Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biogospodarka Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2021/2022 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biogospodarka dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
BiogospodarkaPrzedmioty kierunkowe Analityka biosurowców 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria bioprocesowa 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy teledetekcji w biogospodarce 1 15 0 0 0 15 30 sylabus
   Prawo i ekonomika w biogospodarce (HES) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty specjalizacyjne Biorafinerie lignocelulozowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energetyczne wykorzystanie biomasy 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Procesy membranowe do przeróbki odpadów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=15
PodstawoweObowiązkowe Ekologiczna ocena cyklu życia 2 15 0 0 0 15 30 sylabus
   Gospodarka o obiegu zamkniętym 2 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Przedsiębiorczość (HES) 2 15 30 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana ciepła i masy 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=10
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Modelowanie matematyczne 5 30 0 0 0 30 60 sylabus
∑=5
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
BiogospodarkaObowiązkowe Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Emisje zanieczyszczeń powietrza w biogospodarce 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Finanse w biogospodarce (HES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty specjalizacyjne Biokonwersje surowców odpadowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Odzysk energii w oczyszczalni ścieków 5 30 0 30 30 0 70 sylabus
   Odzysk surowców w oczyszczalni ścieków 4 30 0 15 30 0 65 sylabus
   Procesy mikrobiologiczne w przetwarzaniu odpadów w produkty 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Scientific workshop 2 0 0 15 0 15 30 sylabus
   Technologie przetwarzania odpadów biodegradowalnych 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
∑=28
PodstawoweObowiązkowe Podstawy inżynierii genetycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy zapewnienia jakości (HES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Statystyka 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
BiogospodarkaObowiązkowe Praca dyplomowa 17 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Materiały do zastosowań w biogospodarce 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Oceny środowiskowe w biogospodarce 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Przedmioty specjalizacyjne Materiały polimerowe z surowców odnawialnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=24
Przedmioty obieralne - Blok IObieralne Alternatywne źródła energii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Logistyka w biogospodarce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Niebiesko-zielona infrastruktura 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie procesów oczyszczania wody i ścieków 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Techniki wykorzystania surowców wtórnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zagrożenia biologiczne w biogospodarce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty obieralne - Blok IIObieralne Hodowle mikroorganizmów 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Metody analizy w chemii środowiska 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Monitoring, remediacja i rekultywacja terenów zdegradowanych 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Ocena i ograniczanie uciążliwości zapachowej w biogospodarce 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Oczyszczanie ścieków przemysłowych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Systemy i technologie przetwarzania odpadów przemysłowych 3 225 0 450 0 0 45 sylabus
   Systemy oceny ryzyka środowiskowego 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=3
Przedmioty obieralne - Blok IIIObieralne Biokompozyty 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Biomateriały 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery naturalne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska w biogospodarce 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt B2_W01
Absolwent zna podstawy modelowania matematycznego oraz statystyki matematycznej.
Efekt B2_W02
Absolwent zna w pogłębionym stopniu procesy biologicznej konwersji biomasy (pierwotnej i wtórnej) oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.
Efekt B2_W03
Absolwent zna w pogłębionym stopniu procesy fizycznej i chemicznej konwersji biomasy (pierwotnej i wtórnej) oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.
Efekt B2_W04
Absolwent zna w pogłębionym stopniu procesy odzysku energii oraz surowców z biomasy wtórnej oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.
Efekt B2_W05
Absolwent zna zasady gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zasady zrównoważonego rozwoju, a także metodologię ocen środowiskowych.
Efekt B2_W06
Absolwent zna w pogłębionym stopniu analitykę biosurowców oraz aparaturę specjalistyczną stosowaną w biogospodarce.
Efekt B2_W07
Absolwent zna główne trendy rozwojowe biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii środowiska w zakresie właściwym dla biogospodarki.
Efekt B2_W08
Absolwent zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w biogospodarce.
Efekt B2_W09
Absolwent zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.
Efekt B2_W10
Absolwent zna konieczność rozważania społecznych skutków rozwoju biogospodarki.
Efekt B2_W11
Absolwent zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności przemysłowej w obszarze biogospodarki, a w szczególności zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Efekt B2_W12
Absolwent zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, a także ma podstawową wiedzę związaną z tworzeniem i zarządzaniem projektami oraz transferem i komercjalizacją wiedzy.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt B2_U01
Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu biotechnologii, inżynierii środowiska, inżynierii procesowej oraz inżynierii materiałowej w celu formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów właściwych dla biogospodarki.
Efekt B2_U02
Absolwent potrafi w sposób innowacyjny wykonywać zadania z obszaru biogospodarki poprzez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji.
Efekt B2_U03
Absolwent potrafi w sposób innowacyjny wykonywać zadania z obszaru biogospodarki poprzez właściwy dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.
Efekt B2_U04
Absolwent potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i na ich podstawie wyciągać wnioski.
Efekt B2_U05
Absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w obszarze biogospodarki.
Efekt B2_U06
Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: dobierać i wykorzystywać właściwe metody i narzędzia wspomagające, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne oraz dokonywać wstępnej oceny opłacalności ekonomicznej wdrożenia tych rozwiązań.
Efekt B2_U07
Absolwent potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich, a także prostych problemów badawczych: dobierać i wykorzystywać właściwe metody i narzędzia wspomagające, w tym metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii; zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne oraz dokonywać wstępnej oceny opłacalności ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
Efekt B2_U08
Absolwent potrafi dokonywać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych w obszarze biogospodarki oraz zaproponować ich ulepszenia.
Efekt B2_U09
Absolwent potrafi zaprojektować - zgodnie z zadaną specyfiką, uwzględniającą aspekty pozatechniczne – oraz zrealizować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces wykorzystywany w biogospodarce, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt B2_U10
Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.
Efekt B2_U11
Absolwent potrafi prowadzić debatę w zakresie problemów właściwych dla biogospodarki.
Efekt B2_U12
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt B2_U13
Absolwent ma umiejętność pracy zespołowej, potrafi kierować pracą zespołu oraz współpracować z ekspertami o różnych kompetencjach, kreując interdyscyplinarne rozwiązania.
Efekt B2_U14
Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt B2_K01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści.
Efekt B2_K02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu
Efekt B2_K03
Absolwent jest gotów do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
Efekt B2_K04
Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz dobra społecznego.
Efekt B2_K05
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Efekt B2_K06
Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.