Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Chemiczny 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna brak

Cele:

Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na pięciu specjalnościach. Studenci przyjmowani na I semestr deklarują wybór spośród następujących możliwości: Chemia medyczna, Analityka i fizykochemia procesów i materiałów, Technologia chemiczna i kataliza, Nanomateriały i nanotechnologie. Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: inżynierii reaktorów chemicznych, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych, modelowania procesów technologicznych, podstaw biotechnologii. Wybór tematu pracy magisterskiej następuje na początku 2. semestru II stopnia studiów. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego, jak również w instytucjach współpracujących z Wydziałem.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
(Rozwiń)
Analityka i fizykochemia procesów i materiałówObowiązkowe Analityczne techniki plazmowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Fizykochemia roztworów i równowag fazowych 1 3 15 0 15 15 0 30 sylabus
   Laboratorium charakteryzacji materiałów 7 0 15 6 0 0 90 sylabus
   Proces analityczny i automatyzacja 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Spektrochemiczne metody badań złożonych materiałów 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=20
Specjalność: Chemia Medyczna
(Rozwiń)
Chemia MedycznaObowiązkowe Laboratorium technologiczne 8 0 0 5 30 0 105 sylabus
   Leki – od pomysłu do apteki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody syntezy organicznej 4 45 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia produktów farmaceutycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z biochemii 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność: Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
(Rozwiń)
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczneObowiązkowe Aplikacja i przetwórstwo materiałów polimerowych 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia polimerów I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Fizykochemia polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych 5 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Przedmioty z innego modułu * 4 4 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia nieorganicznych materiałów funkcjonalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrochemiczne metody badania materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizykochemia materiałowa 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Pirotechnika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektrochemii stosowanej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy teorii materiałów wybuchowych 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Technologia związków nitrowych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologie konwersji i akumulacji energii 3 30 0 0 15 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Technologia chemiczna i kataliza
(Rozwiń)
Technologia chemiczna i katalizaObowiązkowe Chemia i technologia związków kompleksowych/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technologii specjalnych 6 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Optymalizacja i sterowanie procesami chemicznymi 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych* 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Surowce przemysłu chemicznego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie związków kompleksowych* 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wybrane technologie chemiczne 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków* 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy technologii chemicznej* 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=20
KierunkoweObowiązkowe Chemia związków molekularnych i nanomateriałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomika gospodarki odpadami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemia powierzchni 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie procesów technologicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przemysłowe procesy katalityczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
(Rozwiń)
Analityka i fizykochemia procesów i materiałówObowiązkowe Chemometria analityczna 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Elektrochemiczne techniki analityczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizykochemia roztworów i równowag fazowych II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Spektrofotometria cząsteczkowa* 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Spektrometria mas * 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody badania granic międzyfazowych * 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki chromatograficzne * 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=12
Specjalność: Chemia Medyczna
(Rozwiń)
Chemia MedycznaObowiązkowe Farmakologia z toksykologią 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery w medycynie 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Synteza asymetryczna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wybrane zagadnienia z chemii związków naturalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wykłady obieralne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie spektroskopii NMR w medycynie 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Związki heterocykliczne – synteza i wykorzystanie w chemii medycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Związki metaloorganiczne w syntezie organicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Specjalność: Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
(Rozwiń)
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczneObowiązkowe Chemia polimerów II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria makromolekularna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium materiałów kompozytowych 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody badania polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery w medycynie i elektronice 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wykłady obieralne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Materiały cienkowarstwowe - właściwości i wytwarzanie 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały dla ogniw fotowoltaicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowe aspekty związków wysokoenergetycznych i chemii związków nitrowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne metody identyfikacji materiałów wybuchowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ogniwa galwaniczne i paliwowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy korozji i ochrony przed korozją 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Synteza nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych i formy użytkowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia materiałów napędowych specjalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Technologia chemiczna i kataliza
(Rozwiń)
Technologia chemiczna i katalizaObowiązkowe Kataliza hetero- i homofazowa 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przemysłowe zastosowania metatezy olefin 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki badania katalizatorów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia wytwarzania nanocząstek 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium przedyplomowe 12 0 0 15 0 0 150 sylabus
   Materiały i cywilizacje 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie obiektów fizykochemicznych/Komputerowe projektowanie leków* 2 15 0 15 15 0 30 sylabus
   Ryzyko w procesach chemicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium specjalnościowe 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=17
WydziałoweObieralne Fizykochemia leków 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody badania granic międzyfazowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody charakteryzacji materiałów wysokoenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne technologie syntezy polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy i praktyczne aspekty reologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Recykling polimerów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Spektrometria mas * 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki menadżerskie dla inżynierów chemików 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody badań materiałów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Pracownia magisterska 7 0 0 12 0 0 240 sylabus
   Przygotowanie pracy magisterskiej 20 0 0 0 0 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wykłady obieralne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
WydziałoweObieralne Analiza produktów farmaceutycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały kompozytowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki instrumentalne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki sprzężone 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie wytwarzania nanocząstek 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Zielonej Chemii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do technik modyfikacji powierzchni, metody charakteryzacji oraz wybrane zastosowanie biomedyczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wybrane zagadnienia w chemii nanomateriałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie biznesem technologicznym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=