Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Geodezja i Kartografia Mgr inż. Sławomir Łapiński

Cele:

Realizacja programu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia pozwala zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Pozwala zapoznać się z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach pokrewnych, w administracji samorządowej i rządowej oraz do prowadzenia własnej firmy geodezyjnej. Mogą podejmować studia trzeciego stopnia i prowadzić prace badawcze. Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach, a mianowicie: 1) Fotogrametria i Teledetekcja - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych cyfrowych technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, umożliwiających pozyskiwanie kartometrycznych i tematycznych danych o terenie, w oparciu o obrazy wykonane z pułapu lotniczego, satelitarnego i naziemnego. Absolwenci nabywają umiejętności tworzenia odpowiednich produktów cyfrowych oraz ich wykorzystania dla zasilania baz geoinformatycznych. 2) Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów przemieszczeń oraz tworzenia i wykorzystywania systemów informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do obsługi zaawansowanych systemów pomiarowych, wykorzystujących zarówno techniki naziemne jak i satelitarne. 3) Geodezja i Nawigacja Satelitarna - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania aktywnymi sieciami geodezyjnymi, badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, wykorzystania współczesnych metod i systemów nawigacji, posługiwania się układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, nawigacji i astronomii. Absolwenci potrafią posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych i satelitarnych oraz wykorzystywać wyniki tych pomiarów. 4) Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie teorii odwzorowań powierzchni, redagowania i opracowania map topograficznych i tematycznych, a także tworzenia baz danych i systemów informacji geograficznej, grafiki komputerowej i współczesnych technologii wydania i udostępniania opracowań kartograficznych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych. 5) Kataster i Gospodarka Nieruchomościami - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości. 6) Systemy Informacji Przestrzennej - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia systemów informacji przestrzennej, pozyskiwania i aktualizacji danych dla systemów informacji przestrzennej oraz wykorzystania tych danych w geodezji i kartografii. Posiadają znajomość różnych metod i technologii pomiaru oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Wybrane działy prawa gospodarczego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Fizyka II (Geofizyka, wybrane działy fizyki) 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Satelitarne techniki pomiarowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Techniki pozyskiwania danych obrazowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie SIP 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=22
PodstawoweObowiązkowe Cyfrowe przetwarzanie obrazów 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Geodynamika 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Matematyka 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fotogrametria i teledetekcja
(Rozwiń)
Fotogrametria i teledetekcjaObowiązkowe Fotogrametria bliskiego zasięgu 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fotogrametryczne modelowanie terenu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fotogrametryczne pozyskiwanie danych wektorowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Orientacja przestrzenna zobrazowań 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Ortofotomapa cyfrowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki pozyskiwania obrazów 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teledetekcyjne metody przetwarzania obrazów 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=21
Specjalność: Geodezja i nawigacja satelitarna
(Rozwiń)
Geodezja i nawigacja satelitarnaObowiązkowe Geodynamiczne podstawy układów odniesienia 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ćwiczenia terenowe z geodynamiki 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Geodezja satelitarna 1 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geodezja wyższa i fizyczna 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Mechanika nieba - technologie wyznaczania orbit 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Nawigacja satelitarna 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy metrologii geodezyjnej 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=21
Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Obowiązkowe Geodezja inżynieryjna 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geodezja miejska 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Lokalne systemy informacji 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Mechanika budowli i konstrukcji 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modele matematyczne w badaniu przemieszczeń 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy analiz sieci pomiarowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Seminarium z pomiarów przemieszczeń 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=21
Specjalność: Kartografia i systemy informacji geograficznej
(Rozwiń)
Kartografia i systemy informacji geograficznejObowiązkowe Ćwiczenia terenowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Cyfrowe systemy produkcji map 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Generalizacja informacji geograficznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geostatystyka 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Kartografia matematyczna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Kartografia tematyczna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie baz danych przestrzennych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa w kartografii 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kartograficzne modele 3D 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=17
Specjalność: Kataster i gospodarka nieruchomościami
(Rozwiń)
Kataster i gospodarka nieruchomościamiObowiązkowe Ekonomiczne podstawy wyceny nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja w realizacji planów miejscowych 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Kataster nieruchomości 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Scalenia i wymiany gruntów 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wybrane działy budownictwa 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wycena nieruchomości 6 45 0 0 15 0 60 sylabus
∑=21
Specjalność: Systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geometria obliczeniowa 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Infrastruktura Informacji Przestrzennej 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Normy w informacji przestrzennej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Oprogramowanie SIP 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie baz danych przestrzennych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Programowanie w SIP 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=20
HESHES Przedmiot ograniczonego wyboru - Finanse przedsiębiorstwa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Matematyka stosowana i metody numeryczne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Astronomia z elementami atmosfery 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Cyfrowa ortofotomapa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Fotogrametria inżynierska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Kartografia multimedialna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Nowe technologie w pomiarach realizacyjnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Podstawy rolnictwa i ekonomiki rolnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
PodstawoweObowiązkowe Zaawansowane metody opracowania obserwacji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fotogrametria i teledetekcja
(Rozwiń)
Fotogrametria i teledetekcjaObowiązkowe Fotogrametria lotnicza i satelitarna w wybranych zastosowaniach 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Standardy opracowań fotogrametrycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowania teledetekcji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Geodezja i nawigacja satelitarna
(Rozwiń)
Geodezja i nawigacja satelitarnaObowiązkowe Geodezja morska i batymetria 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Geodezja satelitarna 2 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Numeryczny model terenu 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy wspomagania GNSS 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=6
Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Obowiązkowe Geodezyjna obsługa inwestycji 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów pomiarowych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium z geodezji inżynieryjnej 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Kartografia i systemy informacji geograficznej
(Rozwiń)
Kartografia i systemy informacji geograficznejObowiązkowe Kartografia mobilna 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane analizy geograficzne 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wybrane elementy geoinformatyki 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Kataster i gospodarka nieruchomościami
(Rozwiń)
Kataster i gospodarka nieruchomościamiObowiązkowe Podstawy zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Scalenia i wymiany gruntów 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wybrane działy gospodarki nieruchomościami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wycena nieruchomości 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Systemy informacji przestrzennejObowiązkowe SIP w internecie 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane aplikacje SIP 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zastosowania SIP 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES Prawo geodezyjne i kartograficzne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny - angielski , niemiecki, rosyjski, francuski 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe - FIT 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - GINS 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - KISIG 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe GIP 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe SIP 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe- KIGN 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=