Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Mechatroniki 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika Prodziekan ds. Studiów, dr inż. Adam Styk, prodziekan.studia@mchtr.pw.edu.pl, +48 22 234 8456

Cele:

Absolwenci kierunku studiów MECHATRONIKA posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji t ej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Na Wydziale Mechatroniki PW w ramach kierunku Mechatronika oferowanych jest 7 specjalności studiów I stopnia, z możliwością kontynuacji studiów na II stopniu. Inżynieria Fotoniczna (I) jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą fizykę i matematykę stosowaną z problemami technicznymi w dziedzinie projektowania i wytwarzania przyrządów optycznych oraz optycznych i fotonicznych metod pomiaru i przetwarzania informacji. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie budowy systemów fotonicznych o skrajnie dużych dokładnościach pomiarowych metodami interferencyjnymi i holograficznymi, automatyzacji pomiarów, budowy systemów automatycznego rozpoznawania obrazów (widzenie maszynowe), aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, budowy i badań sprzętu optycznego i optoelektronicznego (w tym MEMS i MOEMS), itp. Otrzymane wykształcenie predysponuje również absolwentów do samodzielnej pracy badawczej i naukowej. Specjalność Inżynieria Jakości (I i II stopień) obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakości wyrobów. Studenci poznają metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak: długości, kąty, ciśnienia, masy, siły, temperatury i natężenia przepływu, a także sposoby akwizycji i przetwarzania danych w cyfrowych systemach pomiarowych. Absolwenci tej specjalności są specjalistami w zakresie projektowania przyrządów i systemów pomiarowych, a także systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Studenci specjalności Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych (I i II stopień) otrzymują przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania nowych zdobyczy nauki i techniki, do tworzenia i użytkowania nowoczesnych urządzeń precyzyjnych i elektronicznych. Przedmioty specjalistyczne obejmują podstawy konstrukcji, zaawansowane technologie, projektowanie urządzeń technologicznych oraz problemy zarządzania jakością i niezawodnością precyzyjnych wyrobów mechaniczno - elektronicznych. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w biurach projektowych i firmach projektujących urządzenia precyzyjne i elektroniczne oraz oprzyrządowanie niezbędne do realizacji tych procesów. Celem kształcenia na specjalności Mikromechanika (I i II stopień) jest przygotowanie studentów do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Posiadają oni niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Absolwenci są przygotowani do projektowania i eksploatacji urządzeń precyzyjnych i drobnych, układów napędowych do precyzyjnego pozycjonowania, sprzętu biomechanicznego (np. stabilizatorów ortopedycznych), urządzeń komputerowych i multimedialnych, automatów użytkowych oraz zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przemysłu precyzyjnego i elektronicznego. Specjalność Sensory i Systemy Pomiarowe (I i II stopień) łączy fizykę i matematykę stosowaną z mechaniką, elektroniką, automatyką i metrologią. Przygotowuje studentów do projektowania przetworników, czujników i systemów do pomiaru ciśnienia, masy, siły, temperatury, natężenia przepływu, metod i urządzeń kontrolnych do rozpoznawania wad obiektów na podstawie sygnałów przetworników wiroprądowych, opracowania nowych metod pomiarowych, prowadzenia analizy dokładności pomiarów, a także projektowania systemów pomiarowych i automatyzacji procesów związanych z technikami wytwarzania przemysłowego. Specjalność Techniki multimedialne (I i II stopień) kształci w zakresie budowy i eksploatacji środków audiowizualnych, projektowania wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, sal dydaktycznych i konferencyjnych, wyposażenia planu filmowego itp. Podstawą programu nauczania jest informatyka, konstrukcja, technologia, metrologia i automatyka – ukierunkowane na budowę i eksploatację sprzętu do realizacji zadań multimedialnych. Absolwent tej specjalności otrzymuje dodatkowe wykształcenie humanistyczne obejmujące problematykę twórczości artystycznej, zagadnienia historii kultury i sztuki, podstawy psychologii a w pracy zawodowej współdziała z osobami ze środowisk artystycznych. Specjalność Urządzenia Elektromedyczne (I stopień – dla absolwentów przeznaczone są studia II stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna) ma charakter interdyscyplinarny łączący biologię, medycynę i technikę. Jej istotą jest stosowanie techniki w specyficznych warunkach kontaktu z żywym organizmem - do jego badania i leczenia lub wspomagania funkcji poszczególnych narządów. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie techniki medycznej obejmującej metody i układy pomiarowe wielkości fizjologicznych, budowę urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, a także nadzór nad ich eksploatacją w warunkach szpitalnych. Absolwenci są przygotowania zarówno do szkolenia personelu i współpracy z lekarzami w zakresie obsługi tych urządzeń, jak i prowadzenia prac nad medycznymi systemami aparaturowymi.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Wydział Mechatroniki PW: wspólne na kierunki AUTOMATYKA i ROBOTYKA oraz MECHATRONIKA + na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. Wybór kierunku po II semestrze studiów na podstawie rankingu (średnia ważona z semestrów I-III)


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Matematyka I 10 45 4 0 0 0 105 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy metrologii 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I 5 15 0 0 0 0 45 sylabus
∑=28
SzkoleniaObowiązkowe Szkolenie BHP 0 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do informacji naukowej 0 0 30 0 0 0 2 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralneObieralne Podstawy techniki fotograficznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka II 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Mechanika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.I 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II 3 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrotechnika I 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania cz.II 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 5 15 30 15 0 0 60 sylabus
∑=26
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny sem. 4 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot obieralny sem. 4 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Optomechatronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Podstawy pomiarów współrzędnościowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=22
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Informatyka w systemach pomiarowych 1 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka w systemach pomiarowych 2 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Programowanie w systemie Matlab 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy Pomiarowe  3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy specjalizacji 1 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Aplikacje internetowe w zastosowaniach inżynierskich 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody i techniki sztucznej inteligencji 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy mikroprocesorowe w mechatronice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Inżynieria Fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria FotonicznaObowiązkowe Materiałoznawstwo optoelektroniczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Optyka instrumentalna-1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy fotoniki 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
∑=12
Specjalność: Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
(Rozwiń)
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznychObowiązkowe Elementy i podzespoły mechatroniczne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 1 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki II 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 1 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych 2 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Urządzenia automatyzacji produkcji 4 30 15 15 0 0 45 sylabus
   Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Wybrane Techniki Pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Techniki multimedialne
(Rozwiń)
Techniki multimedialneObowiązkowe Fotografia - rejestracja i przetwarzanie obrazu 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy akustyki i elektroakustyki 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wstęp do technik multimedialnych 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Specjalność: Urządzenia elektromedyczne
(Rozwiń)
Urządzenia elektromedyczneObowiązkowe Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Materiały funkcjonalne w urządzeniach mechatroniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Programowanie obiektowe (JAVA). 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia urządzeń mechatroniki I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe Systemy PomiaroweObowiązkowe Analiza niepewności pomiarów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Informatyka w systemach pomiarowych 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metrologia Przemysłowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektronika 3 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy mechaniki płynów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Robotyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Elektroniczne techniki pomiarowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Inteligentna aparatura pomiarowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Materiały funkcjonalne w sensorach mechatronicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mikro- i makrogeometria powierzchni 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach przemysłowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy specjalizacji 2 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=21
Specjalność: Inżynieria Fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria FotonicznaObieralne Przedmioty obieralne 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Sensory światłowodowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika światłowodowa i telekomunikacja 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Obowiązkowe Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Integracja programowa systemów multimedialnych I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Integracja programowa systemów multimedialnych II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Konstrukcja układów optycznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Optyka instrumentalna - 2 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika laserowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technologia sprzętu optoelektronicznego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=25
Specjalność: Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
(Rozwiń)
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznychObowiązkowe Materiały elektroniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mikro- i makrogeometria powierzchni 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Programowanie Obiektowe dla Zastosowań Inżynierskich 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Projektowanie zespołów elektronicznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Technologia wyrobów elektronicznych I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Urządzenia technologiczne elektroniki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Wariantowe Wariantowy specjalności 1 2 15 0 12 0 0 30 sylabus
   Techniki Kształtowania Mikroelementów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technologia systemów optoelektronicznych 2 15 0 0 15 0 45 sylabus
∑=26
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Aparatura biomechaniczna  4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy teorii mechanizmów 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie Urządzeń mechatronicznych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Symulacja w projektowaniu urządzeń precyzyjnych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Trybologia i mikrotrybologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia wzornictwa przemysłowego 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody prezentacji i promocji techniki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=26
Specjalność: Techniki multimedialne
(Rozwiń)
Techniki multimedialneObowiązkowe Elementy wiedzy o kulturze 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Integracja programowa systemów multimedialnych I 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy funkcjonowania człowieka w świecie multimedialnym 2 15 0 0 0 0 35 sylabus
   Podstawy realizacji dźwięku 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika oświetleniowa w multimediach 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika telewizyjna 1 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Urządzenia Multimedialne 1 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Urządzenia Multimedialne 2 3 0 0 30 15 0 45 sylabus
 Wariantowe PRZEDMIOT WARIANTOWY 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki tworzenia DVD 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
Specjalność: Urządzenia elektromedyczne
(Rozwiń)
Urządzenia elektromedyczneObowiązkowe Biomechanika inżynierska 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie zespołów elektronicznych 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
   Propedeutyka medycyny 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Radiologia 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika mikroprocesorowa I 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika mikroprocesorowa II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Wariantowe PRZEDMIOT WARIANTOWY 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Logiczne układy programowalne 2 0 0 0 15 0 30 sylabus
∑=26
Specjalność: Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe Systemy PomiaroweObieralne Przedmiot obieralny specjalności 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody poszukiwania twórczych rozwiązań 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pomiary złożonych elementów maszynowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Czujniki w sterowaniu procesem produkcji 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Elektroniczne techniki pomiarowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Materiały funkcjonalne w sensorach mechatronicznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach przemysłowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mikro- i makrogeometria powierzchni 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Nieniszczące badania materiałów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie urządzeń pomiarowych 6 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Wirtualne Przyrządy Pomiarowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Standaryzacja w technice 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=26
HESHES HES 3 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do MES i systemu ANSYS 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Laserowe przetworniki pomiarowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metrologia Przepływów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sensoryka i Aktuatoryka Elektromagnetyczna 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy i zespoły elektroniczne 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=11
Specjalność: Inżynieria Fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria FotonicznaObowiązkowe Cyfrowe metody przetwarzania obrazu I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Opto-numeryczne metody pomiaru 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika świetlna 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia i systemy fotoniczne  3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Widzenie maszynowe 3 15 0 0 15 0 45 sylabus
∑=11
Specjalność: Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
(Rozwiń)
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznychObowiązkowe Eksploatacja urządzeń mechatronicznych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia wyrobów elektronicznych II 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Transmisja informacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Mikrourządzenia MEMS 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Urządzenia Multimedialne 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Techniki multimedialne
(Rozwiń)
Techniki multimedialneObowiązkowe Cyfrowe metody przetwarzania obrazu I 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Cyfrowe metody przetwarzania obrazu II 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Podstawy poligrafii i projektowania DTP  2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie interfejsów sprzętowych i programowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Technika Telewizyjna 2 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Technika wizyjna 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=11
Specjalność: Urządzenia elektromedyczne
(Rozwiń)
Urządzenia elektromedyczneObowiązkowe Elektroniczna aparatura medyczna II 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki tomograficzne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Wariantowe PRZEDMIOT WARIANTOWY UELM 2 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   PRZEDMIOT WARIANTOWY UELM 3 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy elektroniki medycznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe Systemy PomiaroweObieralne Podstawy systemów baz danych  2 15 0 0 15 0 0 sylabus
   Aplikacje internetowe w zastosowaniach inżynierskich 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Atestacja aparatury pomiarowej 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Eksploatacja urządzeń mechatronicznych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Maszyny i Roboty Pomiarowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=11
KierunkoweObieralne Systemy DCS 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Brydż sportowy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   JAVA - tworzenie grafiki i aplikacji sieciowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=19
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=