Nazwa przedmiotu:
Metody formalne i weryfikacja protokołów kryptograficznych
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Tomasz Brengos
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 30 h c) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 60 h; w tym a) przygotowanie do laboratoriów i do kolokwum – 30 h b) przygotowanie projektu – 30 h Razem 125 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 30 h c) konsultacje – 5 h Razem 65 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Algebra i Jej Zastosowania, Elementy Logiki i Teorii Mnogości
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii informacji oraz ich zastosowaniami
Treści kształcenia:
1. Logika intuicjonistyczna, logika rachunku zdań, logika pierwszego rzędu: dedukcja naturalna, rachunek sekwentów, eliminacja reguły „cut”. 2. (Typowany) rachunek lambda: definicje, własności. Izomorfizm Curriego-Howarda. 3. Wprowadzenie do teorii typów: definicje, własności. 4. Wprowadzenie do programowanie w Agda. 5. Dowodzenie programów w Agda w praktyce, terminacja. 6. Systemy komunikujące się: rachunek CCS, rachunek Pi i ich zastosowania w weryfikacji protokołów kryptograficznych. 7. Wstęp do systemu ProVerif.
Metody oceny:
Metody oceniania: Jedno kolokwium sprawdzające. Ocena aktywności na zajęciach (rozwiązywania zadań przy tablicy i przygotowywanych referatów). Projekt. Regulamin zaliczenia: Student może zdobyć od 0 do 100 punktów z ćwiczeń (60 punków za kolokwium i aktywność, 40 pkt z projektu). Aby zaliczyć ćwiczenia należy uzyskać z nich co najmniej 50 punktów. Ocena końcowa wystawiana jest w następujący sposób: Suma zdobytych punktów 0 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 Ocena końcowa 2 3 3,5 4 4,5 5
Egzamin:
nie
Literatura:
1. “Program = Proof”, Samuel Mimram, Independently Published 2020 2. “ProVerif 2.02pl1: Automatic Cryptographic Protocol Verifier, User Manual and Tutorial”, B. Blanchet, B. Smyth, V. Cheval, M. Sylverstre, Independently Published 2020
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MF_W01
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą modeli analitycznych, probabilistycznych, algebraicznych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych struktur algebraicznych występujących w matematyce i w zastosowaniach w cyberbezpieczeństwie.
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MCB_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MF_W02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań badawczych w zakresie modelowania matematycznego i posiada ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie matematyki.
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W02, M2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MF_W03
Zna podstawowe zagadnienia zastosowań metod formalnych w cyberbezpieczeństwie.
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MF_U01
Potrafi za pomocą narzędzi metod formalnych zweryfikować poziom bezpieczeństwa systemów cyfrowych.
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MF_K01
Rozumie przydatność nabytej wiedzy i umiejętności obliczeniowych do stawiania hipotez oraz ich weryfikacji w możliwych zastosowaniach.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: