Nazwa przedmiotu: Konstrukcje mostowe (IK, DS)
Wykładowca: Grażyna Łagoda, Prof. nzw. dr hab. inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: KONMOST
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): wykład 16h ćwiczenia 16h samodzielna praca studenta 25h (przygotowanie do egzaminu 10h, samodzielne opracowanie projektu 15h) Razem: 57h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: wykład 16h ćwiczenia 16h Razem: 32h = 1,5 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym ćwiczenia 16h samodzielne opracowanie projektu 15h Razem 31h = 1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 0 0 16 0 32
Wymagania wstępne: Zdane egzaminy z przedmiotów: Podstawy Mostownictwa, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje Metalowe
Limit liczby studentów: bez limitu
Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy o konstrukcjach mostowych w aspekcie ich budowania, utrzymania i eksploatacji oraz o kierunkach rozwojowych mostownictwa, w tym wprowadzania do niego materiałów niekonwencjonalnych.
Treści merytoryczne: 1. Nowoczesne materiały (właściwości i ich przydatność do budowy i wzmacniania konstrukcji mostowych). 2. Przeznaczenie i budowa przepustów 3. Charakterystyka podatnych konstrukcji powłokowo-gruntowych a) Powłoki ze stalowych blach falistych b) Powłoki z betonu zbrojonego 4. Model obliczeniowy i metody projektowania konstrukcji podatnych 5. Budowa obiektów z blach falistych 6. Konwencjonalne metody wzmacniania mostów betonowych, stalowych, zespolonych i drewnianych. 7. Podstawy teoretyczne metod i zasady projektowania podnoszenia nośności konstrukcji mostowych przy zastosowaniu kompozytów. 8. Technologia wykonywania wzmocnień z zastosowaniem biernie doklejonych taśm i mat kompozytowych oraz wstępnie naprężonych taśm CFRP. 9. Konstrukcja i właściwości systemu stalowych płyt warstwowych (SPS). 10. Możliwości stosowania SPS do przebudowy i wzmacniania pomostów mostów stalowych
Metody oceny: Egzamin ustny i pisemny, ocena projektu.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: Spis zalecanych lektur Wykaz lektur i innych materiałów zalecanych studentom podejmującym naukę przedmiotu: [1] Aprobata techniczna AT/2002-04-0247 Elementy konstrukcyjne przepustów stalowych z blachy falistej Multi Plate. IBDiM Warszawa 2002 [2] Aprobata techniczna AT/2002-04-0247 Elementy konstrukcyjne przepustów stalowych z blachy falistej SUPERCOR IBDiM Warszawa 2005 [3] Ajdukiewicz A.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Materiały Budowlane Nr 8 2001 [4] CEB : CEB-FIP Model Code 1990, Design Code. Lausanne, Switzerland Thomas Telford 1993 [5] Janusz L., Madaj A.: Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo. WKŁ 2009 [6] Łagoda G,: Wiadukty nad autostradami. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001 [7] Łagoda M.: Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów. Monografia 322. Seria: Inżynieria Lądowa. Politechnika Krakowska, Kraków 2005 [8] Łagoda G., Łagoda M.: Bridge strengthening by reinforcement bonding. 16th Congress of IABSE „Structural Engineering for Meeting Urban Transportation Challenges”, Lucerne 2000. [9] Łagoda G., Łagoda M.: Estetyczne i wytrzymałościowe aspekty wzmacniania obiektów mostowych przez przyklejenie zbrojenia. „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”. Poznań 2000 [10] Łagoda G., Łagoda M.: Wzmacnianie konstrukcji mostowych sprężonymi taśmami kompozytowymi. XI seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów” Poznań 2001 [11] Łagoda G.: Strengthening of reinforced concrete bridge. Proceedings of Sixth International Conference on Structural Faults and Repair. Volume 1, London 1995 [12] Łagoda G., Łagoda M.: Усилениемталлическогомоста через Вислу в Полъше. МотостроениеМира. Журнал Ассоциации Мостостроителей. Nr 3, 2010, Moskwa 2010 s. 75-78 [13] Łagoda M.: Zalecenia dotyczące wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejanie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA/IBDiM Warszawa 2006 [14] Łagoda M.: Zalecenia w sprawie stosowania połączeń niejednorodnych do naprawy i budowy mostów stalowych. Zeszyt 41 IBDiM Warszawa 1993 [15] Machelski Cz.: Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych. DWE Wrocław 2008 [16] Radomski W.: Nowe materiały w mostownictwie. XLV Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1999 [17] Rybak M.: Przebudowa i wzmacnianie mostów. WKŁ 1982 [18] Zalecenia projektowe i technologiczne dla konstrukcji inżynierskich z blach falistych. IBDiM Żmigród 2004
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt KONMOSTW1
Posiada wiedzę konieczną do budowy przepustów i wiaduktów oraz wzmacniania obiektów mostowych przy zastosowaniu materiałów niekonwencjonalnych.
Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny i ustny oraz ocena projektu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt KONMOSTU1
Student potrafi zaprojektować przepusty i wiadukty o konstrukcji powłokowo-gruntowej, mają umiejętność wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą materiałów niekonwencjonalnych.
Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny i ustny oraz ocena projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt KONMOSTK1
Potrafi samodzielnie skorzystać z nowych norm i posiada umiejętność doboru nowych metod wzmacniania do rodzaju i charakteru konstrukcji mostowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny i ustny, ocena projektu