Nazwa przedmiotu:
System finansowy
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_SF
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach : 30 godz. Praca własna studenta: Studiowanie wskazanej literatury - 10 godzin Przygotowanie do sprawdzianu - 10 godz. Sumaryczne obciążenie pracy studenta 50 godz., co jest równe 2 pkt ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 pkt ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
grupa specjalizacyjna
Cel przedmiotu:
zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu finansowego we współczesnej gospodarce rynkowej poprzez prezentację istoty, struktury systemu finansowego, zasad funkcjonowania poszczególnych jego elementów oraz wzajemnych związków między nimi. Dostarczenie podstawowej porcji wiedzy dotyczących relacji między rynkowym i publicznym systemem finansowym, a także charakterystyki współczesnych międzynarodowych stosunków finansowych (w tym europejskich) z uwzględnieniem przyczyn oraz konsekwencji globalnego kryzysu finansowego.
Treści kształcenia:
1. System finansowy w strukturze sfery regulacyjnej gospodarki i państwa. 2 2. Funkcje i struktura systemu finansowego (rynkowego oraz publicznego). 2 3. Instytucje finansowe (bankowe i pozabankowe instytucje pośrednictwa finansowego). 2 4. Rynki finansowe (rynek pieniężny, kapitały, rynek walutowy). 2 5. Instrumenty finansowe jako składniki majątku finansowego, nośniki siły nabywczej i przedmiot transakcji finansowych. 2 6. Reguły funkcjonowania poszczególnych elementów systemu finansowego – formalne i nieformalne. 2 7. Sektor bankowy jako wiodące ogniwo rynkowego systemu finansowego. 2 8. Bank centralny, strategie, cele i instrumenty działania. 2 9. Polityka pieniężna – stabilizacja monetarna. 2 10. Banki komercyjne jako podmioty rynkowe i instytucje zaufania publicznego. 2 11. Ewolucja pieniądza – charakter współczesnych międzynarodowych stosunków finansowych. 2 12. Europejska integracja walutowa. 2 13. Relacje między rynkowym i publicznym systemem finansowym – podstawowe kierunki ewolucji owych relacji. 2 14. Kryzysy finansowe – przyczyny, konsekwencje i środki zaradcze. 2 15. Stabilizacja systemów finansowych – sieć bezpieczeństwa finansowego. 2
Metody oceny:
Zaliczenie pisemne 3.0 Student zna terminologię i rozumie podstawowe relacje występujące w funkcjonowaniu poszczególnych segmentów systemu finansowego. 3.5 Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje takie jak na ocenę 3,0 jednak umie operować wiadomościami o większym zakresie szczegółowości. 4.0 Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje takie jak na ocenę 3,5 a ponadto potrafi dokonywać ocen funkcjonowania ogniw systemu finansowego w różnych warunkach gospodarowania. 4.5 Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje takie jak na ocenę 4,0, a ponadto potrafi analizować bieżące i perspektywiczne, krajowe i zewnętrzne warunki funkcjonowania systemu finansowego. 5.0 Student posiada pełny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji wymienionych jako treści programowe, a ponadto potrafi formułować oceny, wnioski i postulaty dotyczące stabilności, zagrożeń i rozwoju systemu finansowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. System finansowy w Polsce, t. 1 i 2, red. naukowa: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 2. Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, pod red. A. Alińskiej i B. Pietrzaka, CeDeWu.PL, Warszawa 2012, Literatura uzupełniająca: 1. Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. naukowa J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008, 2. M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008 3. O. Szczepańska, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2008 4. J. K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 5. P. J. Szpunar, Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysu finansowego, NBP, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2012 6. M. Capiga, W. Grodoń, G. Szustak, Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu. PL, Warszawa 2010, 7. J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, DiFin, Warszawa 2011
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student wie jak wskazać i scharakteryzować związki zachodzące między rynkowym i publicznym systemem finansowym
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11 FIB, K_W12 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.3, I.P7S_WK
Charakterystyka W_02
Student wie, jak wyznaczyć rolę systemu finansowego w krajowym i międzynarodowym systemie ekonomicznym
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11 FIB, K_W12 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.3, I.P7S_WK
Charakterystyka W_03
Student wie, jak określić charakter podstawowych elementów systemu finansowego i relacji między nimi, a także jego funkcji
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_04
Student wie, jak określić udział systemu finansowego w realizacji polityki finansowej jako części polityki makroekonomicznej państwa
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student umie ocenić czynniki i warunki umożliwiające skuteczne wypełnianie funkcji współczesnego systemu finansowego
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK
Charakterystyka U_02
Student umie ocenić udział systemu finansowego w realizacji zadań dotyczących stabilności monetarnej i stabilności systemu finansowego
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_03
Student umie wskazać na podstawowe przyczyny wywołujące sytuacje kryzysowe w krajowym i międzynarodowym systemie finansowym
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14 BNP, K_U13 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student ma zdolność do zajmowania własnego stanowiska dotyczącego roli systemu finansowego w systemie ekonomiczno-społecznym
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne (pytania testowe oraz pisemne polecenia o charakterze problemowym)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K09 FIB, K_K09 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK