Nazwa przedmiotu:
Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_BNRP
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Student uczestniczy w wykładach oraz ćwiczeniach objętych programem przedmiotu (30h). Ponadto na potrzeby pozyskania i ugruntowania wymaganej wiedzy, studiowania wskazanej literatury przedmiotu, przygotowania się do ćwiczeń i ich realizację przeznacza 30h. Sumaryczne obciążenie pracą studenta kształtuje się na poziomie 60h. Ilość punktów ECTS za przedmiot - 2.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
30 - jedna grupa
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obszarem, przedmiotem oraz metodami badań w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, z problematyką bezpieczeństwa narodowego Polski, z uwarunkowaniami i zagrożeniami (militarnymi i pozamilitarnymi) bezpieczeństwa oraz sposobami organizacyjnymi przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego Polski. Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacjami międzynarodowymi mającymi wpływ na bezpieczeństwo narodowe oraz podstawowymi strategiami i politykami bezpieczeństwa narodowego Polski.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa, bezpieczeństwo jako dziedzina naukowa - Podstawowe określenia, wieloaspektowy charakter i stan bezpieczeństwa, przedmiot, obszar i metody badan bezpieczeństwa. 2. Uwarunkowania i kryteria bezpieczeństwa narodowego - Identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań, ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe RP, identyfikacja i charakterystyka kryteriów bezpieczeństwa narodowego, globalizacja i jej wpływ na bezpieczeństwo narodowe RP. 3. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego - identyfikacja i charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. 4. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego RP. 5. Bezpieczeństwo pozamilitarne Rzeczypospolitej Polskiej - Bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, energetyczne i społeczne RP. 6. Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej - Znaczenie i wymiar bezpieczeństwa militarnego, wartości bezpieczeństwa militarnego, organizacja bezpieczeństwa militarnego RP.. 7. Organizacje międzynarodowe w procesie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - NATO, UE, ONZ i OBWE. 8. Polityki, doktryny, i strategie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - Identyfikacja i charakterystyka polityk, doktryn i strategii: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, zintegrowane strategie rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (strategie resortowe).
Metody oceny:
Przedmiot zaliczany na ocenę. Ocenę przedmiotu stanowi średnia z sumy ocen z części teoretycznej (test z wykładów) oraz części praktycznej - ćwiczeniowej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Aleksandrowicz T. R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2011 2. Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe RP w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006 3. Jemioło T., Rajchel K., Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku - wyzwania i dylematy, AON, Warszawa 2008. 4. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011 5. Kowalewski M., Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2015 6. Pawłowski J., redakcja nauk., Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, SRWO, Warszawa 2011 7. Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. WSGE, Józefów 2010 8. Simonides J., Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006 9. Ziółkowski A., NATO w XX wieku. Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2002 10. Zbiór strategii związanych z bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
W ramach przedmiotu 50% czasu przeznaczona jest na wykłady z bezpieczeństwa narodowego RP oraz 50% czasu na ćwiczenia związane z tematyka wykładów.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Zna uwarunkowania prawne oraz rozumie podstawowe pojęcia, terminologię, problemy metodologii i stosowane metody badań w dziedzinie bezpieczeństwa.
Weryfikacja: Test, wystąpienia w toku zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_02
Zna uwarunkowania prawne i źródła zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski.
Weryfikacja: Test, wystąpienia w toku zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, II.T.P7S_WG
Charakterystyka W_03
Zna organizacje międzynarodowe oraz stosowane metody i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
Weryfikacja: Test, wystąpienia w toku zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_04
Zna system strategii bezpieczeństwa narodowego Polski.
Weryfikacja: Test, wystąpienia w toku zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi dostrzegać podstawowe problemy badań w dziedzinie bezpieczeństwa.
Weryfikacja: Test, wystąpienia w toku zajęć
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP, K_U14 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_02
Potrafi prowadzić ogólne analizy uwarunkowań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP, K_U14 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, I.P7S_UO
Charakterystyka U_03
Potrafi dostrzegać podstawowe zasady oraz problemy funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego Polski
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13 BNP, K_U14 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, I.P7S_UK, I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Rozumie potrzebę uczenia się ustawicznego w swoim życiu i inspirowania tej potrzeby w swoim środowisku.
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K09 BNP, K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma świadomość wagi i znaczenia bezpieczeństwa narodowego w procesie zapewnienia pokoju.
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_03
Potrafi współpracować w grupie w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa narodowego.
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K08 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_04
Ma świadomość zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K09 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_05
Ma świadomość roli i znaczenia bezpieczeństwa narodowego w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Weryfikacja: Wystąpienia w toku ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR