Nazwa przedmiotu:
Warsztaty matematycznych metod cyberbezpieczeństwa
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. Agata Pilitowska, Dr Barbara Roszkowska-Lech, Dr hab. Konstanty Junosza-Szaniawski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym a) obecność na laboratoriach – 30 h b) obecność na projekcie – 15 h c) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 45 h; w tym a) przygotowanie do laboratoriów i projektu – 45 h Razem 100 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na laboratoriach – 30 h b) obecność na projekcie – 15 h c) konsultacje – 5 h Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty poprzedzające: 1. Wprowadzenie do współczesnej kryptologii 2. Algorytmiczna teoria liczb 3. Kody korekcyjne i transmisja danych 4. Algebra w kryptografii Wymagania wstępne: 1. Znajomość podstawowych algorytmów teorii liczb. 2. Znajomość podstawowych protokołów kryptograficznych 3. Znajomość wybranych metod kodowania i dekodowania liniowego nad dowolnym ciałem skończonym.
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zdobycie umiejętności zastosowania poznanych algorytmów kryptograficznych i teorio-liczbowych oraz metod kodowania i dekodowania liniowego w praktyce.
Treści kształcenia:
1. Poznanie środowiska Sage. 2. Analiza danego zagadnienia kryptograficznego, kodowego lub teorio-liczbowego oraz dobór algorytmów. 3. Przygotowanie specyfikacji algorytmu. 4. Stworzenie aplikacji. 5. Testowanie aplikacji. 6. Przygotowanie dokumentacji stworzonej aplikacji. 7. Prezentacja otrzymanych wyników oraz dyskusja.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie poprawnie działającej aplikacji wykorzystującej poznane algorytmy oraz sporządzenie jej dokumentacji. Ostateczna ewaluacja zostanie dokonana na podstawie indywidualnej rozmowy i oceny przygotowanego materiału. Aplikacja wraz dokumentacją oceniana jest w skali 0-20pkt: od 11pkt – 3,0 od 13pkt – 3,5 od 15pkt – 4,0 od 17pkt – 4,5 od 19pkt – 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Chrzęszczyk, Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przykładach, Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2010. 2 N.J.A.Sloane, F.J. MacWilliams, The Theory of Error-Correctin Codes, North-Holland, Amsterdam, 1977. 3. D.R. Stinson, Kryptografia w teorii i w praktyce, WNT, 1995. 4. S.Y.Yan, Teoria liczb w informatyce, PWN, 2006.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WKK_W01
Zna wybrane algorytmy kodowania i dekodowania kodów cyklicznych, oraz podstawowe algorytmy kryptograficzne.
Weryfikacja: Raport pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2_W03, M2MCB_W03, M2MCB_W04, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WKK_W02
Zna podstawowe twierdzenia, metody badawcze oraz algorytmy związane z problemami obliczeniowymi wykorzystywanymi w kryptografii.
Weryfikacja: Raport pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2_W03, M2MCB_W15, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WKK_U01
Potrafi zaadoptować poznane algorytmy do rozwiązania konkretnego problemu dotyczącego bezbłędnej transmisji danych.
Weryfikacja: Projekt, Prezentacja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02, M2MCB_U02, M2MCB_U04, M2MCB_U07, M2MCB_U09, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WKK_U02
Potrafi zaadoptować poznane algorytmy do rozwiązania konkretnego zagadnienia kryptograficznego.
Weryfikacja: Projekt, Prezentacja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02, M2MCB_U04, M2MCB_U07, M2MCB_U09, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WKK_K01
Ma umiejętność pracy w zespole, myślenia w sposób przedsiębiorczy i rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy oraz potrzebę jej rozwoju.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K01, M2MCB_K01, M2MCB_K02, M2_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe: