Nazwa przedmiotu:
Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_ISB
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach i ćwiczeniach 30 godz., praca własna studenta 20 godz., razem 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmiot pogłębia wiedzę kierunkową i rozwija umiejętności systemowego postrzegania bezpieczeństwa narodowego. Wykorzystuje wiedzę z przedmiotu: Teoria bezpieczeństwa, Prawne podstawy bezpieczeństwa, System bezpieczeństwa państwa.
Limit liczby studentów:
grupa specjalizacyjna
Cel przedmiotu:
Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez studentów w zakresie: organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, rozumienia zagrożeń i ich skutków, miejsca, roli i działania systemów monitorowania zagrożeń, zrozumienie kompetencji organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, problematyki cyberprzestępczości i jej zwalczania, ochrony osób i mienia, narzędzi wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem, stosowania terminologii właściwej dla inżynierii systemów bezpieczeństwa. Przedmiot jest zorganizowany w układzie problemowym. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów, wyjaśnią kwestie teoretyczne (system pojęć) oraz stanowią wprowadzenie do studiowania szerszych problemów. Ćwiczenia rozwijają i kształtują umiejętności oraz ugruntowują i pogłębiają problematykę wybranych zagadnień z wykładów, a także są sprawdzianem samodzielnego przygotowania i opracowania zagadnień nie poruszanych w trakcie wykładów. Ćwiczenia mają potwierdzić zapoznanie się z zalecaną literaturą i aktami prawnymi.
Treści kształcenia:
Wykłady 1.ISTOTA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczeństwo i system bezpieczeństwa podmiotu. Inżynieria bezpieczeństwa i jej dziedziny. Przeciwdziałanie zagrożeniom i ich skutkom. 2.BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE cz.1 Obiekt techniczny. Zagrożenie techniczne i bezpieczeństwo techniczne. Układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego. Przykłady reprezentatywnych obiektów. Układy funkcjonalne i układy bezpieczeństwa stacjonarnych siłowni jądrowych. Układy funkcjonalne i układy bezpieczeństwa statku jądrowego. 3. BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE cz. 2 Układ bezpieczeństwa instalacji chemicznej. Układ bezpieczeństwa samochodu. Systemy bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych. 4. BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY POWSTAWANIA SZKÓD Działanie sił mechanicznych. Niszczące działanie strumieni cieplnych. Niszczące działanie prądów elektrycznych. Niszczące działanie promieniowania jądrowego. Działanie substancji toksycznych. Szkody powodowane przez obiekty techniczne. 5. SYSTEMY MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ I ZDARZEŃ. Rodzaje zagrożeń. Systemy monitorowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej. Państwowy monitoring środowiska. Monitoring promieniowania jonizującego. Monitoring radiacyjny. Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych. 6. INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI Istota i przeznaczenie systemu. Użytkownicy i produkty ISOK. Wstępna ocena ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Mapy zagrożeń meteorologicznych. Mapy innych zagrożeń. Moduł mapowy. GEOPORTAL2. 7. SYSTEMY OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI Istota i cel powiadamiania i alarmowania. Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania (KSWSiA). Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Systemy ostrzegania i alarmowania. Wykorzystanie usługi krótkich wiadomości (SMS) do powiadamiania ludności. Regionalny system ostrzegania (RSO). Ćwiczenia 8. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POLSCE Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie państwa. Organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 9. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Ochrona przeciwpożarowa definicja i zakres przedmiotowy. Obowiązujące akty prawne i przepisy wykonawcze. Wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne budynków, obiektów budowlanych lub terenu. Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 10. KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY I PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Podstawy prawne funkcjonowania, struktura i zadania KSRG. Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne. Jednostki systemu PRM. Zadania jednostek systemu i nadzór nad funkcjonowaniem PRM. System powiadamiania ratunkowego. 11. SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Powódź i system ochrony przed powodzią. Postanowienia ustawy Prawo wodne w zakresie ochrony przed powodzią. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – struktura i zadania. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Zadania Ośrodków Koordynacyjno – Informacyjnych. Rola i zadania Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. 12. ORGANIZOWANIE SYSTEMU EWAKUACJI I TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA LUDNOŚCI ORAZ EKIP RATOWNICZYCH Wytyczne w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia, inne obowiązujące akty prawne . Stopnie ewakuacji. Zasady opracowania planów ewakuacji (przyjęcia ludności). Prowadzenie ewakuacji ludności. Zasady ewakuacji zwierząt i mienia. Ekipy ratownicze. Współdziałanie służb. Dokumentacja ewakuacji. 13. SYSTEM OCHRONY PRZED CYBERPRZESTĘPCZOŚCIĄ Podstawy prawne. Przestępstwa komputerowe, telekomunikacyjne i internetowe. Szkodliwe programy komputerowe. Czyny zabronione. Odpowiedzialność karna. Postępowanie organów ścigania w sprawach cyberprzestępczości. 14. ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU System transportu w Polsce. Podstawy prawne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa transportu. Cele i funkcje systemu. Elementy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu. Struktura organizacyjna zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu. 15. ZALICZENIE PRZEDMIOTU Powtórzenie najważniejszych zagadnień. Sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji/. Kolokwium.
Metody oceny:
Kolokwium (pytania problemowe lub testowe). Wypowiedź ustne w trakcie ćwiczeń na zadany temat związany z problematyką przedmiotu. Wystąpienia ustne na zajęciach, prezentowanie własnych poglądów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Kowalczyk B., Materiały do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Zakładka przedmiotu na e-dziekanat Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo BEL Studio sp, z o.o., Warszawa, 2007. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Wydawnictwo Difin, 2011 Obowiązujące akty prawne o: obowiązku obrony RP, zarządzaniu kryzysowym, stanach nadzwyczajnych, systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, PSP, Policji, Państwowym Ratownictwie Medycznym i inne wg potrzeb, www.sejm.gov.pl Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego – problematyka podstawowa, WNT, Warszawa, 2008. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F. R., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, 2011. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, 2008 Sienkiewicz P. (red), Inżynieria systemów bezpieczeństwa, PWE, Warszawa, 2015 Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student potrafi opisać i interpretować prawne uwarunkowania funkcjonowania systemów bezpieczeństwa technicznego i cywilnego.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Wie jak opisać i interpretować bezpośrednie przyczyny powstawania szkód na skutek zaistniałych awarii i katastrof.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_03
Potrafi interpretować zapisy prawne oraz zasady dot. ewakuacji i tymczasowego zakwaterowania ludności oraz organizowania ekip ratowniczych.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Wie jak wykorzystać informatyczne narzędzia wspomagania zarządzania bezpieczeństwem
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_05
Wie jak interpretować funkcjonowanie systemów monitorowania zagrożeń i zna sposoby ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Umie analizować zagrożenia i interpretować funkcjonowanie właściwych systemów bezpieczeństwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Potrafi poprawnie wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_03
Potrafi znajdować niezbędne informacje dotyczące systemów bezpieczeństwa w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Potrafi przygotować pisemne wypowiedzi dotyczące różnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa w gminie i powiecie.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_05
Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach w języku polskim na temat systemów bezpieczeństwa.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość pojawiania się nowych zagrożeń oraz zmian w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i doskonalenia systemów bezpieczeństwa technicznego i cywilnego
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma świadomość skutków zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_03
Jest świadom znaczenia odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa ludności przez administrację publiczną
Weryfikacja: Kolokwium (pytania problemowe lub testowe)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR