Nazwa przedmiotu:
Praktyki studenckie (do końca 3 semestru)
Koordynator przedmiotu:
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem praktyk studenckich jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu matematyka oraz zapoznanie się z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Studenci zapoznają się z wyzwaniami rynku pracy stawianymi przed absolwentami kierunku matematyka oraz mierzą się ze społecznymi aspektami pracy, rozwijając swoje kompetencje społeczne, umiejętność prezentowania efektów swojej pracy i obrony własnego stanowiska oraz świadomość konsekwencji finansowych i poza-finansowych niedotrzymywania terminów wykonywania zadań.
Treści kształcenia:
Realizacja zadań należących do zakresu obowiązków uzgodnionego pomiędzy Wydziałem a Pracodawcą właściwych dla wiedzy i umiejętności studenta kierunku matematyka przed ukończeniem 5 semestru studiów pierwszego stopnia.
Metody oceny:
Zaliczenie dokonywane jest w oparciu o sprawozdanie z przebiegu praktyk, zaświadczenie od pracodawcy zgodnie z zasadami określonymi przez odpowiednie zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej precyzowanymi przez Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. B. Rączkowski, BHP w praktyce. Gdańsk: ODDK, 2014. 2. R. Belbin, Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP, 2008.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się