne i etyczne uwarunkowania systemów prawnych i systemów ustrojowych (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_TFPP05
rozumie znaczenie prawa i państwa dla jednostki społecznej i społeczeństwa (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_TFPP06
ma ogólną wiedzę z zakresu historii filozofii państwa i prawa (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_TFPP07
ma ogólną wiedzę historyczną o procesach powstawania i kształtowania się państw oraz systemów prawnych (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_TFPP01
umie formułować problemy o charakterze prawnym i politycznym w ogólny i syntetyczny sposób (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK
Charakterystyka U_TFPP02
umie samodzielnie się dokształcać w zakresie teorii i filozofii państwa i prawa (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_TFPP01
ma pogłębioną kulturę prawną i obywatelską (P)
Weryfikacja: Egzamin pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK