Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: d.chudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ochrona wlasności intelektualnej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_08) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_09) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ergonomia (WN1A_08/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej (WN1A_09/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej (WN1A_09/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Socjologia (WN1A_08/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geodezja 3 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Geometria wykreślna i rysunek techniczny 4 0 10 0 10 0 20 sylabus
   Ochrona środowiska 4 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=11
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 4 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 10 0 0 0 40 sylabus
∑=16
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A2 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski B1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Biologia i ekologia 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Grafika inżynierska 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=8
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 6 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 20 0 0 0 50 sylabus
∑=19
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A2 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski B1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Biologia i ekologia 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Hydrologia i nauki o Ziemi 5 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Matematyka w inżynierii środowiska (IN1A_02) 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 0 0 10 0 0 10 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 7 20 10 10 0 0 40 sylabus
   Programowanie liniowe i statystyka z elementami rachunku prawdopodonieństwa (IN1A_02/01) 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami programowania liniowego (IN1A_02/02) 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski B1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Budownictwo 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Fizyka budowli 7 20 0 10 10 0 40 sylabus
   Technologia wody i ścieków 8 20 0 30 0 0 50 sylabus
   Termodynamika techniczna 7 20 10 10 0 0 40 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_11) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej (WN1A_11/04) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa (WN1A_11/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Redakcja edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WN1A_11/03) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski B1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Instalacje sanitarne 7 30 10 0 20 0 60 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 6 20 10 0 10 0 40 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 6 20 0 0 20 0 40 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Gospodarka odpadami 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Gospodarowanie wodą i ochrona wód 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Ochrona powietrza 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 5 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru D (IN1A_26) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 4 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Wentylacja i i klimatyzacja 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 5 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Instalacje przeciwpożarowe w budynkach (IN1A_26/02) 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Instalacje sanitarne na terenach nieuzbrojonych (IN1A_26/01) 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Ogrzewnictwo i wentylacjaWspólne dla bloku dyplomowego Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Racjonalizacja użytkowania energii 5 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Źródła ciepła 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=12
Blok dyplomowy: Wodociągi i kanalizacjaWspólne dla bloku dyplomowego Eksploatacja wodociągów i kanalizacji 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Specjalne procesy oczyszczania wody i ścieków 5 10 0 20 0 0 30 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Chłodnictwo i pompy ciepła 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy automatyki 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru E (IN1A_28) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru F (IN1A_33) 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru G (IN1A_34) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych 4 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej (IN1A_28/02) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Ocena i certyfikacja energetyczna budynków (IN1A_34/01) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Odnawialne źródła energii (IN1A_33/02) 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo płaszczyznowe (IN1A_33/01) 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Technologie energooszczędne (IN1A_34/03) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wentylacja przemysłowa (IN1A_34/02) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Zintegrowane systemy gospodarki odpadami (IN1A_28/01) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Ogrzewnictwo i wentylacjaWspólne dla bloku dyplomowego Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=15
Blok dyplomowy: Wodociągi i kanalizacjaWspólne dla bloku dyplomowego Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IN1A_03) 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (IN1A_04) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko (IN1A_03/02) 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Pozwolenia zintegrowane (IN1A_04/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo budowlane (IN1A_04/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo i ekonomika w inżynierii środowiska (IN1A_03/01) 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Przedmiot kierunkowy do wyboru A (IN1A_19) 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B (IN1A_21) 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru C (IN1A_24) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru H (IN1A_37) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Gospodarka wodno - ściekowa (IN1A_21/01) 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Gospodarka wodno - ściekowa w przemyśle (IN1A_21/02) 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów (IN1A_19/02) 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Nowoczesna organizacja i techniki zarządzania w wodociągach i kanalizacji (IN1A_24/01) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania (IN1A_37/02) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia i ekonomika wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (IN1A_37/01) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologie informacyjne w wodociągach i kanalizacji (IN1A_24/02) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych (IN1A_19/01) 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
∑=12
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=