Program Wydział Rok akademicki Stopień
Lotnictwo i Kosmonautyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Lotnictwo i Kosmonautyka prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Galiński

Cele:

Celem kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka jest przygotowanie inżynierów lotniczych do pracy naukowo badawczej. Absolwenci mogą więc kontynuować swój rozwój w ramach studiów doktoranckich. Mogą również uczestniczyć w dowolnych kursach i studiach podyplomowych. Absolwent kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka otrzymuje wykształcenie umożliwiające podjęcie twórczej pracy naukowo-badawczej w zakresie budowy, optymalizacji, unowocześniania, wdrażania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Jest przygotowany do pracy badawczej w zespołach międzynarodowych, samodzielnego śledzenia rozwoju technologii, pełnego zrozumienia obowiązujących przepisów i norm międzynarodowych w zakresie swojej specjalności. Kształcenie odbywa się na czterech specjalnościach: Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze i Statki Powietrzne. Studenci specjalności Automatyka i Systemy Lotnicze są przygotowywani do pracy projektowo-konstrukcyjnej, wdrożeniowej i naukowej w zakresie automatyki i sterowania, urządzeń pilotażowych i nawigacyjnych oraz innych systemów pokładowych statków powietrznych i kosmicznych. Pozyskują umiejętności korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w projektowaniu i badaniach tych układów oraz modelowania i symulacji lotu statków powietrznych i kosmicznych oraz systemów na nich występujących. Opanowane podstawy teoretyczne i znajomość zagadnień automatyki i sterowania pozawalają im na łatwe ich wykorzystanie także w innych niż lotnictwo działach techniki. Studenci specjalności Kosmonautyka uzyskują podstawową wiedzę z zakresu technologii kosmicznych, w tym sztucznych satelitów i stacji orbitalnych, nawigacji satelitarnej, telekomunikacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej i medycyny kosmicznej oraz szczegółową wiedzę z zakresu budowy i optymalizacji zespołów napędowych rakiet oraz aparatury pomiarowej pracującej w warunkach kosmicznych. Studenci specjalności Napędy Lotnicze uzyskują szeroką wiedzę w zakresie projektowania, badania i eksploatacji różnego rodzaju napędów. Dotyczy to zarówno napędów lotniczych, jak i silników trakcyjnych i stacjonarnych. Są przygotowywani do prac badawczych, optymalizacyjnych i zastosowań nowych technologii w silnikach lotniczych i kosmicznych. Studenci specjalności Statki Powietrzne są wszechstronnie przygotowywani do projektowania, konstruowania, badania, optymalizacji i eksploatacji statków powietrznych, w tym samolotów i śmigłowców bezzałogowych. Otrzymują podstawy do projektowania aerodynamicznego konfiguracji samolotów i śmigłowców najlepiej dopasowanych do założonych misji, kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych, analizy wytrzymałościowej, zmęczenia konstrukcji oraz diagnostyki i pomiarów stanu statków powietrznych. Typowym miejscem pracy absolwentów studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na wydziale MEiL są jednostki badawczo-rozwojowe i biura konstrukcyjne firm lotniczych i kosmicznych. Po ukończeniu dodatkowych kursów absolwenci mogą również podejmować prace w liniach lotniczych oraz lotniczych organizacjach obsługowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeSpecjalnościowe Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Nawigacja lotnicza i satelitarna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie sterowników przemysłowych 2 0 0 30 0 0 0 sylabus
   Układy automatycznego sterowania lotem 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Fizyka przestrzeni kosmicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Numeryczne modelowanie przepływów w silnikach turbinowych i rakietowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeSpecjalnościowe Komory spalania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Numeryczne modelowanie przepływów w silnikach turbinowych i rakietowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneSpecjalnościowe Lotnicze struktury inteligentne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych 1 5 15 15 15 0 0 45 sylabus
∑=8
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Dynamika lotu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyczne podstawy zagrożeń atmosferycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Niekonwencjonalne napędy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Sterowanie w lotnictwie i kosmonautyce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki kosmiczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana ciepła w lotnictwie 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Wyposażenie pokładowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie eksploatacją obiektów latających 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeObieralne Przedmiot obieralny S2 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Aerodynamika 2 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zmęczenie i diagnostyka konstrukcji płatowców. 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Czujniki i układy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Laboratorium systemów lotniczych. 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Układy nawigacji i orientacji przestrzennej 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Zaawansowana teoria sterowania 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Aparatura kosmiczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika lotu rakiet 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika sztucznych satelitów ziemi. 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja satelitarna 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Telekomunikacja satelitarna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeSpecjalnościowe Sprężarki i turbiny lotnicze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia silników lotniczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość silników lotniczych 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane laboratorium silników 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Zasilanie i sterowanie silników lotniczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Aerodynamika 2 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Kompozyty w konstrukcjach lotniczych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych 2 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zmęczenie i diagnostyka konstrukcji płatowców 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
KierunkoweObowiązkowe Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria przetwarzania sygnałów i identyfikacja 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 6 0 90 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Optymalizacja konstrukcji lotniczych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Samoloty bezzałogowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 45 0 50 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=