Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_ZDK
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 30h Praca własna ogółem 20h w tym: -napisanie eseju/referatu 10h - przygotowanie do zajęć 10h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Związki korelacyjne: Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, pokazuje studentom konieczność korzystania z dorobku różnych nauk w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska kulturowego oraz skomplikowane związki kulturowego wymiaru aktywności człowieka z innymi wymiarami: społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, historycznymi. Korelacji z innymi przedmiotami, wykładanymi na kierunku „Administracja” jest wiele. W każdym prawie przypadku podjęcie administracyjnej decyzji ma swoje uwarunkowania i skutki kulturowe. W sprawach związanych z dziedzictwem kulturowym korzysta się z technik negocjacyjnych i mediacji. Nieruchomości zabytkowe, krajobrazy kulturowe, panoramy są chronione planami zagospodarowania przestrzennego. Nie jest konieczne wcześniejsze zaliczenia innych przedmiotów, ale jest pożądane równoległe zapoznanie się z zasadami ustroju administracyjnego państwa, trybem postępowania sądowo-administracyjnego, prawem budowlanym, systemem finansowania projektów Unii Europejskiej, organizacją inwestycji budowlanych, filozofią i estetyką.
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Cel: Wykłady Ogólnym celem jest przygotowanie absolwentów kierunku administracja do odpowiedzialnego podejmowania decyzji, mających nieodwracalne lub trudnoodwracalne skutki dla środowiska. U podstaw wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym leży nowoczesna koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska naturalnego i kulturowego oraz myślenie o ochronie zabytków w powiązaniu z wykorzystywaniem ich w interesie publicznym. Wykład ma na celu rozwijanie umiejętności dostrzegania politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, kulturowych, antropologicznych, społecznych, psychologicznych aspektów stosunku społeczeństw do ich dziedzictwa kulturowego oraz zapoznanie studentów z obowiązującym prawem ochrony zabytków a także dziedzictwa niematerialnego
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy oraz zagadnienia) Znaczenie dziedzictwa. Pojęcie dóbr kultury, zabytku, dziedzictwa kultury, tradycji. Dziedzictwo światowe, dziedzictwo europejskie, dziedzictwo narodowe; lokalne zasoby kulturo-we (małe ojczyzny). Wartości dziedzictwa kulturowego Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - nauka o ochronie zabytków i korzystaniu z nich zgodnie z interesem publicznym. Dlaczego należy dziedzictwem zarządzać, a nie wystarczy chronić? Idea zarządzania dziedzictwem kulturowym jako zarządzania zmianą. Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego we współczesnym świecie Ustawa o ochronie zabytków i inne akty prawne oraz międzynarodowe konwencje i instytucje. Służby konserwatorskie i ich organizacja w Polsce i w innych krajach. Tendencje w doktrynie konserwatorskiej: od Karty Weneckiej do Karty Krakowskiej. Wprowadzenie w historię myśli konserwatorskiej Dziedzictwo kulturowe i współczesność. Ochrona architektury modernistycznej i okresu socrealizmu jako dziedzictwa wieku XX Ochrona dziedzictwa kulturowego a ochrona przyrody. Krajobraz kulturowy - zagadnienia ochrony i prezentacji. Pojęcie konserwacji zapobiegawczej środowiska. Przestrzeń publiczna miasta. Miejsca niezwykłe. Ślady przeszłości i umiejętność ich od-czytywania. Sposoby upamiętniania przeszłości w przestrzeni publicznej. Miasto jako palimpsest i jako system znaków. Znaczenie współczesnej turystyki kulturalnej Rekonstrukcje wydarzeń historycznych, teatralizacja przeszłości jako sposób doświadczania przeszłości i atrakcja turystyczna. Znaczenie autentyczności. Falsyfikaty i kopie. Kulturowa rola kopii. Odbudowa miast, odtwarzanie budynków: zabytki czy nowa architektura? Współczesna wrażliwość estetyczna i stosunek do tradycji. Zjawisko estetyzacji przestrzeni publicznej. Disneylandyzacja historycznych dzielnic miasta jako wyraz ludycznych tendencji w kulturze współczesnej. Kicz jako element disneylandyzacji. Piękno fragmentu; piękno patyny; malowniczość Iluminacja – „rzeźbienie światłem”. Problemy iluminacji zabytków Problemy własności dziedzictwa kulturowego: zagadnienia kolekcjonerstwa oraz reprywatyzacji zabytków w Polsce. Przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi obiektami dziedzictwa kulturowego. Restytucja, repatriacja i powrót - międzynarodowy kontekst kwestii własności dziedzictwa kulturowego.
Metody oceny:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium oraz napisanie eseju. Każde pytanie z kolokwium oceniane jest punktowo od 0 do 3 punktów. Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie / umie / potrafi: 3.0 Uzyskał co najmniej 60% maksymalnej łącznej liczby punktów za wszystkie pytania z kolokwium 3.5 Uzyskał co najmniej 70% maksymalnej łącznej liczby punktów za wszystkie pytania z kolokwium 4.0 Uzyskał co najmniej 80% maksymalnej łącznej liczby punktów za wszystkie pytania z kolokwium i napisał esej 4.5 Uzyskał co najmniej 90% maksymalnej łącznej liczby punktów za wszystkie pytania z kolokwium i napisał esej oceniony na ocenę dobrą 5.0 Uzyskał co najmniej 90% maksymalnej łącznej liczby punktów za wszystkie pytania z kolokwium i napisał esej oceniony na ocenę ponaddobrą,
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Prawo ochrony zabytków [red.]: Kamil Zeidler, Wyd. Wolters Kluwer .i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Warszawa – Gdańsk 2014. 2. Krzysztof Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania. Kraków 2013 3. Zbigniew Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego. Warszawa 2009 4. Dziedzictwo kulturowe – konteksty odpowiedzialności, red. K. Gutowska. Warszawa 2003. 5. Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, red. K. Gutowska. Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca: 1. Andrzej Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa. Międzynarodowe Centrum Kultury . Kraków 2012 2. Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć.[red:] Kamil Zeidler, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010. 3. System ochrony zabytków w Polsce – Analiza, diagnoza, propozycje. [red:} B. Szmygin, Wyd. Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa oraz Politechnika Lubelska. Lublin-Warszawa 2011 4. Katarzyna Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce. Warszawa 2010
Witryna www przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, ustawę o ochronie zabytków i inne akty prawne oraz międzynarodowe konwencje i instytucje z tą ochroną związane
Weryfikacja: Kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi oraz napisanie eseju
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Umie odróżnić pojęcie zabytku od pojęcia dziedzictwa kulturowego oraz zidentyfikować podstawowe wartości dziedzictwa kulturowego.
Weryfikacja: Kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi, napisanie eseju
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1
Charakterystyka U_02
Umie odróżnić właściwe i niewłaściwe strategie postępowania w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Weryfikacja: Kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi, napisanie eseju
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_03
Umie dostrzec i odczytać ślady przeszłości w swoim otoczeniu oraz prześledzić ich historię z wykorzystaniem zasobów internetowych
Weryfikacja: Kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi, napisanie eseju
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym w danym środowisku społecznym; jest wrażliwy na różnicę między tym co jest autentyczne i nieautentycznoe (kopią, simulacrum, fikcją historyczną, rekonstrukcją
Weryfikacja: Kolokwium pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi, napisanie eseju
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: