Nazwa przedmiotu:
Programowanie dyskretne
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0038
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 85 h; w tym a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na ćwiczeniach – 15 h c) obecność na laboratoriach – 45 h d) obecność na egzaminie – 5 h e) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 70 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 15 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h b) przygotowanie się do laboratoriów – 45 h c) przygotowanie do egzaminu – 5 h Razem 155 h, co odpowiada 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na ćwiczeniach – 15 h c) obecność na laboratoriach – 5 h d) obecność na egzaminie – 5 h e) konsultacje – 5 h Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium45h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka Dyskretna, Metody Optymalizacji
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami oraz wybranymi zagadnieniami programowania dyskretnego. Wyrobienie umiejętności identyfikacji zagadnień programowania dyskretnego w rozważanych problemach, ich modelowania, analizy i rozwiązywania za pomocą metod programowania dyskretnego, w tym w praktyce przy pomocy solvera.
Treści kształcenia:
1. Programowanie dyskretne i jego zastosowania. Formułowanie modeli za pomocą zmiennych binarnych. Złożoność obliczeniowa. Unimodularność. Dualność. Zagadnienia mieszane. 2. Metody programowania dyskretnego: metody odcięć, metody podziału i ograniczeń, metody przybliżone. 3. Wybrane zagadnienia programowania dyskretnego: zagadnienia transportowe, problemy najkrótszych dróg, problem komiwojażera, zagadnienia załadunku, zagadnienia lokalizacyjne, wybrane problemy szeregowania zadań. 4. Modelowanie zagadnień praktycznych przy pomocy programowania dyskretnego: Analiza zagadnienia, stworzenie modelu oraz jego implementacja, testowanie modelu, interpretacja otrzymanego wyniku, korekta modelu. przygotowanie dokumentacji, prezentacja otrzymanych wyników oraz dyskusja.
Metody oceny:
Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin. Ćwiczenia 20 punktów, egzamin 30 punktów, laboratoria 50 punktów. Konieczność zdobycia co najmniej 25 punktów z ćwiczeń + egzamin oraz co najmniej 25 z laboratoriów. Ocena z przedmiotu wyznaczana na podstawie sumy punktów uzyskanych na ćwiczeniach i egzaminie według następujących zasad: 51-60 punktów w sumie – 3.0, 61-70 – 3.5, 71-80 – 4.0, 81-90 – 4 .5, powyżej 90 – 5.0.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. M.M. Sysło, N. Deo, J.Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa 1995. 2. S. Walukiewicz, Programowanie Dyskretne, PWN, Warszawa 1986 3. H. Paul Williams, Model Building in Mathematical Programming, Wiley
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PD_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć, metod oraz zastosowań Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2MCB_W12, M2MCB_W14, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PD_W02
Student posiada wiedzę o wybranych zagadnienia Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PD_U01
Student potrafi korzystać z podstawowych metod Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U12, M2MCB_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PD_U02
Student potrafi rozwiązywać wybrane zagadnienia Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U12, M2MCB_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PD_U03
Student potrafi zidentyfikować zagadnienie Programowania Dyskretnego w rozważanym problemie, zanalizować i rozwiązać problem przy użyciu odpowiednio dobranej metody Programowania Dyskretnego oraz oprogramowania
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U03, M2MCB_U09, M2MCB_U12, M2MCB_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PD_K01
Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy dotyczącej Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: