Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
doc. dr Alina Naruniec
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_SD
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 25 godz., w tym: 15 godzin udział w seminarium 10 godz. konsultacje 2. praca własna studenta - 100 godz. w tym: czytanie literatury, analiza aktów prawnych, danych statystycznych itd. - 90 godz. przygotowanie się do egzaminu - 10 godz. Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godz., co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 ECTS, co odpowiada: 15godzin udział w seminarium i 10 godz. konsultacje
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wybór promotora i zakresu badawczego pracy.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studenta z zasadami i standardami przygotowywania pracy dyplomowej oraz zdobycie umiejętności związanych z przeprowadzeniem procesu badawczego.
Treści kształcenia:
W ramach seminarium dyplomowego student zapoznaje się z przebiegiem realizacji prac dyplomowych, tj z zasadami i regułami przygotowywania pracy pod względem formalno-edycyjnym, konstrukcji pracy, stylistycznym, jak również pod względem merytorycznym (interpretacja materiałów, wykorzystywanie źródeł). Student otrzymuje również informacje o przebiegu egzaminu dyplomowego, zdobywa również umiejętności dotyczące prezentacji wyników swojej pracy. Cele pracy dyplomowej i rodzaje prac Prace przygotowawcze Co to jest problematyka badawcza i problem badawczy Proces realizacji badań Jak formułować temat pracy? Jaki jest plan i struktura pracy, z czego się składa? Jak kompletować bibliografię? Jak szukać bibliografii? Wymogi edycyjne (marginesy, czcionka, numeracja itd.) Cytowanie i przywoływanie Etyka – plagiat/autoplagiat Prezentacja przez studentów swoich przygotowań
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie: obecności i aktywnego uczestnictwa w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp) oraz bieżącej kontroli wyników przygotowywania poszczególnych części pracy - prezentacje w trakcie seminarium.
Egzamin:
nie
Literatura:
Pozycje wskazane przez prowadzącego seminarium i dotyczące tak ogólnych zasad przygotowywania prac dyplomowych, jak i związane z tematem prac. Szczególnie: akty prawne i orzecznictwo.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i standardów przygotowywania prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem norm i przepisów prawnych
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_02
Ma pogłębioną wiedzę na temat procesu badawczego niezbędnego do przygotowania pracy dyplomowej oraz przepisów prawnych z tym związanych.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Zna w sposób wyczerpujący przepisy zawarte w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zna konsekwencje ich nieprzestrzegania.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_04
Zna w sposób wyczerpujący pojęcia odnoszące się do praw autorskich.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_05
Zna obszernie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i zasady ich wykorzystywania, w odniesieniu do aktualnego stany prawnego.
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Umie w sposób poszerzony pozyskiwać materiały i informacje niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej zgodnie z przepisami prawnymi.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1
Charakterystyka U_02
Umie przeprowadzić w sposób wszechstronny cały proces badawczy zgodnie ze obowiązującymi standardami etycznymi i istniejącymi przepisami prawnymi.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Umie w sposób pogłębiony interpretować istniejące przepisy prawa i rozumie ich konsekwencje.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_04
Umie w sposób pogłębiony opracować metody, techniki i narzędzia właściwe do rozwiązania problemu określonego w pracy dyplomowej z uwzględnieniem standardów zawartych w przepisach prawa.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, I.P7S_UU
Charakterystyka U_05
Umie dyskutować w zespole i formułować opinię na temat przygotowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07, K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO, II.S.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.1

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Wykazuje się pogłębioną samodzielnością i zdolnością do krytycznego myślenia w procesie przygotowywania pracy dyplomowej, szczególnie uwzględnia aspekty prawne.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Ma pełną świadomość konsekwencji niepostrzegania przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_03
Wykazuje pełną gotowość do aktualizacji swojej wiedzy, przede wszystkim tej dotyczącej stanu prawnego i przepisów prawnych
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK
Charakterystyka K_04
Ma pełną gotowość do dzielenia się swoimi opiniami i interpretacjami na rzecz rozwiązywania szerszych problemów prawnych.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO
Charakterystyka K_05
Wykazuje pogłębioną zdolność do zastosowania wiedzy prawnej do rozwiązywania problemów.
Weryfikacja: Aktywne uczestnictwo w seminarium (dyskusja, opracowywanie poszczególnych problemów itp.), prezentacja wyników przygotowywania poszczególnych części pracy w trakcie seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KO