Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna Mgr inż. Agnieszka Kardaś

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwia nabycie wysoko specjalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno-prawnej. Zdobywana w czasie studiów wiedza fachowa pozwala na wykonywanie prac z zakresu gospodarki przestrzennej. Istotę nauczania stanowi metodyka sporządzania studiów uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego, która jest oparta na podstawach przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych. Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej rozwijane na Wydziale Geodezji i Kartografii z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz. Wiele uwagi poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (wymagany egzamin). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy geologii i geografii fizycznej 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Historia architektury i urbanistyki 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Prawoznawstwo, prawo cywilne i administracyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i planistyczny 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=25
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy architektury i urbanistyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy kartografii 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Bazy danych przestrzennych 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ekologia i ochrona środowiska 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geografia ekonomiczna i społeczna, statystyka publiczna i demografia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Technologie informacyjne 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Ekonomika miast i regionów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geodezyjna obsługa inwestycji i infrastruktury 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Geodezyjne podstawy przestrzennej lokalizacji obiektów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy architektury i urbanistyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania urbanistycznego 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Podstawy wiedzy technicznej z zakresu budownictwa 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wizualizacja 3D 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
PodstawoweObowiązkowe Statystyka 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka nieruchomościami 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Inwentaryzacja i analiza urbanistyczna 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Podstawy teledetekcji 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przyrodnicze uwarunkowania w projektach przestrzennych  5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Samorząd terytorialny 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Informacji Przestrzennej 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=23
PodstawoweObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Estetyczne aspekty przestrzeni publicznych (przedmiot obieralny) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej (przedmiot obieralny) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Kulturowe aspekty procesu rewitalizacji 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Rozwój obszarów wiejskich 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy informacji o terenie 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania strategii rozwoju gmin 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Zagadnienia prawne w ochronie środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasób geodezyjny i kartograficzny 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Geologiczne podstawy gospodarki przestrzennej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Rozwój obszarów wiejskich 2 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Siedliskoznawstwo 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Waloryzacja krajobrazu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Najnowsze realizacje urbanistyczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne (projekt planistyczny) 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Planowanie przestrzenne w praktyce 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wiedzy technicznej z zakresu budownictwa 2 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=15
HESHES Samozatrudnienie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Planowanie infrastruktury technicznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=13
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Kartografia w procesach wspomagania podejmowania decyzji planistycznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Projekt urbanistyczny 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Realizacja projektów urbanistycznych i planistycznych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
KierunkoweObieralne Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe dla ŚUGP 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe dla UWPP 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=25
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=