Nazwa przedmiotu:
Programowanie dyskretne projekt
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 20 h; w tym a) obecność na zajęciach – 15 h b) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 10 h; w tym a) przygotowanie doprojektu– 10 h Razem 30 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na laboratoriach – 15 h b) konsultacje – 5 h Razem 20 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty poprzedzające: Programowanie dyskretne
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zdobycie umiejętności modelowania przy pomocy zagadnień optymalizacji liniowej oraz całkowitoliczbowej w praktyce. Znajdowanie optymalnych rozwiązań przy pomocy solvera.
Treści kształcenia:
1. Analiza danego zagadnienia. 2. Stworzenie modelu oraz jego implementacja. 3. Testowanie modelu. 4. Interpretacja otrzymanego wyniku, korekta modelu. 5. Przygotowanie dokumentacji. 6. Prezentacja otrzymanych wyników oraz dyskusja. Modelowane zagadnienia będą z różnych dziedzin zastosowań, głównie przemysłowych takich jak planowanie produkcji, zagadnienie dystrybucji, projektowanie sieci.
Metody oceny:
Sprawozdanie
Egzamin:
nie
Literatura:
H. Paul Williams, Model Building in Mathematical Programming, Wiley
Witryna www przedmiotu:
https://pages.mini.pw.edu.pl/~szaniawskik/www/
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WBO_W01
Zna podstawowe metody usprawniania modeli całkowitoliczbowych
Weryfikacja: Sprawozdanie, aktywność
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2MCB_W12, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WBO_U01
Umie opisać zaawansowane zagadnienia jako model programowania liniowego całkowitoliczbowego i rozwiązać go przy pomocy solvera.
Weryfikacja: Sprawozdanie, aktywność
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U03, M2MCB_U07, M2MCB_U09, M2MCB_U12, M2MCB_U14, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBO_U02
Potrafi dostosować model do możliwości obliczeniowych solvera.
Weryfikacja: Sprawozdanie, aktywność
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U03, M2MCB_U07, M2MCB_U09, M2MCB_U12, M2MCB_U14, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WBO_K01
Ma umiejętność pracy w zespole.
Weryfikacja: Sprawozdanie, aktywność
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBO_K02
Rozumie przydatność nabytej wiedzy i umiejętności obliczeniowych do stawiania hipotez oraz z ich weryfikacji w możliwych zastosowaniach optymalizacji.
Weryfikacja: Sprawozdanie, aktywność
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K01, M2MCB_K02, M2_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: