Nazwa przedmiotu:
Rynki kapitałowe
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_RK
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
15 godz. uczestnictwo w wykładach, 15 godz. uczestnictwo w ćwiczeniach, 20 godz. praca własna, = 50h = 2 p. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 p ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Ekonomia rynkowa w zakresie nauki o przedsiębiorstwie oraz makroekonomia – polityka monetarna, stopy procentowe; elementy prawa gospodarczego.
Limit liczby studentów:
grupa specjalizacyjna
Cel przedmiotu:
Głównym założeniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem rynków finansowych, w tym pieniężnego, kapitałowego i wybranych instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych i opcji) oraz ich rolą we współczesnych procesach gospodarczych. W szczególności celem jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu: - charakterystyki i zastosowania podstawowych instrumentów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego, - funkcjonowania instytucji na publicznym rynku kapitałowym, - roli regulacji i nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w szczególności zapobiegania asymetrii informacji między stronami transakcji na rynku kapitałowym, - uzyskanie kompetencji w zakresie korzystania z informacji z rynków finansowych oraz obliczania cen papierów wartościowych z podstawowych formuł.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Architektura rynków finansowych, ich główne segmenty i funkcje. Rola stopy procentowej jako parametru na rynkach finansowych. Popyt na dłużne papiery wartościowe i ich podaż a wysokość stóp procentowych. 2. Instytucje rynku kapitałowego – pośrednicy, inwestorzy, instytucje nadzoru. Rola giełdy papierów wartościowych jako rynku regulowanego. Izba rozliczeniowa giełdy, bezpieczeństwo transakcji. 3. Efektywność rynku kapitałowego i jej ograniczenia 4. Bezpieczeństwo i stabilność na rynkach finansowych 5. Analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa - narzędzia i zastowanie. 6. Instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem. 7. Rynki międzynarodowe, charakterystyka wybranych giełd papierów wartościowych. 8. Bank centralny a rynki kapitałowe. Ćwiczenia: 1. Stopy procentowe w Polsce, w UE i na świecie. Obliczanie cen papierów dłużnych. Ryzyko związane z obligacjami. 2. Akcja jako udziałowy papier wartościowy. Czynniki wpływające na rynkowe ceny akcji. 3. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni na rynku kapitałowym. 4. Metody inwestycyjne - analiza techniczna i analiza fundamentalna - przykłady i analiza przypadków. 5. Portfel inwestycyjny- zadania. 6. Problem niestabilności na rynku kapitałowym. Transakcje niedozwolone, nadużycia i przestępstwa na rynku kapitałowym. 7. Test
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w zajęciach, w tym prezentacja przygotowanych materiałów uzyskanych z literatury i instytucji finansowych, udział w dyskusji, obliczanie cen papierów wartościowych i wskaźników charakteryzujących rynki finansowe. Zaliczenie sprawdzianu pisemnego na końcu zajęć. Ocena jest wystawiana na zasadzie: 3.0 student uzyskał co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu pisemnego; umie posługiwać się terminologią z zakresu rynku finansowego, potrafi scharakteryzować akcje, obligacje, funkcje giełdy, funkcje nadzoru finansowego, instytucje zbiorowego inwestowania, rolę stóp procentowych w gospodarce, przedstawić tok zdarzeń w czasie hossy i bessy, umie znaleźć i zinterpretować łatwiejsze informacje z rynku kapitałowego, zna strony internetowe na których są te informacje. 3.5 student uzyskał ponad 60% punktów ze sprawdzianu pisemnego; potrafi to, co na 3.0 a ponadto umie obliczyć ceny akcji i obligacji na podstawie poznanych na zajęciach modeli wyceny, 4.0 student uzyskał co najmniej 70% punktów ze sprawdzianu pisemnego; potrafi to co na 3.5 a ponadto umie odnaleźć i zinterpretować bardziej szczegółowe informacje dotyczące rynku kapitałowego oraz ocenić krytycznie opinie na temat rynku prezentowane w mediach. 4.5 student uzyskał co najmniej 80% punktów ze sprawdzianu pisemnego; potrafi i umie to, co na 4.0 a ponadto zna zasady funkcjonowania giełdy, umie scharakteryzować notowane tam papiery wartościowe i umie scharakteryzować a także zastosować wybrane metody inwestowania, np. elementy analizy technicznej czy wskaźniki analizy; zaprezentował materiał przygotowany samodzielnie lub w zespole, na wybrany temat dotyczący rynku kapitałowego.. 5.0 student uzyskał co najmniej 90% punktów ze sprawdzianu pisemnego; potrafi i umie to, co na ocenę 4.5 a ponadto cechuje się znajomością wybranej dodatkowej literatury przedmiotu; zaprezentował materiał przygotowany samodzielnie lub w zespole, na wybrany temat dotyczący rynku kapitałowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
A.M. Chisholm, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011; W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011; E.W. Nowakowski, Krótka sprzedaż a efektywność rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010; J. B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; M. Dusza, Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011; A. Sławiński, Rynki finansowe, wyd. PWE, Warszawa 2006
Witryna www przedmiotu:
Brak witryny.
Uwagi:
Brak uwag.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_RK_1
Zna terminologię w zakresie rynków kapitałowych, rozumie jej zastosowania w praktyce.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, udział w dyskusji na zajęciach, prezentacja przygotowanych materiałów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W12 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_RK_2
Ma wiedzę o strukturze i funkcjach rynków kapitałowych, podmiotach sektora finansowego a także instrumentach finansowych - o ich celach, podstawach, organizacji i funkcjonowaniu.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, udział w dyskusji na zajęciach, prezentacja przygotowanych materiałów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W11 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.3
Charakterystyka W_RK_3
Wie, jakie techniki i metody są stosowane przy inwestowaniu w instrumenty rynku finansowego, jakie stosują inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, udział w dyskusji na zajęciach, prezentacja przygotowanych materiałów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W11 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2, II.S.P7S_WG.3
Charakterystyka W_RK_4
Rozumie, jakie są źródła i rodzaje nadużyć na rynku kapitałowym i co to znaczy odpowiedzialnie inwestować.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, udział w dyskusji na zajęciach, prezentacja przygotowanych materiałów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11 FIB, K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.3, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_RK_5
Zna podstawowe regulacje rynku kapitałowego i rozumie funkcje nadzoru finansowego.
Weryfikacja: Analiza przypadków na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03, K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_RK_1
Potrafi komunikować się ze specjalistami z sektora finansowego w sprawach związanych z pozyskiwaniem i korzystaniem z różnych źródeł funduszy na finansowanie projektów w działalności zawodowej.
Weryfikacja: Ocena korzystania z informacji finansowych na podstawie materiałów przygotowanych przez studentów, praca grupowa w zakresie rozwiązywania problemu zadanego przez prowadzącego zajęcia, zadania na obliczanie cen papierów wartościowych i interpretację wskaźników rynku kapitałowego na sprawdzianie pisemnym, praca z materiałem źródłowym na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_RK_2
Potrafi zastosować teoretyczną wiedzę z zakresu rynków kapitałowych do obróbki danych praktycznych, w szczególności umie wskazać istotę problemu, wyciągnąć logiczne wnioski i rozumie ich znaczenie.
Weryfikacja: Ocena korzystania z informacji finansowych na podstawie materiałów przygotowanych przez studentów, praca grupowa w zakresie rozwiązywania problemu zadanego przez prowadzącego zajęcia, zadania na obliczanie cen papierów wartościowych i interpretację wskaźników rynku kapitałowego na sprawdzianie pisemnym, praca z materiałem źródłowym na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 FIB, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK
Charakterystyka U_RK_3
Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie funkcjonowania rynków kapitałowych, a zwłaszcza skutków regulacji i deregulacji na tym rynku.
Weryfikacja: Ocena korzystania z informacji finansowych na podstawie materiałów przygotowanych przez studentów, praca grupowa w zakresie rozwiązywania problemu zadanego przez prowadzącego zajęcia, zadania na obliczanie cen papierów wartościowych i interpretację wskaźników rynku kapitałowego na sprawdzianie pisemnym, praca z materiałem źródłowym na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U10, K_U14 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UO, II.T.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_RK_1
Ma świadomość skutków moralnego hazardu na rynkach finansowych
Weryfikacja: Studia przypadków - analiza
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO
Charakterystyka K_RK_2
Ma zdolność samodzielnego, skutecznego pozyskiwania informacji o zasadach funkcjonowania publicznego rynku kapitałowego.
Weryfikacja: Analiza przypadków dotyczących nadużyć na rynkach finansowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04, K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_RK_3
Ma nawyk analizowania i aktualizowania informacji z publicznego i prywatnego sektora finansowego, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego.
Weryfikacja: Korzystanie ze stron internetowych instytucji finansowych, prezentowanie własnych poglądów ukształtowanych na podstawie literatury.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K08 FIB, K_K09 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK