Nazwa przedmiotu:
System bezpieczeństwa państwa
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_SBP
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin lekcyjnych: - udział w wykładach - 30 godz. - praca własna: przygotowanie do zajęć - 20 godz; studiowanie wskazanej literatury - 20 godz.; napisanie referatu - 10 godz.;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Związki korelacyjne: Przedmiot pogłębia wiedzę kierunkową i rozwija umiejętności systemowego postrzegania bezpieczeństwa państwa. Wykorzystuje wiedzę z przedmiotu: Historia bezpieczeństwa narodowego Polski, Teoria bezpieczeństwa.
Limit liczby studentów:
grupa specjalizacyjna
Cel przedmiotu:
Cele: Wzbogacenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie rozumienia istoty i mechanizmów organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa państwa w warunkach występujących wielorakich zagrożeń i uwarunkowań w cywilizacji informacyjnej, z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego i środowiskowego. Przedmiot jest zorganizowany w układzie problemowym. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią wprowadzenie do studiowania szerszych problemów i dostarczają studentom wiedzy w zakresie rozumienia istoty systemu bezpieczeństwa państwa, celu, zadań i jego struktury.
Treści kształcenia:
WYKŁADY: 1. UDZIAŁ POLSKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Bezpieczeństwo międzynarodowe, wybrane aspekty. ONZ w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. NATO w zapobieganiu rozprzestrzeniania się konfliktów regionalnych. UE jako ponadnarodowy podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego. 2. TAKSONOMIA ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP. Zagrożenia dla bezpieczeństwa RP w XXI wieku. Zagrożenia wywołane działalnością człowieka i wynikające z zachowań społecznych. Zmiany w charakterze zagrożeń, zagrożenia o charakterze globalnym, terroryzm i cyberterroryzm. 3. TAKSONOMIA ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – ZAGROŻENIA POZAMILITARNE Ogólna typologia i podział zagrożeń okresu pokoju. Zagrożenia naturalne. Zagrożenia antropogeniczne. Zagrożenia społeczne, ekonomiczno-gospodarcze i wewnętrzne.. 4. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. ZADANIA, STRUKTURA I UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE Podstawowa terminologia. Cel, zadania i struktura systemu. Podsystem kierowania. Podsystemy wykonawcze (operacyjne) BP. Podsystemy wsparcia bezpieczeństwa państwa. 5. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PODSYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA Ogólna charakterystyka systemu kierowania BN. Infrastruktura kierowania BN. Procedury kierowania BN. System kierowania BN – stan obecny. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym w okresie pokoju, kryzysu i wojny. 6. PODSYSTEM WYKONAWCZY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. SIŁY ZBROJNE RP Misja, cele i zadania SZ RP w systemie militarnym systemie obronnym państwa.. Struktura i zadania wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i innych elementów składowych WP. Uzbrojenie i wyposażenie SZ RP. Sposoby wykorzystania SZ RP do realizacji zadań bezpieczeństwa państwa. 7. POZAMILITARNE OGNIWA OBRONNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Cele obrony cywilnej. Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju i wojny. Organizacja oraz zasady przygotowania zadań obrony. Terenowe organa obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej. Realizacja zadań obrony cywilnej. 8. PODSYSTEM OCHRONY PAŃSTWA I JEGO PORZĄDKU KONSTYTUCYJNEGO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Zadania BBW w systemie ochrony państwa. ABW w systemie ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. SKW w systemie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 9. PODSYSTEM WYKONAWCZY SYSTEMU BEZPIECZENSTWA PAŃSTWA. POLICJA I STRAŻ GRANICZNA Policja, misja, cele i zadania w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sposoby wykorzystania Policji do realizacji zadań bezpieczeństwa państwa. Straż Graniczna, misja, cele i zadania w systemie ochrony granic. Sposoby wykorzystania. Straży Granicznej do realizacji zadań bezpieczeństwa państwa. 10. WYBRANE PODSYSTEMY OCHRONNE I WSPARCIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Program ochrony infrastruktury krytycznej. System rezerw strategicznych. Ochrona informacji niejawnych. Ochrona danych osobowych..
Metody oceny:
Kolokwium, test zaliczeniowy: po 2 pytania z każdego wykładu zamknięte z podpowiedziami wielokrotnego wyboru. Wykonanie pracy zaliczeniowej z tematyki pracy własnej studenta: wypowiedź pisemna na wybrany przez studenta temat związany z problematyką przedmiotu (10 – 20 stron A4). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest udział w wykładach, uzyskanie pozytywnych ocen z testu i pisemnej pracy zaliczeniowej. Wykłady kończą się testem podsumowującym, który obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Ocena końcowa będzie określona na podstawie efektów aktywności studenta w dyskusjach i efektów rozwiązania problemów oraz wykonanej pracy zaliczeniowej. Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych. W przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do rozliczenia się z treściami merytorycznymi w godzinach konsultacji. Na ocenę końcową z przedmiotu składają się: test (60%); pisemna praca zaliczeniowa (40%).
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Ciupiński A., Instytucjonalno- normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa, 2006. 2. Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa 2009. 3. Jemioło T., Rajchel K., Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku - wyzwania i dylematy, AON, Warszawa, 2008. 4. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, AON, Warszawa, 2011. 5. Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe RP w XXI wieku, Bellona, Warszawa, 2006. 6. Janczak J. Nowak A, Bezpieczeństwo informacyjne, wybrane problemy, AON, Warszawa 2013. 7. Sułek J, Symonides J., Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, UW, Warszawa 2009. 8. Śmiałek W., Tylmanowski J., Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Adam Marszałek, Toruń 2002. 9. Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, AON, Warszawa, 2009. 10. Wojtaszczyk Konstanty A., Bezpieczeństwo państwa, Aspra JR F.H.U., Warszawa 2012. Literatura uzupełniająca: 1. Gąsiorek K., Kitler W., Wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, AON, Warszawa 2006. 2. Karpowicz J., Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe: wybrane problemy, WSZOSP, Dęblin 2000. 3. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem wyzwanie XXI w, WSzZiP im. Chodkowskiej, Warszawa 2008. 4. Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia., Elipsa, Warszawa 2009. 5. Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, AON, Warszawa 2004. 6. Tyrała P. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa kompleksowego, VSBM, Kosice 2008. 7. Zięba R., Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Adam Marszałek, Toruń 2004. 8. Praca zbiorowa, Strategie bezpieczeństwa narodowego RP, BBN, Warszawa 2007, 2012, 2014. 9. Praca zbiorowa, Biała księga bezpieczeństwa narodowego RP, BBN, Warszawa 2013.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Metody dydaktyczne: - wykład (z elementami konwersatorium i opisem przypadków); - analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca z książką; - indywidualne projekty studenckie (praca zaliczeniowa); - rozwiązywanie problemu i prezentacja z wykorzystaniem. środków multimedialnych - konsultacje; - dyskusja;

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Wie o przedmiocie nauk o bezpieczeństwie, zna postanowienia dokumentów normatywnych oraz istotę i znaczenie współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Zna prawne aspekty związane z zagrożeniami ery informacyjnej oraz skutki ich oddziaływania na system bezpieczeństwa państwa
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W04, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK
Charakterystyka W_03
Ma pogłębioną wiedzę umożliwiającą analizę procesów społecznych, w tym regulacji prawnych i zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Ma rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu tematyki specjalności.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W11 BNP, K_W12 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_05
Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa państwa w realiach RP.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W11 BNP, K_W12 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.T.P7S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi oceniać zagrożenia systemów bezpieczeństwa państwa oraz interpretować zapisy prawa w tym zadania oraz obowiązki obywateli wynikające z podsystemu niemilitarnego;
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_02
Umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro - i makrospołecznej dotyczące organizacji systemu bezpieczeństwa państwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12, K_U13 BNP, K_U14 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.2.o, II.T.P7S_UW.1, I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_03
Ma umiejętność formułowania opinii dotyczących prawnych i społecznych uwarunkowań procesów bezpieczeństwa państwa oraz wskazywania niezbędnych zmian, dokonując samodzielnej interpretacji zapisów prawa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_04
Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami (w tym zespołami zadaniowymi w zakresie kierowania elementami systemu bezpieczeństwa państwa) oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U13 BNP, K_U14 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.T.P7S_UW.1, I.P7S_UO
Charakterystyka U_05
Umie komunikować się ze specjalistami z sektora techniki informacyjnej w sprawach związanych z pozyskiwaniem i korzystaniem z informacji pozyskanych z różnych źródeł. Potrafi interpretować i wykorzystać pozyskane informacje.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U12, K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UU, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.T.P7S_UW.1

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma zdolność do aktywnego uczestnictwa i kształtowania bezpieczeństwa demokratycznego społeczeństwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04, K_K08 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać oraz pracować w zespole.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_03
Wykazuje się inicjatywą, dając przykład zawodowych zachowań etycznych, w szczególności w sytuacjach zagrożeń oraz ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K04, K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR
Charakterystyka K_04
Wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i pozarządowych przedsięwzięć społecznych w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K06, K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO, I.P7S_KR
Charakterystyka K_05
Jest świadom znaczenia zasad bezpieczeństwa w różnych aspektach funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności zaś administracji centralnej.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K08 BNP, K_K09 BNP, K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR