Nazwa przedmiotu:
Psychologia strachu
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_PS
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 30 godz., w tym: obecność na ćwiczeniach - 30 godz., konsultacje - 2 godz. 2. praca własna studenta - 43 godz. w tym: przygotowanie do ćwiczeń (czytanie literatury, obserwacja) - 23 godz.,przygotowanie się do zaliczenia - 20 godz., Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,4 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
nie ma
Limit liczby studentów:
grupa specjalizacyjna
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w świat emocji. Poznanie mechanizmu reakcji stresowych oraz fizjologicznego podłoża działania człowieka w sytuacjach zagrożenia. Uświadomienie sobie konsekwencji psychologicznych i fizjologicznych w sytuacjach trudnych i ekstremalnych.
Treści kształcenia:
1. Wprowadzenie do psychologii emocji – ewolucja teorii emocjonalnych, różne podejścia do natury emocji i sposobu ich uzewnętrzniania. 2. Zrozumieć emocje. Typologia emocji. Pierwszeństwo stanów afektywnych nad reakcjami poznawczymi. 3. Funkcjonowanie człowieka w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego. 4. Neurofizjologiczne podłoże reakcji emocjonalnych. 5. Pojęcie stresu. Mechanizmy powstawania reakcji stresowej. 6. Wpływ sytuacji stresowej na funkcjonowanie człowieka: reakcje fizyczne, fizjologiczne, emocjonalne. 7. Różne interpretacje sytuacji stresowych (stresor jako zagrożenie, jako krzywda i jako wyzwanie). 8. Rodzaje stresorów w zależności od stopnia kontrolności oraz czasu ich trwania. Stresory traumatycze: katastrofy, stres pourazowy, strata bliskiej osoby. Stresory chroniczne - powtarzające, trwające w czasie. Zagrożenia społeczne np.: utrata pracy, itp. 9. Style radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia: unikanie, ucieczka, walka 10. Konsekwencje różnych stylów radzenia sobie ze stresem dla zdrowia. Funkcjonowanie w sytuacjach społecznych. 11. Indywidualne czynniki wpływające na intensywność reakcji stresowej. Moderatory: temperament, osobowość, inteligencja, posiadana wiedza, doświadczenia. 12. Psychologiczne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ekstremalnych: zorientowanie na problem vs. zorientowanie na emocje. 13. Zagrożenia współczesnego świata (terroryzm, wojny), a zagrożenia egzystencjalne (lęk przed śmiercią, lęk przed pozbawieniem wolności, poszukiwanie sensu życia). 14. Jakie są możliwości zwiększania odporności; kształtowania konstruktywnego działania oraz minimalizowania siły odczuwanego strachu i zagrożenia.
Metody oceny:
Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące elementy: • aktywne uczestnictwo w zajęciach (elementach warsztatowych, casy study, dyskusjach), • uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego z pytaniami opisowymi i testowymi, Ocena za przedmiot Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł) wie/umie/potrafi: 3.0 Uzyskał co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów ze zaliczenia pisemnego oraz wykazał się obecnością oraz aktywnością na zajęciach. 3.5 Uzyskał co najmniej 60% maksymalnej łącznej liczby punktów ze zaliczenia pisemnego oraz wykazał się obecnością oraz aktywnością na zajęciach. 4.0 Uzyskał co najmniej 70% maksymalnej łącznej liczby punktów ze zaliczenia pisemnego oraz wykazał się obecnością oraz aktywnością na zajęciach. 4.5 Uzyskał co najmniej 80% maksymalnej łącznej liczby punktów ze zaliczenia pisemnego oraz wykazał się obecnością oraz aktywnością na zajęciach. 5.0 Uzyskał co najmniej 90% maksymalnej łącznej liczby punktów ze zaliczenia pisemnego oraz wykazał się obecnością oraz aktywnością na zajęciach.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. "Dlaczego zebry nie mają wrzodów, Psychofizjologia stresu"; Sapolsky Robert M.; Wydanie: Warszawa, 1, 2012; Wydawnictwo Naukowe PWN. 2. "Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5. Człowiek i jego środowisko"; Zimbardo Philip , Johnson Robert L. , McCann Vivian; Wydawnictwo Naukowe PWN; 2010r. 3. "PSYCHOLOGIA EMOCJI", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones; 4. „Człowiek w sytuacji stresu” pod red. Ireny Heszen Niejodek, Zofii Ratajczak, Uniwersytet Śląski 2000r.
Witryna www przedmiotu:
---
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych teorii emocji oraz aktualnych modeli stresowych (S).
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi i testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Zna podstawowe mechanizmy psychospołeczne pojawiające się u człowieka w sytuacji silnego stresu.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi i testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Potrafi określić najbardziej prawdopodobne zachowania ludzkie na określone proceduralnie zachowania służb mundurowych.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi i testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Potrafi przewidzieć w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii społecznej jakie zachowania służb zwiększają ryzyka niebezpiecznych zachowań tłumu.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi i testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02, K_U04, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.3.o, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o
Charakterystyka U_03
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji funkcjonowania jednostki w stresie oraz potrafi podjąć określone środki zaradcze.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2
Charakterystyka U_04
Potrafi rozpoznawać podstawowe emocje na podstawie komunikacji niewerbalnej oraz procesów intra psychicznych. Umie zróżnicować stresory traumatyczne i chroniczne.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi lub testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.X.P7S_UW.2

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Ma świadomość negatywnych konsekwencji wynikających z długotrwałego przebywania w warunkach stresu chronicznego.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi i testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K10 BNP
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR
Charakterystyka K_02
Ma świadomość znaczenia wiedzy o funkcjonowaniu jednostki w sytuacjach ekstremalnie trudnych dla prawidłowego działania podmiotów administracyjnych w takich sytuacjach.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne z pytaniami opisowymi i testowymi. Udział w dyskusjach i elementach warsztatowych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K06, K_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, I.P7S_KO, I.P7S_KK
Charakterystyka K_03
Ma świadomość prawidłowego działania służb publicznych w sytuacjach zagrożeń bez nadmiernego ograniczania praw i wolności obywatelskich.
Weryfikacja: Praca na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR