Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska brak

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów: Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska umożliwia studentowi zdobycie wiedzy umożliwiającej organizowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, głównie w ujęciu lokalnym. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii. Posiada wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby. Absolwent posiada umiejętność wykonywania badań i oceny stanu/jakości środowiska oraz interpretacji zachodzących w nim zmian i proponowania rozwiązań technicznych, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Potrafi wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent potrafi posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia. Absolwent może podjąć pracę: na obiektach związanych z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (zbiorniki retencyjne, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakłady przekształcania odpadów, itp.), w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się remediacją gleb i gruntów oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, miejskich i gminnych przedsiębiorstwach oczyszczania, w przedsiębiorstwach zajmujących zbiórką, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, w działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, w administracji rządowej i samorządowej (Ministerstwo Środowiska, fundusze ochrony środowiska, wydziały ochrony środowiska urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych), w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną środowiska, w biurach projektowych specjalizujących się w przeglądach (audytach) ekologicznych, projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i ocenach oddziaływania na środowisko, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dostarczających urządzenia i aparaturę ochrony środowiska, w przedsiębiorstwach (firmach) zajmujących się alternatywnymi źródłami energii oraz w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Techniki prezentacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Ekologia 5 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 1 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Biologia 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Chemia 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=18
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Podstawy Informatyki 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=3
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona środowiska pracy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawoznawstwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 2 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Chemia 2 3 15 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=16
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Podstawy Informatyki 2 2 0 30 30 0 0 30 sylabus
∑=2
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Biochemia 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=14
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Elementy grafiki inżynierskiej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Monitoring Środowiska 3 15 15 0 0 0 45 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 30 0 0 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Mikrobiologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=5
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 1 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie ścieków 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 0 0 0 60 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 2 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 6 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa (pomiarowa) 7 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralneObieralne Architektura i ekologia krajobrazu 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Infrastruktura miejska 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały a środowisko, recykling odpadów 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Obiekty hydrotechniczne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki i technologie oczyszczania miast 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=20
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 8 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska 6 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 14 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=