Nazwa przedmiotu:
Bankowość centralna
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_BC
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Uczestnictwo w zajęciach - ćwiczenia 15 h. Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 h. Studiowanie literatury 20 h. Przygotowanie do testu sprawdzającego 10 h. Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych banków centralnych 10 h. Studiowanie aktów prawnych 10 h. Łącznie 75 h.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności z zakresu: podstaw ekonomii, finansów publicznych, rynków finansowych.
Limit liczby studentów:
grupa specjalizacyjna
Cel przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z teorią i praktyką finkcjonowania banków centralnych we współczesnych gospodarkach, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiegoi Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w USA. Wpływ banków centralnych na gospodarkę krajową, regionalną i światową, w tym głównie na rynki kapitałowe. Zaznajomienie studentów z instrumentami polityki pieniężnej oraz polityki stabilizacyjnej, w tym prowadzonej w czasie kryzysów finansowych. Pogłębienie umiejętności posługiwania się informacjami z obszaru finansów.
Treści kształcenia:
Ćwiczenia 1. Teoretyczne podstawy polityki pieniężnej i bankowości centralnej - ewolucja poglądów. Cele i strategie polityki pieniężnej. Wiodące strategie - strategia celu inflacyjnego oraz strategia eklektyczna - w polityce NBP oraz EBC i FED. Cechy jakościowe współczesnych banków centralnych, w tym niezależność i transparentność polityki, 4h; 2. Instrumenty polityki banku centralnego – charakterystyka i warunki stosowania. Inflacja i deflacja. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej. Rola banków centralnych w zachowaniu stabilności finansowej. 2h; 3. Narodowy Bank Polski – historia, podstawy prawne, organy decyzyjne, cechy jakościowe. Analiza ustawy o NBP i ustawy Prawo dewizowe. Polityka NBP w latach 1990-2018, 2h; 4. Europejski Bank Centralny – geneza, organy, waluta euro, cechy jakościowe, standardowe i niestandardowe instrumenty polityki monetarnej, Wpływ EBC na kraje UE spoza strefy euro, 2h; 5. Bankowość centralna w krajach anglosaskich - FED i Bank Anglii – wybrane zagadnienia, w tym niestandardowe instrumenty stosowane w czasie kryzysu finansowego, 2h; 6. Przykłady banków centralnych na świecie: Bank Japonii, Ludowy Bank Chin, Centralny Bank Brazylii; funkcjonowanie banków centralnych krajów UE spoza strefy euro - Szwecji i Danii. 2h 7. Sprawdzian pisemny 1h.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie trzech kryterów: - napisanie testu sprawdzającego, złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, na co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z całości; - przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji multimedialnej (indywidualnie lub zespołowo) z zagadnień bankowości centralnej (w tym funkcjonowania wybranego banku centralnego); - czynne uczestnictwo w zajęciach, wykazanie się przestudiowaniem aktów prawnych dotyczących funkcjonowania NBP, EBC i strefy euro, rozwiązywanie zadań na zajęciach. Ocena końcowa zawiera dwa elementy obligatoryjne - test i prezentację, na zasadzie średniej arytmetycznej. Aktywność na zajęciach - dodatkowe punkty podnoszące jednen z elementów oceny ogólnej. Kryteria oceny: 3,0 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu bankowości centralnej, uczestniczył w przygotowaniu i prezentacji wybranego tematu na poziomie dostatecznym; był obecny na zajęciach. 3,5 - student zna i rozumie pojęcia z zakresu bankowości centralnej na poziomie dostatecznym lub dość dobrym, uczestniczył w przygotowaniu i prezentacji wybranego tematu na poziomie dość dobrym lub dobrym; był obecny na zajęciach. 4,0 - student zna i rozumie pojęcia i związki między zjawiskami z zakresu bankowości centralnej na poziomie dość dobrym lub dobrym; uczestniczył w przygotowaniu i prezentacji wybranego tematu na poziomie dobrym lub ponad dobrym; przejawiał pozytywną aktywność na zajęciach. 4,5 - student zna i rozumie pojęcia i związki między zjawiskami z zakresu bankowości centralnej na poziomie dobrym lub ponad dobrym; uczestniczył w przygotowaniu i prezentacji wybranego tematu na poziomie ponad dobrym; przejawiał pozytywną aktywność w trakcie ćwiczeń. 5,0 - student zna i rozumie pojęcia i związki między zjawiskami z zakresu bankowości centralnej na poziomie ponad dobrym lub bardzo dobrym; uczestniczył w przygotowaniu i prezentacji wybranego tematu na poziomie bardzo dobrym; wyróżnił się znaczącą aktywnością w trakcie zajęć.
Egzamin:
nie
Literatura:
Bogusław Pietrzak et al. (red.) System finansowy w Polsce, cz. 1 , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; Makro – mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, S. Marciniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013; rozdział 19 Inflacja i jej skutki, s. 443-463 (autorka Agnieszka Tomczak); Agnieszka Tomczak, Polityka monetarna w warunkach rozwoju rynków finansowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013, rozdziały 1 i 2, s. 15-84; Andrzej Sławiński (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 11-66; Materiały i publikacje ze stron internetowych banków centralnych; WWW.nbp.pl ; WWW.ecb.europa.eu; Hanna Żywiecka, Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2013; Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008; s. 203-250; Materiały i publikacje ze stron internetowych banków centralnych: WWW.federalreserve.gov, WWW.bankofengland.co.uk, i innych banków centralnych.
Witryna www przedmiotu:
Brak.
Uwagi:
Brak.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_BC_1
Wie, w jaki sposób funcjonują banki centralne i jaki jest wpływ ich polityki na gospodarkę narodową.
Weryfikacja: Test i przygotowanie oraz zaprezentowanie referatu przy użyciu technik multimedialnych, uczestnicwo w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W11 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.3, I.P7S_WK
Charakterystyka W_BC_2
Zna funkcje banków centralnych, pojęcie ich niezależności, transparentność działania, organy, sposób podejmowania decyzji, oficjalne dokumenty publikowane przez bank centralny, relacje między bankami centralnymi i innymi organami władz, w szczególności władz fiskalnych.
Weryfikacja: Test i przygotowanie oraz przedstawienie referatu przy użyciu technik multimedialnych, uczestnictwo w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W12 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, I.P7S_WK
Charakterystyka W_BC_3
Wie, jakie są rodzaje i miary inflacji, zna wpływ inflacji i deflacji na gospodarkę, zna mechanizm powstawania baniek spekulacyjnych.
Weryfikacja: Test i przygotowanie oraz przedstawienie referatu przy użyciu technik multimedialnych, uczestnictwo w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_BC_4
Zna cele i narzędzie polityki stabilizacyjnej banku centralnego.
Weryfikacja: Test, udział w dyskusji na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W01, K_W04, K_W05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.S.P7S_WG.3

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_BC_1
Umie wskazać główne instrumenty polityki pieniężnej.
Weryfikacja: Test i przygotowanie oraz przedstawienie referatu przy użyciu technik multimedialnych, uczestnictwo w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04, K_U14 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_BC_2
Potrafi znaleźć aktualne informacje dotyczące funkcjonowania instytucji finansowych, w szczególności działania banku centralnego, jak też właściwie je zinterpretować.
Weryfikacja: Test i przygotowanie oraz przedstawienie referatu przy użyciu technik multimedialnych, uczestnictwo w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.T.P7S_UW.2, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_BC_3
Umie opracować i przedstawić na piśmie oraz w formie prezentacji ustnej przy użyciu narzędzi multimedialnych wybrane zagadnienie dotyczące publicznego systemu finansowego.
Weryfikacja: Prezentacja wybranego tematu na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U14 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UK, I.P7S_UW, II.T.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.3.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_BC_1
Ma nawyk korzystania z informacji przekazywanych przez banki centralne i samodzielnego poszukiwania oraz studiowania literatury naukowej.
Weryfikacja: Test i przygotowanie oraz przedstawienie referatu przy użyciu technik multimedialnych, uczestnictwo w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K08 FIB, K_K09 FIB
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_BC_2
Rozumie znaczenie etyki w decyzjach polityki gospodarczej
Weryfikacja: Test i udział w dyskusji na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KK