Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Technologia chemiczna otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębiona w wybranej specjalności. Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności: formułowania koncepcji chemicznej procesu; tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu; modernizacji procesu; rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować praca zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Realizacja programu studiów na specjalności Informatyzacja Technologii Chemicznej pozwala na zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania technik i technologii komputerowych w inżynierii i technologii chemicznej, kształtując tym samym umiejętności inżynierskie i menedżerskie oraz zdobycie i krzewienie algorytmicznego spojrzenia na rozwiązywanie problemów. Absolwent ma ukształtowaną kulturę i świadomość informatyczną jako umiejętność potrzebną do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie chemicznych i numerycznych aspektów metod obliczeniowych, stosowanych w inżynierii i technologii chemicznej, sterowania aparaturą i procesami technologicznymi, ekonomicznego modelowania procesów technologicznych, komputerowego wspomagania decyzji. Zdobywa ponadto rozszerzoną wiedzę z zakresu alternatywnych (wobec Windows) systemów operacyjnych i sieci komputerowych wykorzystywanych w kombinacie rafineryjno-petrochemicznym. Potrafi formułować koncepcję chemiczną procesu; tworzyć koncepcję technologiczną i projektować proces; modernizować proces; rozwijać technologię we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażać procesy i produkty do praktyki. Jest przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, zna sposoby optymalizowania procesu technologicznego. Absolwent nabywa umiejętności posługiwania się programami typu: ChemCad, LabVIEW, Aspen PIMS oraz wykorzystywania różnego rodzaju baz danych.Absolwent dzięki zajęciom prowadzonym przez specjalistów z przemysłu oraz zajęciom wyjazdowym do przemysłowych zakładów chemicznych nabiera specyficznych umiejętności praktycznych, które absolwent zwykle nabywa dopiero na stażu zawodowym. Potrafi profesjonalnie przygotować i prezentować wyniki swoich opracowań i badań. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Inżynieria reaktorów chemicznych 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Kataliza przemysłowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie procesów technologicznych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Badanie przemian fizykochemicznych substancji stałych - wybrane zagadnienia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Organic reaction mechanisms 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Quality management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Catalysis in industrial organic synthesis 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Chemical and Physical Properties of Petroleum Products 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Powstawanie i właściwości dyspersji zagregowanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia fizyczna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizykochemiczne układów dyspersyjnych 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Metody badania struktury związków chemicznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zastosowanie informatyki w technologii chemicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Wspólne dla wydziału Matematyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia produktów naftowych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia produktów naftowychWspólne dla specjalności Logistyka produktów naftowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia nowoczesnych procesów rafineryjnych i petrochemicznych 4 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru: Materiałoznawstwo produktów naftowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru: Metody otrzymywania dodatków do paliw i środków samrowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru: Technology of lubricants 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznychWspólne dla specjalności Chemia i technologia związków wielkocząsteczkowych 7 15 0 4 30 0 105 sylabus
   Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
HESWspólne dla wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia chemiczna 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy biotechnologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie przemysłowych procesów rafineryjnych i petrochemicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie przedsiewzieciami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
PodstawoweWspólne dla kierunku Matematyka w technologii chemicznej 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia produktów naftowych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia produktów naftowychWspólne dla specjalności Laboratorium specjalnościowe 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Tribologia i techniki smarownicze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Specjalność: specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznychWspólne dla specjalności Laboratorium specjalnościowe 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru: Badania struktury materiałów polimerowych i bitumiczno polimero 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru: Modification of polymers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru: Reologia polimerów i bitumów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
KierunkoweWspólne dla kierunku Ochrona środowiska w technologii chemicznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=