Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biotechnologia Wydział Chemiczny 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biotechnologia brak

Cele:

Po ukończeniu studiów I stopnia student może rozpocząć naukę na studiach II stopnia (magisterskich) wybierając specjalność, w ramach której będzie realizował magisterską pracę dyplomową. Prace dyplomowe mogą być wykonywane w zakładach dydaktycznych Wydziału, szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w rozdziale „Specjalności na studiach I i II stopnia kierunku Biotechnologia”. Studenci prowadzeni są przez osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora. W czasie wykonywania prac dyplomowych studenci uczestniczą w procesie naukowym prowadząc prace badawcze pod kierownictwem opiekuna. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Odbywa się ona po zaliczeniu przez studenta wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i złożeniu w Dziekanacie egzemplarza pracy magisterskiej wraz z opiniami opiekuna pracy i recenzenta. Poprzedzona jest prezentacją założeń i najistotniejszych wyników badań w formie plakatu przedstawionego w sesji plakatowej. W sesji tej mogą uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Wydziału oraz osoby spoza wydziału. Egzamin dyplomowy odbywa się na posiedzeniu zamkniętym wobec komisji egzaminacyjnej. Kierunek Biotechnologia kształci studentów na studiach II stopnia na pięciu specjalnościach: • Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki, • Mikrobioanalityka, • Biotechnologia Przemysłowa, • Biotechnologia w Inżynierii Środowiska, • Applied Biotechnology (w języku angielskim). Każda ze specjalności oferuje studentom szereg przedmiotów specjalnościowych. Kształcenie obejmuje również przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności, tj. inżynieria bioreaktorów, zarządzanie przedsiębiorstwem, metodyka pracy doświadczalnej, bioetyka oraz biotechnologia molekularna, analityczna kontrola bioprocesów i laboratorium przeddyplomowe. Specjalność Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki jest realizowana przez Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Instytutu Biotechnologii. Studia na specjalności są nastawione na praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i chemicznych w szczególności w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej i ochrony środowiska. Realizacji tego założenia służy bogaty wachlarz wykładów, w większości wybieranych przez studenta oraz laboratoria o zróżnicowanym programie, umożliwiającym wybór ćwiczeń zgodnych z zainteresowaniami. Wykłady obowiązkowe stanowią jedynie 40% ogólnej liczby godzin wykładowych. Studentom studiów II stopnia specjalność proponuje takie przedmioty, jak: zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego, nowoczesne metody wytwarzania leków, proteomika, bioinformatyka, wytwarzanie i modyfikacje białek, kosmetologia, leki przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, seminarium specjalnościowe, techniki membranowe w zastosowaniach biomedycznych i kosmetycznych, biologia systemów, farmakologia i systemy podawania leków, biotechnologia i technologia surowców naturalnych, laboratorium specjalistyczne i laboratorium badania form kosmetycznych oraz szereg wykładów obieralnych. Absolwenci tej specjalności uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowania koncepcji aż do etapu wdrażania do produkcji. Ich miejscem pracy są przede wszystkim: zaplecze badawczo-naukowe firm z obszaru przemysłu biotechnologicznego, firmy konsultingowe i administracja państwowa. Specjalność MikroBioAnalityka jest prowadzona przez Zakład Mikrobioanalityki Instytutu Biotechnologii. Na specjalności studenci poznają zagadnienia obejmujące bioanalitykę, analityczną kontrolę bioprocesów, wytwarzanie i charakteryzację materiałów biokompatybilnych. Duży nacisk jest położony na miniaturowe narzędzia „Lab-on-a-Chip” i metodyki pozwalające na operacje jednostkowe w mikroskali, np. mikrobioreaktory do syntez z udziałem enzymów czy hodowli komórkowych. Miniaturowa skala stosowanych narzędzi oraz specyfika materiału biologicznego wymaga wiedzy i praktyki dotyczącej materiałów biokompatybilnych i metod oceny biozgodności. Program specjalności studiów II stopnia zawiera takie przedmioty specjalnościowe, jak: sensory i biosensory, mikrobioanalityka, techniki mikroskopowe, projektowanie metod bioanalitycznych, techniki biologii molekularnej, techniki sprzężone w metabolomice, seminarium specjalnościowe, miniaturyzacja w analizie klinicznej, materiały biomedyczne i dobra praktyka laboratoryjna oraz szereg przedmiotów obieralnych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zapleczu naukowo-badawczym biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i proteomiki, laboratoriach bioanalitycznych oraz firmach biotechnologicznych. Specjalność Biotechnologia Przemysłowa jest realizowana przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Specjalność prowadzi kształcenie w zakresie zagadnień przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych. Program studiów II stopnia obejmuje takie przedmioty specjalnościowe, jak modelowanie bioprocesów, sterowanie i regulacja procesów biotechnologicznych, procesy rozdzielania w biotechnologii, laboratorium bioprocesów, inżynieria bioreaktorów, procesy membranowe w biotechnologii, seminarium specjalnościowe oraz metody inżynierskie w wybranych zagadnieniach fizjologii. Uzupełnienie programu stanowią wykłady fakultatywne wybierane dowolnie przez studentów. Program specjalności ukierunkowany jest na wszechstronne kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej, spożywczym), a także w zapleczu naukowo-badawczym biotechnologii, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych. Applied Biotechnology is carried out by Faculty of Chemical and Process Engineering and Faculty of Chemistry (Institute of Biotechnology). Speciality program is focused on education on industrial biotechnological processes, however it contains also elements of chemical biotechnology as well as microbioanalytics. Master degree program contains wide range of specialist subjects, which (bioanalytics, sensors and biosensors, microbioanalytics) constitute interesting offer for students. Speciality program is focused on education of specialists prepared for employment in many biotechnological branches of industry (e.g. pharmaceutical, food or composting industry). Our Alumni can expect to be competent to carry out scientific research in biotechnology laboratories as well as to work at planning or consulting companies.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Applied Biotechnology
(Rozwiń)
Applied BiotechnologyObowiązkowe Analytical Methods in Biotechnology 5 15 0 15 30 0 60 sylabus
   Bioethics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioinformatics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Clean technologies 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Data Treatment in Chemical Analysis for Biotechnology 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Environmental Biotechnology 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Bioreactors 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratory of Applied Biotechnology 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Synthetic bio-tools for industrial biotechnology 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
(Rozwiń)
Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetykiObowiązkowe Bioinformatyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Kosmetolgia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium badania form kosmetycznych 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium specjalistyczne 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Nowoczesne metody wytwarzania leków 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia i biotechnologia surowców naturalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wytwarzanie i modyfikacje białek 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=20
Specjalność: Biotechnologia przemysłowa
(Rozwiń)
Biotechnologia przemysłowaObowiązkowe Laboratorium bioprocesów 6 0 0 5 0 0 60 sylabus
   Modelowanie bioprocesów 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy rozdzielania w biotechnologii 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sterowanie i regulacja procesów biotechnologicznych 4 30 0 30 0 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność: Mikrobioanalityka
(Rozwiń)
MikrobioanalitykaObowiązkowe Mikrobioanalityka 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie metod bioanalitycznych 8 0 0 4 45 0 105 sylabus
   Sensory i biosensory 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki biologii molekularnej 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Techniki mikroskopowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=20
KierunkoweObieralne Biotechnologia w przemyśle fermentacyjnym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie eksperymentu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawowe surowce kosmetyczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy prawne ochrony środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych i biotechnologicznychów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do technik modyfikacji powierzchni, metody charakteryzacji oraz wybrane zastosowanie biomedyczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Biotechnologia molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria bioreaktorów I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metodyka pracy doświadczalnej 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Applied Biotechnology
(Rozwiń)
Applied BiotechnologyObowiązkowe Characterization of Biomaterials (Biocompatibility) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Economics and Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Electives 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Implantable Medical Devices 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Microbioanalytics 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminary of Applied Biotechnology 1 0 15 0 0 0 30 sylabus
   Separation Processes in Biotechnology 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=18
Specjalność: Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
(Rozwiń)
Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetykiObowiązkowe Biologia systemów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Farmakologia i systemy podawania leków 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Leki przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Proteomika 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki membranowe w zastosowaniach bio-medycznych i kosmetykach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wykład obieralny 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Specjalność: Biotechnologia przemysłowa
(Rozwiń)
Biotechnologia przemysłowaObowiązkowe Inżynieria Bioreaktorów II 6 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Procesy membranowe w biotechnologii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wykłady obieralne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Mikrobioanalityka
(Rozwiń)
MikrobioanalitykaObowiązkowe Materiały biomedyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miniaturyzacja w analizie klinicznej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Techniki sprzężone w metabolomice 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wykłady obieralne 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
∑=13
KierunkoweObieralne Biotechnology and biochemistry of proteins 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Membrane processes in Biotechnology 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody i techniki rozdzielania 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   RNA - unusual properties and applications in science and medicine 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Safety and efficacy of cosmetic products – regulatory compliance 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Substancje zapachowe i aromaty spożywcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Transport Phenomena 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie biznesem technologicznym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie biologii molekularnej w inżynierii środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie sieci neuronowych w inżynierii chemicznej i biotechnologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Związki naturalne proekologiczne biocydy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Analityczna kontrola bioprocesów 2 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Bioetyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium przedyplomowe 12 0 0 10 0 0 150 sylabus
   Seminarium specjalnościowe 1 0 15 0 0 0 30 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Applied Biotechnology
(Rozwiń)
Applied BiotechnologyObowiązkowe Sensors and biosensors 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
(Rozwiń)
Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetykiObowiązkowe Wykład obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Biotechnologia przemysłowa
(Rozwiń)
Biotechnologia przemysłowaObowiązkowe Metody inżynierskie w wybranych zagadnieniach fizjologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Specjalność: Mikrobioanalityka
(Rozwiń)
MikrobioanalitykaObowiązkowe Dobra praktyka laboratoryjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Pracownia magisterska 7 0 0 12 0 0 180 sylabus
   Przygotowanie pracy magisterskiej 20 0 0 0 0 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=