Nazwa przedmiotu:
Projekt zespołowy
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Michał Okulewicz, mgr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0032
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h c) obecność na laboratoriach – 30 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 50 h; w tym a) przygotowanie projektu – 30 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h c) przygotowanie do kolokwium – 15 h Razem 80 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na zajęciach projektowych – 30 h c) konsultacje – 5 h Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
• Znajomość podstaw programowania obiektowego w dowolnym języku wysokiego poziomu (np. Python, C++, C#, Java) • Znajomość podstaw algorytmiki / Algorytmy i podstawy programowania,
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
• Zaznajomienie studentów z podstawami tworzenia i zarządzania projektem informatycznym • Sprawdzenie wiedzy w praktyce przez stworzenie grupowego projektu informatycznego, na który składa się specyfikacja wymagań, analiza, projekt techniczny, implementacja, testowanie)
Treści kształcenia:
1. Cykl życia projektu informatycznego 2. Wyzwania i korzyści płynące z pracy zespołowej 3. Wybrane modele wytwarzania oprogramowania 4. Planowanie i harmonogram projektu 5. Pozyskiwanie i specyfikacja wymagań 6. Elementy UML 7. Zasady tworzenia czystego kodu 8. Narzędzia wspomagające tworzenie kodu 9. Testowanie aplikacji
Metody oceny:
Część wykładowa jest oceniana sprawdzianem ustnym odbywającym się pod koniec semestru oraz sprawozdaniem z przeglądu literatury z zakresu metodyk wytwarzania oprogramowania i technik wspomagających wytwarzanie oprogramowania. Ocena ze sprawdzianu stanowi 20% oceny końcowej, i ocena z przeglądu literatury również 20%.Dodatkowo przewidziany jest jeden termin poprawkowy dla sprawdzianu ustnego. Każdy etap części projektowej jest oceniany, łącznie ocena z projektu stanowi 60% oceny z przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie ponad 50% punktów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Martina Seidl, Marion Scholz, Christian Huemer, Gerti Kappel. UML@Classroom, Springer Verlag, 2015. 2. Żeliński, Jarosław., and Grupa Wydawnicza Helion. Wydawca. Analiza Biznesowa : Praktyczne Modelowanie Organizacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion - Onepress, 2017. Print. 3. Martin, Robert C., Paweł. Gonera, and Grupa Wydawnicza Helion. Czysty Kod : [podręcznik Dobrego Programisty]. Gliwice: Helion, 2014. Print. 4. Mancuso, Sandro., Zbigniew. Waśko, Robert C. Martin, and Grupa Wydawnicza Helion. Software Craftsman : Profesjonalizm, Czysty Kod I Techniczna Perfekcja. Gliwice: Helion, 2016. Print. 5. Belbin, R. Meredith, and Anna. Sawicka-Chrapkowicz. Twoja Rola W Zespole. Wyd. 1 W Jęz. Pol. ed. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Print. 6. https://www.scrumguides.org/ 7. https://www.agilebusiness.org/page/TheDSDMAgileProjectFramework 8. https://martinfowler.com/articles/newMethodology.html 9. https://agilemanifesto.org/
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PZ_W01
Znajomość cyklu życia systemu informatycznego, podstawowych modeli wytwarzania oprogramowania oraz technik wspomagających tworzenie kodu dobrej jakości
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PZ_U01
Umiejętność sporządzania dokumentów dokumentujących lub specyfikujących system informatyczny
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01, M2MCB_U07, M2MCB_U08, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PZ_U02
Umiejętność implementacji aplikacji zgodnie z wymagadniami, wraz z tworzeniem stosownejdokumentacji funkcjonalnej i technicznej w dowolnym języku programowania wysokiego poziomu.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PZ_U03
Umiejętność wykorzystania narzędzi wspomagających estymację, organizację i monitorowanie postępów pracyzespołunad realizacją projektu.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PZ_K01
Umiejętność zarządzania własnym czasem i pracy w zespole
Weryfikacja: Sprawozdanie, Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MCB_K01, M2MCB_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: