Nazwa przedmiotu:
Marketing
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_M
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
50 godz., w tym:praca na wykładach 30 godz., zapoznanie się ze wskazana literaturą 10 godz., przygotowanie się do kolokwium 10 godz,
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest: 1. Przedstawienie i zapoznanie studentów z istotą marketingu. 2. Przedstawienie zasad i nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania segmentacji rynku. 3. Nabycie umiejętności zastosowania instrumentów marketingowych. 4. Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.
Treści kształcenia:
1. Istota marketingu. - Pojecie, uwarunkowania i założenia funkcjonowania marketingu. - Ewolucja marketingu. 2.Marketingowe otoczenie organizacji. - Zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania. - Warunki działania a struktura marketingu. 3.Podstawy decyzji marketingowych. - Analiza SWOT jako narzędzie wyboru atrakcyjnych kierunków działania. - Metody portfelowe. 4.Teoria zachowania konsumenta na rynku. - Modele postępowania konsumenta na rynku. - Czynniki charakteryzujące konsumenta jako determinanty jego postępowania na rynku. 7. Zarządzanie produktem. - Pojecie, klasyfikacja i poziomy produktu. - Fazy i rodzaje cyklu życia produktu. - Marka i markowanie. - Analizy portfelowe. 8.Zarządzanie ceną. - Funkcje i zadania ceny. - Proces kształtowania cen. - Strategie cenowe. 9.Zarządzanie dystrybucją. - Pojecie i składowe części dystrybucji. - Kształtowanie kanałów dystrybucji. - Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. 10. Zarządzanie komunikacją marketingowa. - Cele, funkcje i zadania działań promocyjnych. - Instrumenty promocji. 11. Zarządzanie działalnością marketingową. - Planowanie działalności marketingowej. - Strategie marketingowe. - Organizowanie i kontrola działalności marketingowej. 12. Badania marketingowe. - Cele i zakres badań. - Narzędzia i techniki badań marketingowych. 13. Marketing międzynarodowy. - Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw. - Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 14. Etyka w marketingu. 15. Kolokwium.
Metody oceny:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta: 1. Poziom wiedzy w zakresie opisanym treściami kształcenia. 2. Poziom poszczególnych umiejętności. Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny: - bardzo dobrej - 100% - 91%, - dobrej plus - 90% - 81%, - dobrej - 80% - 71%, - dostatecznej plus - 70% - 61%, - dostatecznej - 60% - 51%, - niedostatecznej - 50% i mniej
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012 2. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011 3. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, pod red. L. Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca: 4. D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008 5. R. Dooley, Neuromarketing, PWN, Warszawa 2015 6. T. Taranko, Komunikacja marketingowa Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer, Warszawa, 2015
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Ma podstawową wiedzę o postępowaniu nabywcy i jego zachowaniu na rynku
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach zachodzących w relacji marketing - rynek, ma podstawową wiedzę o instrumentach marketingu
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Ma zaawansowaną wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze zbudowaniem strategii
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Zna właściwe metody i narzędzia wykorzystywane w marketingu
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Umie projektować rozwiązania problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_03
Potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów marketingowych oraz dobierać instrumenty pozwalające racjonalnie je rozstrzygać
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO
Charakterystyka K_03
Student jest przygotowany do identyfikowania i interpretowania danych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
Weryfikacja: Pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK