Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Kierujący pracą dyplomową (pracownik samodzielny, pracownik ze stopniem doktora)
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_PD
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
10
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych (konsultacje) - 50 godz. 2. praca własna studenta - 200 godz. w tym: czytanie literatury, analiza aktów prawnych, danych statystycznych itd. - 80 godz. pisanie pracy - 110h przygotowanie się do egzaminu - 10 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 250 godz., co odpowiada 10 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
10 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student zobowiązany jest do wybrania tematu pracy i obszaru zainteresowań badawczych.
Limit liczby studentów:
14
Cel przedmiotu:
Synteza wiedzy zdobytej w procesie kształcenia na kierunku administracja. Zapoznanie studenta z metodyka pracy dyplomowej magisterskiej (wybór i formułowanie celu, konstrukcja pracy, założenia i wybór obszaru badawczego, analiza i weryfikacja aktualnego stanu wiedzy etc.) Prezentacja uzyskanych wyników badawczych w formie pisemnej - pracy magisterskiej.
Treści kształcenia:
Student pod kierunkiem prowadzącego przygotowuje i pisze pracę na wybrany przez siebie temat. Dokonuje przeglądu literatury (określa stan wiedzy i badań), określa cel pracy, stawia problem i proponuje jego rozwiązanie. Samodzielnie analizuje i opracowuje wyniki swoich prac i przedstawia je w formie pracy dyplomowej (pisemnej). Konsultacje merytoryczne kolejnych fragmentów pracy dyplomowej
Metody oceny:
Monitowanie i ocena postępów. Pisemna opinia o pracy przedstawiona przez opiekuna oraz recenzenta. Prezentacja pracy w trakcie obrony.
Egzamin:
nie
Literatura:
Podany po uzgodnieniu z dyplomantem - literatura przedmiotu związana z pracą dyplomową, aktualne akty prawne, dane statystyczne itp.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą tematyki związanej z wybranym obszarem badawczym pracy dyplomowej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych i obowiązujących aktów prawnych w danym zakresie
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_02
Ma pogłębioną wiedzę o zasadach przygotowywania pracy dyplomowej magisterskiej, szczególnie tych wynikających z regulacji prawnych
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_03
Zna szczegółowo przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_04
Ma pogłębioną wiedzę na temat doboru i wykorzystywania źródeł ze szczelnym uwzględnieniem praw autorskich.
Weryfikacja: Opinia na temat pracy promotora i recenzenta
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_05
Ma pogłębioną wiedzę co do istniejących norm prawnych i etycznych związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej na studiach magisterskich.
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student potrafi wszechstronnie pozyskiwać informacje, m.in. z literatury, baz danych i innych źródeł, szczególnie tych dotyczących obowiązujący aktów prawnych i orzeczeń sądowych.
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta, konsultacje merytoryczne.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_02
Student potrafi pogłębione wyniki swoich prac badawczych przedstawić w formie pisemnej - pracy dyplomowej zgodnej ze standardami i zasadami przygotowywania prac dyplomowych, szczególnie tymi, które wynikają z obowiązujących aktów prawnych
Weryfikacja: Student potrafi pozyskiwać informacje, m.in. z literatury, baz danych i innych źródeł, szczególnie tych dotyczących obowiązujący aktów prawnych i orzeczeń sądowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_03
Student potrafi w sposób poszerzony przygotować i przedstawić prezentację wyników swoich poszukiwań badawczych będących przedmiotem jego pracy dyplomowej z uwzględnieniem obowiązujących sztandarów i norm prawnych.
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta, prezentacja pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK
Charakterystyka U_04
Umie w sposób rozszerzony stosować w praktyce zapisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Weryfikacja: Opinia pracy dyplomowej kierującego pracą i recenzenta.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_05
Umie w sposób rozszerzony opracowywać zebrane dane, analizować i interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w zakresie tematycznym związanym z pracą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych
Weryfikacja: Opinia kierującego pracą dyplomową i recenzenta. Prezentacja pracy dyplomowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.3.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma pogłębioną świadomość ważności stosowania norm prawnych i przepisów prawa w przygotowywaniu pracy dyplomowej na studiach magisterskich.
Weryfikacja: Opinia kierującego pracą dyplomową i recenzenta. Prezentacja pracy dyplomowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Wykazuje pogłębioną gotowość do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie aktualnego stanu wiedzy, szczególnie dotyczącego regulacji prawnych
Weryfikacja: Opinia kierującego pracą dyplomową i recenzenta. Prezentacja pracy dyplomowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_03
Wykazuje się pełną gotowością do formułowania opinii i rozwiązywania problemów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych.
Weryfikacja: Opinia kierującego pracą dyplomową i recenzenta. Prezentacja pracy dyplomowej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_04
Rozumie w pełni potrzebę zachowań etycznych, tj. zgodnych z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Weryfikacja: Opinia kierującego pracą dyplomową i recenzenta.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_05
Wykazuje rozwiniętą gotowość do zgłaszania propozycji zmian regulacji prawnych.
Weryfikacja: Opinia kierującego pracą dyplomową i recenzenta.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO